Hotărârea nr. 377/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Scoala DA!” si de aprobare a acordului de parteneriat între UAT - Municipiul Iasi, Asociatia "Salvati Copiii Iasi, Şcoala Gimnazială "Ion Neculce" Iaşi, Directia Crese Iasi, Scoala Gimnazială „Alexandru Vlahută” Iasi, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Scoala DA!” si de aprobare a acordului de parteneriat

între UAT - Municipiul Iași, Asociația "Salvați Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Direcția Crese Iași, Scoala Gimnazială „Alexandru Vlahută” Iași, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comișia Economică și Financiară a Conșiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comișia Juridică și De Dișciplină a Conșiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comișia Social Culturala Invatamant Culte a Conșiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de șpecialitate nr. 113869/ 10.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020, Axa prioritară 6: „Educatie și competente”, Prioritatea de inveștitii 10 (i): „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acceșului egal la învătământul preșcolar, primar și șecundar de calitate, inclușiv la parcurșuri de învătare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educatie și formare”, Programul: ”Scoala pentru toti” ;

Având în vedere dișpozițiile Legii privind normele de tehnică legișlativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “Scoala DA!” în vederea finantării acestuia în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6: „Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i): „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învătământul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învătare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare”, Programul: ”Scoala pentru toti”.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT - Municipiul Iași, Asociatia "Salvati Copiii Iași, Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, Directia Crese Iași, Scoala Gimnazială „Alexandru Vlahută” Iasi si Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iasi în vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Scoala DA!”, în cuantum de 3,684,300.00 lei lei (inclusiv TVA), conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă participarea în proiect a UAT - Municipiul Iași în numele si pe seama parteneriatului în cadrul proiectului “Scoala DA!”.

Art. 5. Se aprobă cofinantarea aferentă Partenerului 4 - Municipiul Iasi (UAT) în cadrul proiectului “Scoala DA!”, în valoare de 1.266,00 lei (0,03% din valoarea totală a proiectului).

ART. 6. Se împuterniceste Primarul Municipiului Iasi să semneze Acordul de Parteneriat si toate celelalte acte necesare obtinerii finantării si implementării proiectului “Scoala DA!”, în numele Municipiului Iasi, în calitate de partener în proiect.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene si Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8:    (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene si Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 377 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA 1 la H.C.L. nr. 377 din 29 noiembrie 2016

ACORD DE PARTENERIAT

(Acordul încheiat între Beneficiar și Partener/Parteneri)

(Model recomandat)

Art. 1. Părțile

J

1.    Asociația "Salvați Copiii Iasi", cu sediul în strada Aleea Prof. I. Simionescu nr. 6, municipiul Iasi, judetul Iasi, codul fiscal 9943180, având calitatea de Lider de

parteneriat (Partener 1)

2.    Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași, cu sediul în strada Romană nr. 30, municipiul Iasi, judetul Iasi, codul fiscal 17140467, având calitatea de Partener 2

3.    Directia Crese Iasi, din cadrul Primăriei Municipiului Iasi, cu sediul în Aleea Decebal nr. 10, municipiul Iasi, judetul Iasi, codul fiscal 15426609, având calitatea de Partener 3

4.    Municipiul Iași, cu sediul în B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 11, municipiul Iași, judetul Iasi, codul fiscal 4541580, având calitatea de Partener 4

au convenit următoarele:

Art. 2. Obiectul

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea activităților aferente proiectului: ”Scoala DA!”, care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritară 6 ”Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10 (i) ”Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la învătământul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învătare formale, non formale si informale pentru reintegrarea în educatie si formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operatiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod MySMIS proiect: 104951

Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

Toți partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția proiectului.

Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict, în termen de 3

(trei) zile lucrătoare de la data aparitiei unei astfel de situatii. În caz contrar,

semnatarii prezentului acord înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instante judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finantare.

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activităti asumate de fiecare partener:

Organizația    Roluri și responsabilități

Lider de    Asociația Salvați Copiii Iași:

parteneriat Va asigura managementul de proiect, raportarea tehnico-(Partener 1)    financiară si actiunile de informare si publicitate ale

proiectului,

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activitătii 2. Programe si

servicii    educationale pentru prevenirea si reducerea

abandonului scolar;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.1

Programe de tip grădinită;

•    Va responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.2

Programe scoală după scoală;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.3 Programul „A doua sansă”;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.4

Programe de educatie parentală apreciativă;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.5

Consiliere psiho-educatională pentru copiii care realizează

tranzitia de la un ciclu solar la altul;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.6

Educatie pentru sănătate, igienă si nutritie sănătoasă;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.7

Activităti inovative de prevenire si reducere a abandonului scolar: metoda Scoala Mobilă;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.8 Dezvoltarea de

noi servicii    educationale pentru copiii de vârstă

anteprescolară;

•    Va fi responsabilă de coordonarea Activitatătii 3. Activităti de

facilitare a accesului la servicii educationale;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 3.1 Sprijin financiar pentru elevi pentru frecventarea programelor educationale;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 3.2 Sprijin material pentru elevi în scopul facilitării accesului la servicii educationale;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 3.3 Campanie de identificare, recrutare si înscriere a copiilor într-o formă de învătământ);

Va fi responsabilă de coordonarea Activitătii 4. Actvităti de îmbunătătire si diversificare a serviciilor educationale;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 4.1 Acordarea de servicii de evaluare si consiliere psihologică a copiilor;

Va fi responsabilă de coordonarea Activitătii 5. Activităti pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice si personalului de sprijin;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 5.1 Programe de dezvoltare a    competentelor didactice

transversale pentru cadrele didactice din grupul tintă;

Va sprijini implementarea Subactivitătii 5.2 Facilitarea accesului la cursuri de formare în puericultură pentru angajatii din cresele iesene;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 5.3 Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon

si esec scolar si diseminarea bunelor practici identificate

Partener 2

Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.1. Programe de tip grădinită, prin referirea grupului tintă constând în minimum 30

de beneficiari si asigurarea unui spatiu adecvat pentru desfăsurarea activitătilor pentru prescolari;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.2. Programe scoală după scoală, prin referirea grupului tintă constând în minimum 40 de beneficiari si asigurarea unui spatiu adecvat pentru desfăsurea activitătilor pentru activităti de tip scoală după scoală;

•    Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 2.3 Programul „A doua Sansă”, prin organzarea modulelor de curs si referirea grupului tintă constând în minimum 40 de copii/tineri /adulti care au părăsit timpuriu scoala;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.4 Programe de educatie parentală;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.5 Consiliere psiho-educatională pentru copiii care realizează tranzitia de la un ciclu solar la altul, prin referirea grupului tintă si facilitarea

accesului în institutia de învătământ;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.6 Educatie pentru sănătate, igienă si nutritie sănătoasă, prin referirea grupului

tintă si facilitarea accesului în institutia de învătământ;

•    Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.7 Activităti inovative

de prevenire si reducere a abandonului scolar: metoda Scoala Mobilă, prin referirea grupului tintă Va sprijini implementarea Subactivitătii 3.2 Sprijin material

pentru elevi în scopul facilitării accesului la servicii educationale, prin referirea grupului tintă, colaborare în monitorizarea schemei de acordare a sprijinului material si facilitarea accesului în institutia de învătământ;

Va sprijini implementarea Subactivitatea 3.3 Campanie de identificare, recrutare si înscriere a copiilor într-o formă de învătământ, prin referirea grupului tintă si facilitarea accesului în institutia de învătământ si a datelor privind situatia scolară;

Va sprijini implementarea Subactivitătii 4.1 Acordarea de servicii de evaluare si consiliere psihologică a copiilor, prin referirea grupului tintă;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 4.2 Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitătilor educationale - Amenajarea unui teren de sport pentru activităti sportive si recreative;

Va sprijini implementarea Subactivitătii 5.1 Programe de dezvoltare a competentelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul tintă, prin referea grupului tintă format din minimum 25 de cadre didactice;

Va sprijini implementarea Subactivitătii 5.3 Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon si esec scolar si diseminarea bunelor practici identificate, prin facilitarea

accesului în institutia de învătământ si furnizarea datelor

privind situatia școlară la nivelul scolii.

Partener 3

Direcția Crese Iași

•    Va sprijini implemenetarea Subactivitătii 2.5 Consiliere

psihologică pentru copiii care realizează tranzitia de la un ciclu solar la altul, prin referirea de grup tintă si facilitarea accesului în cadrul creselor;

•    Va fi resposabilă de implementarea Subactivitătii 2.8

Dezvoltarea de noi servicii educationale pentru copiii de vârstă anteprescolară, prin înfiintarea a 2 noi grupe de anteprescolari si asigurarea grupului tintă format din minimum 80 de copii anteprescolari;

•    Va fi resposabilă de implementarea Subactivitătii 4.3

Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitătilor educationale - Amenajarea a două săli pentru activităti educationale pentru anteprescolari;

•    Va spijin implementarea Subactivitătii 5.1 Programe de

dezvoltare a competentelor didactice transversale pentru cadrele didactice din grupul tintă, prin asigurarea grupului tintă format din minimum 7 cadre didactice;

•    Va fi resposabilă de implementarea Subactivitătii 5.2

Facilitarea accesului la cursuri de formare în puericultură pentru angajatii din cresele iesene.

Partener 4 Municipiul Iasi

Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.2 Programe scoală după scoală, prin asigurarea sustenabilitătii centrelor

educationale, cel putin 12 luni după finalizarea proiectului;

Va sprijini implementarea Subactivitătii 2.8 Dezvoltarea de noi servicii educationale pentru copiii de vârstă anteprescolară, prin asigurarea functionalitătii a 2 grupe noi de copii anteprescolari;

Va sprijini Subactivitatea 3.3 Campanie de identificare, recrutare si înscriere a copiilor într-o formă de învătământ, prin facilitarea accesului la informatii de interes public relevante pentru proiect;

Va fi responsabilă de implementarea Subactivitătii 4.3 Asigurarea spatiilor si echipamentelor necesare pentru dezvoltarea propice a activitătilor educationale -Amenajarea a două săli pentru activităti educationale pentru anteprescolari;

Va sprijini implementara Subactivitătii 4.3 Realizarea unei cercetări cu privire la fenomenul de abandon si esec scolar si diseminarea bunelor practici identificate, prin facilitarea accesului la informatii specifice, de interes public si prin diseminarea rezultatelor;

Va sprijini Partenerul 2 si Partenerul 3 în asigurarea cofinantării proprii din proiect prin alocarea sumelor ce le revin, conform prezentului acord;

Va asigura sustenabilitatea programului „scoala după scoală”, prin asigurarea functionării centrelor înfiintate în cadrul proiectului pentru cel putin 12 luni de la finalizarea proiectului;

Va asigura functionarea celor două grupe de cresă suplimentare ce se vor crea ca urmare a amenajării sălilor de activităti în cadrul proiectului, pe perioada proiectului si pe o

perioadă de cel putin cel putin trei ani după finalizarea

proiectului.

Pentru a activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare si cu alin (1), Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat (Partener 1)

2,691,750.00 lei

Partener 2

472,350.00 lei

Partener 3

445,000.00 lei

Partener 4

75,200.00 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a

proiectului)

3,684,300.00 lei

Notă: *valorile mentionate vor fi cele existente în cererea de finantare.

Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord.

Organizația

Contribuția (unde este cazul)

Lider de parteneriat

(Partener 1)

0 lei

0 % (din valoarea totală a proiectului)

Partener 2

9,447.00 lei

0,26 % (din valoarea totală a proiectului)

Partener 3

8,900.00 lei

0,24 % (din valoarea totală a proiectului)

Partener 4

1,266.00 lei

0,03 %

Responsabilitătile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord si încetează la data la care Contractul de Finantare aferent proiectului îsi încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finantare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

A.    Drepturile liderului de parteneriat

Liderul de Parteneriat (Partener 1) are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare si altor documente necesare implementării proiectului si executării contractului de finantare.

B.    Obligațiile liderului de parteneriat

Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite Cererea de finanțare în sistemul electronic.

a. Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 si următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finantare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum si pentru a reprezenta membrii Parteneriatului fată de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului si derularea contractului de finantare.

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat reprezintă și acționează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finantare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toți partenerii, în

scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților, derulării activităților și asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, așa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

b.    Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului și le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum si copii ale altor documente necesare implementării proiectului si executării contractului de finantare

c.    Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .

d.    Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimțământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activitătilor asumate si/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalti membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolventă a partenerului în cauză.

e.    Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare si a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinantare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanțare si a legislatiei aplicabile.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinantare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finantare și prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finantare.

Liderul de parteneriat are obligatia de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinantare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

În cazul în care unul din partenerii 2, 3 si 4 nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul Parteneriatului cu o altă entitate cu personalitate juridică care îndeplinește condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proportional cu partea rămasă de executat din contract si care preia cel puțin obligațiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste.

f.    Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor si titlurilor de creantă emise pe numele său de către AMPOCU/OI.

Art. 7. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2, 3 si 4

A. Drepturile Partenerilor 2, 3 si 4

Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 si 4 sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat corespunzător rolurilor avute în proiect.

g.    Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres și financiare, precum si copii ale altor documente necesare implementării proiectului si executării contractului de finantare.

h.    Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinantare/ plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/ efectuate, după caz.

B. Obligațiile Partenerilor 2, 3 si 4

Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile aferente achizițiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziția Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

i.    Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale.

j.    Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum si orice alte documente necesare implementării proiectului si executării contractului de finantare.

Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor si titlurilor de creantă emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

Art. 8. Achizitii publice

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare, a legislatiei aplicabile în domeniul achizitiilor publice pentru proiectele cu finantare nerambursabilă și/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului si/sau alte organisme abilitate, după caz.

Art. 9. Proprietatea

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care sa acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă.

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în această perioadă - în

situatii care vizează mentinerea investitiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

k.    Înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum si a titlurilor si drepturilor de proprietate intelectuală si industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate raportului final.

l.    Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.

m.    Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1).

Art. 10. Confidentialitate

Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părtile înteleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de ași îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 11. Legea aplicabilă

Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

n.    Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adițional la contractul de finantare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 12. Dispoziții finale

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.

Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Întocmit în 5 (cinci) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

Semnături:

Ioana Emanuela Atasiei, Presedinte


Semnătura:

10 noiembrie

2016,

Iasi


Asociația Salvați Copiii Iasi

Lider de parteneriat (Partener 1)

Școala Gimnazială "Ion Neculce" Iași

Partener 2

Irina Frunză, Director

Semnătura:

10 noiembrie

2016,

Iasi

Directia Crese Iasi,

Irina Mihaela Ghiocă,

Semnătura:

10 noiembrie

2016,

Iasi

Partener 3

Director

Municipiul Iasi,

Partener 4

Mihai Chirica, Primar

Semnătura:

10 noiembrie

2016,

Iasi

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

ANEXA 2 la H.C.L. nr. 377 din 29 noiembrie 2016

Organizația

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile

angajate pe perioada proiectului* [lei]

Liderul de parteneriat (Partener 1)

Asociația "Salvați Copiii Iasi"

2,691,750.00 lei

Partener 2

Școala Gimnazială "Ion Neculce"

Iași

472,350.00 lei

Partener 3

Directia Crese Iasi

445,000.00 lei

Partener 4

Municipiul Iasi

75,200.00 lei

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului)

3,684,300.00 lei

Notă: *valorile mentionate vor fi cele existente în cererea de finantare.

Presedinte de Sedinta , Paul Corneliu Boisteanu

14 / 14 la H.C.L. nr. 377 din 29 noiembrie 2016