Hotărârea nr. 37/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 februarie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică - Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 12989 din 05.02.2016, întocmit de către Direcția Generala Tehnică și Investiții;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr.446/25.01.2016, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 9238 din 27.01.2016 ;

Având în vedere adresa nr. 11765 din 03.02.2016, întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași, înregistrat sub nr. 12516 din 04.02.2016, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 693/03.02.2016;

Având în vedere prevederile din Ordinul MECS nr. 5556/27.10.2015, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2016 - 2017, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice si Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Generală Tehnică si Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 37 din 29 februarie 2016

PROPUNERE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU MUNICIPIUL IAȘI - ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ, DE STAT AN ȘCOLAR 2016-2017

Modificări față de anul școlar 2015-2016

1. Școala Primară "Carol I", Iași - propunere ca unitate cu personalitate juridică începând cu anul școlar 2016-2017 (unitate arondată în 2015-2016 la Colegiul Național "Costache Negruzzi")

2. Școala Primară "Gheorghe Asachi", Iași -propunere ca unitate cu personalitate juridică începând cu anul școlar 2016-2017 (unitate arondată în 2015-2016 la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri")

3. Școala Gimnazială "Petru Poni", Iași (unitate cu personalitate juridică în 2015-2016) - arondare începând cu anul școlar 20162017 la Școala Gimnazială "Ion Creangă"

4. Grădinița cu Program Normal nr. 23, Iași (unitate arondată în 2015-2016 la Școala Gimnazială "Petru Poni") - arondare începând cu anul școlar 2016-2017 la Școala Gimnazială "Ion Creangă"

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică - ARONDATĂ

Niveluri de învățământ

1

Colegiul Național "Costache Negruzzi",

Iași

GIM, LIC TEO

-

-

2

Școala Primară "Carol I", Iași (unitate

arondată în 2015-2016 la Colegiul Național "Costache Negruzzi")

PRI

-

-

3

Colegiul Național, Iași

GIM, LIC TEO

-

-

4

Colegiul Național "Mihai Eminescu", Iași

PRI, GIM, LIC

TEO

Școala Primară "Mihail Kogălniceanu", Iași

PRI

5

Colegiul Național "Garabet Ibrăileanu",

Iași

PRI, GIM, LIC

TEO

Grădinița cu Program Normal nr. 16, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 10, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit Hecuba, Iași

PRE

6

Colegiul Național "Emil Racoviță", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

7

Colegiul Național de Artă "Octav

Băncilă", Iași

PRI/AR, GIM/AR, LIC

VOC

-

-

8

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

9

Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

10

Liceul Teoretic "Miron Costin", Iași

PRI, GIM, LIC

TEO

-

-

11

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

12

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iași

GIM, LIC TEO

-

-

13

Școala Primară "Gheorghe Asachi",

Iași (unitate arondată în 2015-2016 la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri")

PRI

-

-

14

Liceul Pedagogic "Vasile Lupu", Iași

GIM, LIC TEO,

LIC VOC

-

-

15

Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare", Iași

LIC VOC

-

-

16

Liceul Teoretic Waldorf, Iași

PRE, PRI,

GIM, LIC TEO

-

-

17

Liceul cu Program Sportiv, Iași

GIM/SP, LIC VOC

-

-

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică - ARONDATĂ

Niveluri de învățământ

18

Colegiul Agricol și de Industrie

Alimentară "Vasile Adamachi", Iași

LIC TEH,

PROF, POS

-

-

19

Colegiul Economic Administrativ, Iași

LIC TEH

-

-

20

Colegiul Tehnic "Ioan C. Ștefanescu", Iași

LIC TEH,

PROF

-

-

21

Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida", Iași

LIC TEH,

PROF, POS

-

-

22

Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", Iași

LIC TEH, LIC TEO, LIC

VOC, PROF, POS

-

-

23

Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții, Iași

LIC TEH,

PROF, POS

-

-

24

Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații "Gheorghe Mârzescu", Iași

PRI, GIM, LIC TEH, LIC TEO,

PROF, POS

-

-

25

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza", Iași

LIC TEH, LIC

TEO, PROF, POS

-

-

26

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași

GIM, LIC TEH,

PROF

-

-

27

Liceul Tehnologic "Petru Poni", Iași

LIC TEH, LIC

TEO, PROF

-

-

28

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări, Iași

LIC TEH,

PROF, POS

-

-

29

Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu", Iași

PRI, GIM, LIC

TEH, PROF

-

-

30

Școala Postliceală Sanitară "Gr. Ghica Vodă", Iași

POS

-

-

31

Școala Gimnazială "Alexandru Cel Bun", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 21, Iași

PRE

32

Școala Gimnazială "Alecu Russo", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 10, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 12, Iași

PRE

33

Școala Gimnazială "Alexandru Vlahuță", Iași

PRE, PRI, GIM

-

-

34

Școala Gimnazială "Bogdan Petriceicu Hașdeu", Iași

PRI, PRI/SP

GIM

Școala Primară "Costache Negri", Iași

PRI

Școala Primară "Costache Conachi", Iași

PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 1, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 2, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit "Ion Creangă", Iași

PRE

35

Școala Gimnazială "Carmen Sylva", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 9, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 3, Iași

PRE

36

Școala Gimnazială "Dimitrie A. Sturdza", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 17, Iași

PRE

37

Școala Gimnazială "Elena Cuza", Iași

PRI, GIM

-

-

38

Școala Gimnazială "George Călinescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 7, Iași

PRE

39

Școala Gimnazială "George Coșbuc", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 27, Iași

PRE

40

Școala Gimnazială "Gheorghe I.

Brătianu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Prelungit nr. 6, Iași

PRE

41

Școala Gimnazială "Ion Creangă", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 15, Iași

PRE

Școala Gimnazială "Petru Poni", Iași

(unitate cu personalitate juridică în 20152016)

PRI, GIM, GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 23,

Iași (unitate arondată în 2015-2016 la

Școala Gimnazială "Petru Poni")

PRE

41

Școala Gimnazială "Ion Ghica", Iași

PRI, GIM

-

-

Nr.

crt.

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Niveluri de învățământ

Denumirea unității de învățământ fără personalitate juridică - ARONDATĂ

Niveluri de învățământ

43

Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași

PRI, GIM

Școala Primară "Gheorghe Ghibănescu",

Iași

PRE, PRI

Grădinița cu Program Normal nr. 11, Iași

PRE

44

Școala Gimnazială "Ion Simionescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 22, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 28, Iași

PRE

45

Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu", Iași

PRI, GIM

-

-

46

Școala Gimnazială "Mihai Codreanu", Iași

PRI, GIM,

GIM/SP

Grădinița cu Program Normal nr. 4, Iași

PRE

47

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 26, Iași

PRE

48

Școala Gimnazială "Otilia Cazimir", Iași

PRI, GIM

-

-

49

Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu", Iași

PRI, GIM

Grădinița cu Program Normal nr. 13, Iași

PRE

50

Școala Gimnazială "Titu Maiorescu", Iași

PRI, GIM

-

-

51

Școala Gimnazială "Vasile Conta", Iași

PRI, GIM

Școala Primară nr. 1 "Vasile Conta", Iași

PRI

52

Școala Gimnazială "Veronica Micle", Iași

PRE, PRI, GIM

-

-

53

Grădinița cu Program Prelungit "Cuv. Parascheva", Iași

PRE

-

-

54

Grădinița cu Program Prelungit "Sf.

Sava", Iași

PRE

-

-

55

Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, Iași

PRE

Grădinița cu Program Săptămânal Motoc, Iași

PRE

56

Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, Iași

PRE

-

-

57

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4, Iași

PRE

-

-

58

Grădinița cu Program Prelungit nr. 8, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 20, Iași

PRE

59

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Iași

PRE

Grădinița cu Program Normal nr. 6, Iași

PRE

Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, Iași

PRE

60

Grădinița cu Program Prelungit nr. 13,

Iași

PRE

-

-

61

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14,

Iași

PRE

-

-

62

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16,

Iași

PRE

-

-

63

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18,

Iași

PRE

-

-

64

Grădinița cu Program Prelungit nr. 20,

Iași

PRE

-

-

65

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21,

Iași

PRE

-

-

66

Grădinița cu Program Prelungit nr. 22,

Iași

PRE

-

-

67

Grădinița cu Program Prelungit nr. 24,

Iași

PRE

-

-

68

Grădinița cu Program Prelungit nr. 25,

Iași

PRE

-

-

69

Grădinița cu Program Prelungit nr. 26,

Iași

PRE

Grădinița cu Program Săptamânal I.A.S. Bucium, Iași

PRE

70

Grădinița cu Program Prelungit nr. 29,

Iași

PRE

-

-

Presedinte de sedinta Constantin Axinia

Pagina 3 din 3