Hotărârea nr. 373/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea terenului, in suprafată de 120.000 m.p., situat in Zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sănătătii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea terenului, in suprafată de 120.000 m.p.,

situat in Zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iasi si

administrarea Consiliului Local Iasi în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sănătătii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgente Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința exraordinară în data

de 25.11.2016;

Având în vedere inițiaiva Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Adresele Ministerul Sănătătii nr. ACP3391/05.04.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Iasi cu nr. 37132/06.04.2016 si nr. 216 din 31.08.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Iasi cu nr.87811 din 01.09.2016;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.118810/23.11.2016, întocmită de Serviciul GIS-Cadastru;

Având în vedere Planul de amplasament si delimitare a imobilului, intocmit de SC Grup Cinci SRL (Anexa A);

Având în vedere Titlul de proprietate nr.186538/05.11.2004 a Municipiului

Iasi;

Având în vedere Extras de Carte Funciara nr.162256 din 23.11.2016 a Municipiului Iasi;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.1354/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Iasi;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

actualizată;

Având în vedere dipozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dipozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulerioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea terenului, din domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi, în suprafață de 120.000 m.p., suprafată situată în Municipiul Iasi, Zona Moara de Vant, conform Titlului de proprietate nr. 186538/05.11.2004 înscris în Cartea Funciara nr.155218 Municipiul Iasi, în domeniul public al Statului si administrarea Ministerului Sanatatii, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență Iasi.

Art. 2. Terenul menționat la art.1 este identificat în planul de situație din Anexa A care face parte integrantă din prezenta hotărâre si provine din dezmembrarea suprafetei de 74 ha inscrisa in Cartea Funciara nr.155206 din Titlul de proprietate nr.186538/05.11.2004 a Municipiului Iasi.

Art. 3 (1) Terenul transmis în conformitate cu dispozițiile art. 1 nu poate fi utilizat decât de Statul Român exclusiv pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență Iasi.

(2) Neînceperea lucrărilor pentru realizarea Spitalului Regional de Urgență de către Statul Român în termen de 10 ani de la data comunicării prezentei hotărâri și/sau încălcarea dispozițiilor alin. (1), atrage de drept repunerea părților în situația anterioară actului de transmitere, fără îndeplinirea vreunei formalități.

Art. 4. Elaborarea documentațiilor de urbanism necesare implementării proiectului Spitalul Regional de Urgență Iasi sunt in sarcina Municipiului Iasi si vor sta la baza emiterii autorizatiei de construire pentru realizarea obiectivului.

Art. 5. Predarea-primirea terenului se face pe bază de proces verbal de predare-primire semnat de părti.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcției Generale Tehnice si de Investiții; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Institutiei Arhitectului Șef - Serviciul GIS Cadastru; Ministerului Sănătății și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcția Generală Tehnică si de Investiții; Instituția Arhitectului Șef - Serviciul GIS Cadastru; Ministerul Sănătății.

Aducerea la cunoșința publică a prezenei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boieanu


CONRAEMNEAZĂ

SECRETAR

Denia Liliana lonașcu

Nr. 373 din 25 noiembrie 2016

Total conilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

f

8

3 / 3 la H.C.L. nr. 373 din 25 noiembrie 2016