Hotărârea nr. 371/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 3

Municipiul Iași Coniliul Local

HOĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico - economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de

locuințe Municipiul Iași” - lot 3

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința exraordinară în data

de 15.11.2016;

Având în vedere inițiaiva Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 114476 din 11.11.2016 întocmit de căre Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei căre o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a uilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulerioare;

Având în vedere dipozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dipozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulerioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Ar. 1. Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iasi” - lot 3, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1.

Art. 2. Se aprobă, pentru proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 3 (Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare - lista blocurilor), documentatiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici (Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare - Documentatii de avizare a lucrărilor de intervenție pentru blocurile prevăzute în proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 3) în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale.

Art. 3. Se aprobă proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 3, în valoare de 7.791.312,12 lei fără TVA, respectiv 9.332.450,30 lei inclusiv TVA, în conformitate cu bugetul proiectului (Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 4. Se aprobă contributia proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 40% din total cheltuieli eligibile ale proiectului, în valoare de 3.913.571,30 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinantarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 3, conform surselor de finantare ale proiectului (Anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare).

Art. 5. Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, care constă în stabilirea unei cote, numită taxă lunară de reabilitare

termică, care va fi achitată în transe egale, lunare pe o perioadă de 5 ani (60 de luni).

Acestea vor fi plătite după receptia la terminarea lucrărilor.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” -lot 3, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iasi.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se împuterniceste domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iasi să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele

Municipiului Iasi.

Art. 9. Copie după prezena hoărâre va fi comunicaă: Primarului Municipiului Iași; Asociatiilor de proprietari partenere în proiect; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi aigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoșința publică a prezenei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINE DE ȘEDINȚĂ,    CONRAEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boieanu    SECRETAR

Denia Liliana lonașcu

Nr. 371 din 15 noiembrie 2016

Total conilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Listă blocuri

proiect „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 3

Nr.

Crt.

Adresa

Bloc

1

Bdul Nicolae lorga, nr. 30

Z4

2

Strada Grădinari, nr. 16

F1-1

3

Strada Plantelor, nr. 5-7

753

4

Strada Plantelor, nr 1-3

754

5

Strada Lozonschi (Closca), nr.6

C1

6

Strada Lozonschi (Closca),

C2

7

Strada Lozonschi (Closca), nr. 10

C3

8

Soseaua Nicolina, nr. 65

978C

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

Anexa nr. 3 la HCL NR. 371/15.11.2016 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului, a Documentaților de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico - economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 3

BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli n

eeligibile

TOTAL

TOTAL

NEELIGIBIL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenșă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

17.700,00

0,00

17.700,00

0,00

0,00

0,00

17.700,00

3.3

Proiectare si inginerie

105.936,32

21.187,26

127.123,58

0,00

0,00

0,00

127.123,58

3.4

Cheltuieli p entru consultanță

61.419,08

12.283,82

73.702,90

0,00

0,00

0,00

73.702,90

3.5

Cheltuieli cu asistența tehnică

100.657,86

20.131,57

120.789,43

0,00

0,00

0,00

120.789,43

TOTAL CAPITOL 3

285.713,26

53.602,65

339.315,91

0,00

0,00

0,00

339.315,91

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Cheltuieli pentru construcții și instalații

6.136.281,90

1.227.256,38

7.363.538,28

15.375,44

3.075,09

18.450,53

7.381.988,81

4.2

Dotări (se includ utilaje, echip amente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări)

354.449,62

70.889,92

425.339,54

236.477,25

47.295,45

283.772,70

709.112,24

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

6.490.731,52

1.298.146,30

7.788.877,82

251.852,69

50.370,54

302.223,23

8.091.101,05

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

122.196,48

24.439,30

146.635,78

0,00

0,00

0,00

146.635,78

5.1.1

Cheltuieli p entru lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de țantier

93.202,94

18.640,59

111.843,53

0,00

0,00

0,00

111.843,53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

28.993,54

5.798,71

34.792,25

0,00

0,00

0,00

34.792,25

5.2

Cheltuieli p entru comisioane, cote, taxe

77.205,73

1.856,91

79.062,64

0,00

0,00

0,00

79.062,64

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

529.852,44

105.970,49

635.822,93

0,00

0,00

0,00

635.822,93

TOTAL CAPITOL 5

729.254,65

132.266,69

861.521,34

0,00

0,00

0,00

861.521,34

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare ți p ublicitate p entru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

26.400,00

5.280,00

31.680,00

0,00

0,00

0,00

31.680,00

TOTAL CAPITOL 6

26.400,00

5.280,00

31.680,00

0,00

0,00

0,00

31.680,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul p entru p roiect

7.360,00

1.472,00

8.832,00

0,00

0,00

0,00

8.832,00

TOTAL CAPITOL 7

7.360,00

1.472,00

8.832,00

0,00

0,00

0,00

8.832,00

TOTAL GENERAL

7.539.459,43

1.490.767,65

9.030.227,08

251.852,69

50.370,54

302.223,23

9.332.450,30

din care

C+M

6.223.063,68

2.066.592,25

8.289.655,93

0,00

0,00

0,00

8.289.655,93

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

f

Lei

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

9.330.593,40

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

302.223,23

b.

Valoarea totala eligibilă

9.028.370,17

II

Contribuția proprie, din care :

3.913.571,30

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

3.611.348,07

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

302.223,23

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

5.417.022,10

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu