Hotărârea nr. 372/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 15.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12535 din 11.11.2016 întocmit de Directorul general adjunct al Poliției Locale Iași;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 196/2016 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 229/2016 si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 252/2016;

Având în vedere Avizul nr. 53318/2016 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Având în vedere Avizul nr. 114998 din 14.11.2016 al Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Iași privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iasi;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 (r2) -Statutul functionarilor publici, completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 (r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 1332/2010 privind Regulamentul -cadru de organizare si functionare a Politiei Locale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași, conform Anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Politia Locala Iasi.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 372 din 15 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

f

6

2 / 2 la H.C.L. nr. 372 din 15 noiembrie 2016