Hotărârea nr. 376/2016

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iași pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul intocmit de catre Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale inregistrat sub nr. 119348/25.11.2016;

Având în vedere Amendamentul intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila inregistrat sub nr. 119699/25.11.2016 ;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 117559/21.11.2016 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - privind bugetul de stat pentru anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Iasi nr 2100/08.11.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei 1.2.1 (Lista obiectivelor de investitii pe anul 2016 -activitate proprie), Anexei 1.2.2 (Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 -învățământ) și Anexei 1.3 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite, după cum urmează:

1.1.Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de    + 890,00 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor    + 890,00 mii lei

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea    - 30,00 mii lei

secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare    + 30,00 mii lei

la cheltuieli cu suma de

+ 890,00 mii lei

+ 101,00 mii lei + 789,00 mii lei


65.02.10 Invatamant - cheltuieli de personal 65.02.20 Invatamant - bunuri si servicii

1.2. Se aprobă virări de credite în cadrul aceluiași capitol precum și de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

67.02.59 Cultură, recreere și religie - alte cheltuieli

-    1.500,00 mii lei + 1.500,00 mii lei

-    8,340,00 mii lei + 2.200,00 mii lei

+ 300,00 mii lei + 2.000,00 mii lei


54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii 81.02.20 Combustibili si energie - bunuri si servicii 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri si servicii 74.02.20 Protectia mediului - bunuri si servicii

81.02.40 Combustibili si energie - subventii 84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

+ 340,00 mii lei + 3.500,00 mii lei


1.3. Se repartizează suma de 30,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului

Iași, astfel:

54.05.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale    - 30,00 mii lei

65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital    + 30,00 mii lei

Art. 2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3.3 Detalierea cheltuielilor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite si Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2016).

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Investiții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 376 din 29 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

f

7

MUNICIPIUL IAȘI


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016


ANEXA 1 HCL 376/29.11.2016

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI

640.636,19

890,00

641.526,19

****** 48.02 VENITURI PROPRII

379.888,21

0,00

379.888,21

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

623.954,80

890,00

624.844,80

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

578.270,38

890,00

579.160,38

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

69.059,74

0,00

69.059,74

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

69.059,74

0,00

69.059,74

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

55.758,40

0,00

55.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

36.055,84

0,00

36.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

10.367,80

0,00

10.367,80

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

4.859,95

0,00

4.859,95

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5.384,66

0,00

5.384,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

270.695,96

890,00

271.585,96

11.02 Sume defalcate din TVA

247.192,57

890,00

248.082,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipiu

222.889,69

890,00

223.779,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant particula

r 3.027,84

0,00

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.173,74

0,00

1.173,74

15.02.01 Impozit pe spectacol

299,75

0,00

299,75

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

873,99

0,00

873,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 Impozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.568,56

0,00

3.568,56

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.568,56

0,00

3.568,56

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.568,56

0,00

3.568,56

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

45.684,42

0,00

45.684,42

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02 Venituri din proprietate

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

26.997,58

0,00

26.997,58

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

715,77

0,00

715,77

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, im

124,41

0,00

124,41

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

35.02 Amenzi, penalitati si confiscari

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.901,46

0,00

13.901,46

36.02 Diverse venituri

9.426,70

0,00

9.426,70

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

25,24

0,00

25,24

36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre

cedenți, aferent5e7,s0e3c

țiunii de dezvoltar0e,00

57,03

36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor pre

cedenți, aferen2t0e2,s5e3c

țiunii de funcționa0re,00

202,53

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

159,94

0,00

159,94

37.02.01 Donatii si sponsorizari

159,94

0,00

159,94

37.02.03 Varsaminte SF pt SD a BL

-45.034,21

-30,00

-45.064,21

37.02.04 Varsaminte din sectiunea de funcționare

45.034,21

30,00

45.064,21

* 00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

3.285,92

0,00

3.285,92

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri

3.285,92

0,00

3.285,92

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale ins publ

0,00

0,00

0,00

39.02.03 Venituri din vanz locuintelor const fd statului

772,07

0,00

772,07

39.02.07 Venituri din vanz unor bun apart dom.privat al stat

2.456,06

0,00

2.456,06

39.02.10 Depozite spec pt constructii de locuinte

57,79

0,00

57,79

* 00.16 III. OPERATIUNI FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

13.221,27

0,00

13.221,27

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

12.021,34

0,00

12.021,34

42.02 Subventii de la bugetul de stat

12.021,34

0,00

12.021,34

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pe

ntru finantar2e.a60in0v,0e0st

itiilor in sanatate 0,00

2.600,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finanța4r6e0a,0a0p

0,00

hipamentelor de46co0,m0u0

42.02.16.03 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru finan2ț.a1r4e0a,0a0lt

or investiti în sănă0t,a0t0e

2.140,00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănăt

ății către bugetele0,l0o0c

ale pentru finanțar0e,0a0i

nvestițiilor în sănăt0a,t0e0

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

nătății către buge0t,e0le0

locale pentru fina0nț,0ar0e

0,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

457,34

0,00

457,34

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

43.02 Subventii de la alte administratii

1.199,93

0,00

1.199,93

43.02.30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte

1.064,93

0,00

1.064,93

educ4a3ti.o0n2a.3le4 sSpuemciealaeloinctaetgeradtiininbuingveattualmAaNnCtuPlIdpeemntrausafinanțarea

lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național

135,00

0,00

135,00

de ca4d5a.s0t2ruSș

ui mcaertperifmundceialraă UE/alti donat in ct plati efect si pref

174,20

0,00

174,20

45.02.02 Fondul Social European

174,20

0,00

174,20

45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efec anii anteriori

174,20

0,00

174,20

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

707.278,49

890,00

708.168,49

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

65.069,95

1.470,00

66.539,95

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

43.211,25

0,00

43.211,25

10 Cheltuieli de personal

29.200,00

0,00

29.200,00

20 Bunuri si servicii

10.735,00

0,00

10.735,00

56 Pr fonduri externe nerambur

5,45

0,00

5,45

71 Active nefinanciare

2.363,80

0,00

2.363,80

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13.974,70

1.470,00

15.444,70

10 Cheltuieli de personal

0,00

0,00

0,00

20 Bunuri si servicii

9.604,75

1.500,00

11.104,75

50 Fond de rezerva

1.265,95

-30,00

1.235,95

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.944,00

0,00

2.944,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi - din

care titlurile:

7.884,00

0,00

7.884,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

7.641,00

0,00

7.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

16.158,50

0,00

16.158,50

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

16.158,50

0,00

16.158,50

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.794,50

0,00

15.794,50

71 Active nefinanciare

164,00

0,00

164,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

356.717,20

1.620,00

358.337,20

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

233.500,38

920,00

234.420,38

10 Cheltuieli de personal

178.478,00

101,00

178.579,00

20 Bunuri si servicii

28.180,48

789,00

28.969,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.821,25

0,00

1.821,25

55 Alte transferuri

3.027,84

0,00

3.027,84

56 Pr fonduri externe nerambur

3.272,53

0,00

3.272,53

57 Asistenta sociala

1.679,18

0,00

1.679,18

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

71 Active nefinanciare

16.270,10

30,00

16.300,10

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

15.874,00

0,00

15.874,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

7.084,00

0,00

7.084,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

46.898,50

700,00

47.598,50

10 Cheltuieli de personal

579,00

0,00

579,00

20 Bunuri si servicii

22.985,00

2.200,00

25.185,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3.590,20

0,00

3.590,20

59 Alte cheltuieli

13.420,00

-1.500,00

11.920,00

71 Active nefinanciare

4.919,30

0,00

4.919,30

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

60.444,32

0,00

60.444,32

10 Cheltuieli de personal

25.495,50

0,00

25.495,50

20 Bunuri si servicii

9.536,30

0,00

9.536,30

56 Pr fonduri externe nerambur

7.047,02

0,00

7.047,02

57 Asistenta sociala

15.595,50

0,00

15.595,50

59 Alte cheltuieli

1.265,00

0,00

1.265,00

71 Active nefinanciare

1.499,00

0,00

1.499,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

78.886,14

2.300,00

81.186,14

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

59.925,34

300,00

60.225,34

20 Bunuri si servicii

26.630,00

300,00

26.930,00

55 Alte transferuri

106,60

0,00

106,60

56 Pr fonduri externe nerambur

2.469,25

0,00

2.469,25

71 Active nefinanciare

22.600,49

0,00

22.600,49

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

18.960,80

2.000,00

20.960,80

20 Bunuri si servicii

16.800,00

2.000,00

18.800,00

55 Alte transferuri

100,00

0,00

100,00

71 Active nefinanciare

365,80

0,00

365,80

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

190.446,70

-4.500,00

185.946,70

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

din care titlurile:

300,00

0,00

300,00

71 Active nefinanciare

300,00

0,00

300,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

51.678,22

-8.000,00

43.678,22

20 Bunuri si servicii

10.000,00

-8.340,00

1.660,00

40 Subventii

9.800,00

340,00

10.140,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE 2016

BUGET

PROPUS

56 Pr fonduri externe nerambur

5.899,82

0,00

5.899,82

71 Active nefinanciare

1.190,40

0,00

1.190,40

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

137.658,00

3.500,00

141.158,00

20 Bunuri si servicii

32.400,00

3.500,00

35.900,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

71 Active nefinanciare

38.867,00

0,00

38.867,00

72 Active financiare

2.000,00

0,00

2.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

810,48

0,00

810,48

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

55 Alte transferuri

360,48

0,00

360,48

72 Active financiare

200,00

0,00

200,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

66.642,30

0,00

66.642,30

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.1 HCL nr. 376/29.11.2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

589.002,25

860,00

589.862,25

****** 48.02 VENITURI PROPRII

365.482,47

0,00

365.482,47

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

578.838,32

860,00

579.698,32

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

578.270,38

890,00

579.160,38

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

234.946,12

0,00

234.946,12

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

234.946,12

0,00

234.946,12

03.02 Impozit pe venit

7.697,59

0,00

7.697,59

03.02.18 Impozit pe venit. din transf propriet imob pat pub

7.697,59

0,00

7.697,59

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

227.248,53

0,00

227.248,53

04.02.01 Cota defalc imp.venit

221.483,53

0,00

221.483,53

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

5.765,00

0,00

5.765,00

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRIETATE

69.059,74

0,00

69.059,74

07.02 Impozite si taxe pe proprietate

69.059,74

0,00

69.059,74

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

55.758,40

0,00

55.758,40

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.702,56

0,00

19.702,56

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

36.055,84

0,00

36.055,84

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

10.367,80

0,00

10.367,80

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

4.859,95

0,00

4.859,95

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

5.384,66

0,00

5.384,66

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

123,19

0,00

123,19

07.02.03 Taxe judic timbru si alte taxede timbru

2.933,54

0,00

2.933,54

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI SI SERVICII

270.695,96

890,00

271.585,96

11.02 Sume defalcate din TVA

247.192,57

890,00

248.082,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt municipii

222.889,69

890,00

223.779,69

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

21.275,04

0,00

21.275,04

11.02.09 Sume defalcate TVA pt finantare invatamant partic

ular 3.027,84

0,00

3.027,84

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.173,74

0,00

1.173,74

15.02.01 Impozit pe spectacol

299,75

0,00

299,75

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

873,99

0,00

873,99

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz utiliz bun.sau pedesf de act

22.329,65

0,00

22.329,65

16.02.02 mpozit pe mijloace de transport

16.586,85

0,00

16.586,85

16.02.02.01 Impozit mijl transp persoane fizice

10.040,21

0,00

10.040,21

16.02.02.02 Impozit mijl transp persoane juridice

6.546,64

0,00

6.546,64

16.02.03 Taxe si tarife eliberate licente si autoriz de funct

1.001,06

0,00

1.001,06

16.02.50 Alte taxe pt utilizarea bunurilor

4.741,74

0,00

4.741,74

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.568,56

0,00

3.568,56

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.568,56

0,00

3.568,56

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.568,56

0,00

3.568,56

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

567,94

-30,00

537,94

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02 Venituri din proprietate

18.686,84

0,00

18.686,84

30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni si inchirieri

14.342,66

0,00

14.342,66

30.02.08 Venituri din dividende

3.648,96

0,00

3.648,96

30.02.08.02 Venituiri din dividende de la alti platitori

3.648,96

0,00

3.648,96

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

30.02.50 Alte venituri din proprietate

695,22

0,00

695,22

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-18.118,90

-30,00

-18.148,90

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati

715,77

0,00

715,77

33.02.12 Contributia pers. benefic. ale cantine aj. soc.

21,06

0,00

21,06

33.02.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată

124,41

i    0,00

124,41

33.02.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activit

570,30

0,00

570,30

34.02 Venituri din taxe administrative, elib.permise

2.793,71

0,00

2.793,71

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.467,00

0,00

2.467,00

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative,elib permise

326,71

0,00

326,71

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

13.901,46

0,00

13.901,46

35.02.01.02 Venituri din amenzi sanct si alte sancti apl lg

13.901,46

0,00

13.901,46

36.02 Diverse venituri

9.344,43

0,00

9.344,43

36.02.01 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

10,79

0,00

10,79

36.02.06 Taxe speciale

2.189,37

0,00

2.189,37

36.02.32.03 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor

202,53

0,00

re    202,53

36.02.50 Alte venituri

6.941,74

0,00

6.941,74

37.02 Transferuri voluntare, altele decat subventii

-44.874,27

-30,00

-44.904,27

37.02.01 Donatii si sponsorizari

159,94

0,00

159,94

37.02.03 Varsaminte din SF pt SD a bugetului local

-45.034,21

-30,00

-45.064,21

*    00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

10.163,93

0,00

10.163,93

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02 Subventii de la bugetul stat

8.964,00

0,00

8.964,00

42.02.34 Subv pt acordarea aj pt incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bug de stat pt finanțarea sănătății

45,00

0,00

45,00

42.02.66 Subventii aloc cf contr inch cu direct sanat publ

8.745,00

0,00

8.745,00

43.02 Subventii de la alte administratii

1.199,93

0,00

1.199,93

43.02.30 Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte

1.064,93

0,00

1.064,93

educ4a3ti.o0n2a.3le4 sSpuemciealaeloinctaetgeradtiininbuingveattual mAaNnCtuPlIdpeenmtrausafinanțarea

lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului

135,00

0,00

135,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

589.002,25

860,00

589.862,25

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

62.700,70

1.470,00

64.170,70

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

40.842,00

0,00

40.842,00

10 Cheltuieli de personal

29.200,00

0,00

29.200,00

20 Bunuri si servicii

10.735,00

0,00

10.735,00

81 Rambursari de credite

907,00

0,00

907,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

13.974,70

1.470,00

15.444,70

10 Cheltuieli de personal

0,00

0,00

0,00

20 Bunuri si servicii

9.604,75

1.500,00

11.104,75

50 Fond de rezerva

1.265,95

-30,00

1.235,95

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.944,00

0,00

2.944,00

81 Rambursari de credite

160,00

0,00

160,00

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

7.884,00

0,00

7.884,00

20 Bunuri si servicii

243,00

0,00

243,00

30 Dobanzi

7.641,00

0,00

7.641,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

15.267,90

0,00

15.267,90

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

15.267,90

0,00

15.267,90

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

15.067,90

0,00

15.067,90

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

INFLUENTE

2016

BUGET

PROPUS

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

316.154,05

1.590,00

317.744,05

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

213.957,75

890,00

214.847,75

10 Cheltuieli de personal

178.478,00

101,00

178.579,00

20 Bunuri si servicii

28.180,48

789,00

28.969,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.821,25

0,00

1.821,25

55 Alte transferuri

3.027,84

0,00

3.027,84

57 Asistenta sociala

1.679,18

0,00

1.679,18

59 Alte cheltuieli

750,00

0,00

750,00

81 Rambursari de credite

21,00

0,00

21,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

8.950,00

0,00

8.950,00

10 Cheltuieli de personal

8.700,00

0,00

8.700,00

20 Bunuri si servicii

90,00

0,00

90,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

160,00

0,00

160,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

41.348,00

700,00

42.048,00

10 Cheltuieli de personal

579,00

0,00

579,00

20 Bunuri si servicii

22.985,00

2.200,00

25.185,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

2.959,00

0,00

2.959,00

59 Alte cheltuieli

13.420,00

-1.500,00

11.920,00

81 Rambursari de credite

1.405,00

0,00

1.405,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

51.898,30

0,00

51.898,30

10 Cheltuieli de personal

25.495,50

0,00

25.495,50

20 Bunuri si servicii

9.536,30

0,00

9.536,30

57 Asistenta sociala

15.595,50

0,00

15.595,50

59 Alte cheltuieli

1.265,00

0,00

1.265,00

81 Rambursari de credite

6,00

0,00

6,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

53.250,60

2.300,00

55.550,60

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

34.755,60

300,00

35.055,60

20 Bunuri si servicii

26.630,00

300,00

26.930,00

* 55 Alte transferuri

6,60

0,00

6,60

81 Rambursari de credite

8.119,00

0,00

8.119,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

18.495,00

2.000,00

20.495,00

20 Bunuri si servicii

16.800,00

2.000,00

18.800,00

81 Rambursari de credite

1.695,00

0,00

1.695,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

141.629,00

-4.500,00

137.129,00

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

44.588,00

-8.000,00

36.588,00

20 Bunuri si servicii

10.000,00

-8.340,00

1.660,00

40 Subventii

9.800,00

340,00

10.140,00

81 Rambursari de credite

24.788,00

0,00

24.788,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

96.791,00

3.500,00

100.291,00

20 Bunuri si servicii

32.400,00

3.500,00

35.900,00

40 Subventii

44.000,00

0,00

44.000,00

81 Rambursari de credite

20.391,00

0,00

20.391,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

250,00

0,00

250,00

20 Bunuri si servicii

250,00

0,00

250,00

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

Page 3

anexa 1.1