Hotărârea nr. 369/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului, a Documentatiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI), a indicatorilor tehnico – economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” – lot 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), a indicatorilor tehnico - economici, a mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, si a bugetului aferent proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 1

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 15

noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 114473 din 11.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă realizarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuințe Municipiul Iași” - lot 1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1.

Art.2 Se aprobă pentru proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 1 (conform Anexei 1 - listă blocuri, care face parte integranta din prezenta hotarare), documentatiile de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico -economici (conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare) în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 20142020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A-Clădiri rezidențiale.

Art.3 Se aprobă proiectul „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul lasi” - lot 1, în valoare de 6.875.190,17 lei fără TVA, respectiv 8.233.978,50lei inclusiv TVA, în conformitate cu bugetul proiectului, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aprobă contributia proprie în proiect a Municipiului lasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 40% din total cheltuieli eligibile ale proiectului, în valoare de 3.487.473,02 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinantarea proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iasi” - lot 1, conform surselor de finantare ale proiectului, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 (1) Se aprobă mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, care constă în stabilirea unei cote, numită taxă lunară de reabilitare termică, care va fi achitată în transe egale, lunare pe o perioadă de 5 ani (60 de luni).

2/ 3 la H.C.L. nr. 369 din 15 noiembrie 2016

(2) Acestea vor fi plătite după receptia la terminarea lucrărilor.

Art.6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică blocuri de locuinte Municipiul Iași” - lot 1, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iasi.

Art.7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8 Se împuterniceste domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului lasi, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului lasi.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Asociatiilor de proprietari partenere in proiect, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 369 din 15 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 369 din 15 noiembrie 2016