Hotărârea nr. 378/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în vederea elaborării si depunerii în parteneriat a unei cereri de finantare care vizează proiectul ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Municipiului Iasi cu Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitară EURONEST în vederea elaborării si depunerii în parteneriat a unei

cereri de finanțare care vizează proiectul ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 29 noiembrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 119045/24.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere adresa nr. 118668/23.11.2016 înaintată de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Iași cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în vederea elaborării si depunerii în parteneriat a unei cereri de finantare care vizează proiectul ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului”, potrivit acordului de asociere prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia Generala Tehnica si Investitii si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 378 din 29 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA NR. 1 LA HCL 378/29.11.2016

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE

MUNICIPIUL IASI

Șl

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST

ACORD DE ASOCIERE

încheiat la data de

între,

1.Municipiul Iasi, cu sediul în Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfint nr. 11, reprezentat prin domnul Mihai CHIRICA, în calitate de primar, si

2.Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST - cu sediul în Judetul Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69, tel/fax: 0232.273814, reprezentată prin doamna Alina

POPA în calitate de director executiv

denumite în cuprinsul Acordului de asociere, părți.

Capitolul I. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea părților, în conformitate cu dispozițiile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, în vederea elaborării si depunerii în parteneriat a unei cereri de finantare care vizează proiectul ”ReCONNECT DIASPORA -Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului”.

Capitolul II. Drepturile și obligațiile părților

Art.2(1) Părțile au drepturi egale și se obligă fiecare, în parte, să depună toate diligentele pentru elaborarea si depunerea în parteneriat a unei cereri de finantare care vizează proiectul ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului”.

În vederea realizării scopului propus, fiecare parte va întreprinde următoarele:

(2)    . Municipiul Iasi prin Direcțiile și Serviciile de Specialitate:

-    asigură logistica și resursele umane în vederea accesării finanțării proiectului ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitătile de origine prin sustinerea antreprenoriatului”.

(3)    . Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST:

-    realizează documentatia suport necesară pentru depunerea cererii de finantare;

-    elaborează cererea de finantare si documentatia suport obligatorie, aferenta acestui apel de proiecte.

Capitolul III. Durata Acordului de asociere

Art.3. Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând de la data

semnării, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul părților.

Capitolul IV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adițional cu consimțământul părților. Părțile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior încheierii actului și care ii sunt aplicabile.

Capitolul V. încetarea Acordului de asociere

Art.5. Prezentul Acord încetează:

a)    la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

b)    prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat printr-un document scris; Denunțarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părți nu își poate îndeplini oricare dintre obligațiile sale din cauze de forță majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.

Capitolul VI. Clauze speciale

Art.6(1) Părțile și/sau reprezentanții legali ai acestora declară că au puterea și autoritatea de a semna și executa acest Acord, precum și de a duce la îndeplinire obligațiile asumate prin acesta. Acest Acord a fost aprobat și încheiat în mod valabil de către părți și reprezintă o obligație valabilă și fermă a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neînțelegerile apărute între părți în legătură cu executarea și interpretarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art.6(3) Dispozițiile Acordului se aplică cu respectarea legislației în materie.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Acord, în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Municipiul Iasi Primar

Mihai CHIRICA


Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST

Director executiv Alina POPA

Presedinte de sedinta, Paul Corneliu Boisteanu

5/ 5 la H.C.L. nr. 378 din 29 noiembrie 2016