Hotărârea nr. 368/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor

tehnico - economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 15

noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Avand in vedere amendamentul propus, adoptat in unanimitate in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal de sedinta prin care se revoca pozitiile 812 si 813 din Anexa

1.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016, se aproba atestarea la domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului (constructii si teren aferent) situat in B-dul Independentei nr. 16 (corp A) avand destinatia de “Muzeu de Istorie Naturala” si se modifica corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 312/2015, modificata si

completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 374/2015;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 112470/07.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătătirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se revoca pozitiile 812 si 813 din Anexa 1.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016, privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat.

(2) Se aproba atestarea la domeniul privat al Municipiului Iasi a imobilului (constructii si teren aferent) situat in B-dul. Independentei nr. 16 (corp A), cu destinatia de “Muzeu de Istorie Naturala”, avand elementele de identificare prevazute de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 305/29.09.2016.

Art.2 Se modifica corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului lasi nr. 312/2015, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 374/2015.

Art.3 Se aprobă realizarea proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”.

Art.4 Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare) si indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aprobă valoarea totală a proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A”, în cuantum de 13.421.674,60 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se aprobă contributia proprie în proiect a Municipiului lasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 268.433,49 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinantarea proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” conform surselor de finantare ale proiectului, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Consolidare si reabilitare Muzeu de Istorie Naturala corp A” pentru

implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iasi.

Art.8 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.9 Se împuterniceste domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iasi.

Art.10 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Generale Tehnice si Investiti, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 368 din 15 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

J

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

J

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 368 din 15 noiembrie 2016