Hotărârea nr. 370/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 2

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico - economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 2

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 15.11.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 115214 din 15.11.2016, intocmit de catre Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, formulat si aprobat în plenul ședintei, consemnat si în procesul verbal al sedintei

Având în vedere referatul de specialitate nr. 114474 din 11.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iasi” - lot 2, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1.

Art. 2. Se aprobă, pentru proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 2 (conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare - listă blocuri), documentatiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico - economici (Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarare) în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale

Art. 3. Se aprobă proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 2, în valoare de 7.496.052,32 fără TVA, respectiv 8.952.028,71 lei inclusiv TVA, în conformitate cu bugetul proiectului (Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare).”

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din total cheltuieli eligibile ale proiectului, în valoare de 3.523.176,16 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 2, conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare).”

Art. 5. Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, care constă în stabilirea unei cote, numită taxă lunară de reabilitare termică, care va fi achitată în transe egale, lunare pe o perioadă de 5 ani (60 de luni). Acestea vor fi plătite după receptia la terminarea lucrărilor.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” -lot 2, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iasi.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se împuterniceste domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului lasi să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iasi.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Asociatiilor de proprietari partenere în proiect; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi

asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată

de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu


Paul Corneliu Boisteanu

Nr. 370 din 15 noiembrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Listă blocuri proiect „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 2.

Nr. Crt.

Adresa

Bloc

1

Bdul Stefan cel Mare si Sfant, nr.8

A

2

Splai Bahlui, nr.37

B1

3

Strada Eternitate si strada C.A.Rosetti, nr. 1-3 si 2

305

4

Strada Cuza Voda, nr. 33

33 C

5

Strada Cuza Voda, nr. 33

33 D

6

Splai Bahlui, nr. 33

B3

7

Sos Nationala, nr. 38

251

8

Strada Toma Cozma, nr. 9

8

9

Strada Macazului, nr. 11

11 C

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

9

Lei

I

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

8.952.028,71

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

144.088,32

b.

Valoarea totala eligibilă

8.807.940,39

II

Contribuția proprie, din care :

3.667.264,48

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

3.523.176,16

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

144.088,32

III

ASISTENTĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ

9

SOLICITATĂ

5.284.764,23

Presedinte de Sedinta

Paul Corneliu Boisteanu

BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli n

eeligibile

TOTAL

TOTAL

NEELIGIBIL

Baza

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea și amenajarea terenului

1.1

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistenșă tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

18.900,00

0,00

18.900,00

0,00

0,00

0,00

18.900,00

3.3

Proiectare si inginerie

99.674,88

19.934,98

119.609,86

0,00

0,00

0,00

119.609,86

3.4

Cheltuieli pentru consultanță

66.595,84

13.319,17

79.915,01

0,00

0,00

0,00

79.915,01

3.5

Cheltuieli cu asistența tehnică

98.289,33

19.657,87

117.947,20

0,00

0,00

0,00

117.947,20

TOTAL CAPITOL 3

283.460,05

52.912,01

336.372,06

0,00

0,00

0,00

336.372,06

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Cheltuieli pentru construcții și instalații

5.823.214,26

1.023.284,64

6.846.498,90

0,00

0,00

0,00

6.846.498,90

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări)

243.796,12

21.998,62

265.794,74

25.783,83

5.156,77

30.940,60

296.735,34

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

365.538,23

73.107,65

438.645,88

94.289,77

18.857,95

113.147,72

551.793,60

TOTAL CAPITOL 4

6.432.548,61

1.118.390,91

7.550.939,52

120.073,60

24.014,72

144.088,32

7.695.027,84

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

131.052,45

26.210,49

157.262,94

0,00

0,00

0,00

157.262,94

5.1.1

Cheltuieli pentru lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de țantier

108.262,52

21.652,50

129.915,02

0,00

0,00

0,00

129.915,02

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

22.789,93

4.557,99

27.347,91

0,00

0,00

0,00

27.347,91

5.2

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

77.117,92

0,00

77.117,92

0,00

0,00

0,00

77.117,92

5.3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

533.893,29

106.778,66

640.671,95

0,00

0,00

0,00

640.671,95

TOTAL CAPITOL 5

742.063,66

132.989,15

875.052,81

0,00

0,00

0,00

875.052,81

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare și publicitate

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

29.700,00

5.940,00

35.640,00

0,00

0,00

0,00

35.640,00

TOTAL CAPITOL 6

29.700,00

5.940,00

35.640,00

0,00

0,00

0,00

35.640,00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect

7.1

Cheltuieli cu auditul p entru proiect

8.280,00

1.656,00

9.936,00

0,00

0,00

0,00

9.936,00

TOTAL CAPITOL 7

8.280,00

1.656,00

9.936,00

0,00

0,00

0,00

9.936,00

TOTAL GENERAL

7.496.052,32

1.311.888,07

8.807.940,39

120.073,60

24.014,72

144.088,32

8.952.028,71

din care

C+M

5.117.730,17

1.029.465,30

6.147.195,47

94.289,77

18.857,95

113.147,72

6.260.343,20