Hotărârea nr. 367/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor tehnico – economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrărilor de Interventie, a indicatorilor

tehnico - economici, a proiectului si a bugetului aferent proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința extraordinară în data de 15

noiembrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 112.472/07.11.2016 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 “Îmbunătătirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investitii 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă realizarea proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”.

Art.2 Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”, în cuantum de 22.043.188,60 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aprobă contributia proprie în proiect a Municipiului Iasi, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 440.824,17 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinantarea proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”, conform surselor de finantare ale proiectului, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Centrul International de Artă Contemporană: Reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)”, pentru implementarea proiectului în conditii optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iasi.

Art.6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în conditiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7 Se împuterniceste domnul Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iasi, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iasi.

Art.8 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene, Directiei Generale Tehnice si Investitii, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt si Instituției Prefectului Județului Iași.

2/ 3 la H.C.L. nr. 367 din 15 noiembrie 2016

Art.9 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia Dezvoltare si Proiecte Europene si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 367 din 15 noiembrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 367 din 15 noiembrie 2016