Hotărârea nr. 366/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAŞI, strada Dr.Codrescu nr.6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiţia CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

planului Urbanistic pentru Zona Construită Potejată IAȘI, strada Dr.Codrescu nr.6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiția CONSTRUIRE SEDIU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAȘI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 109011/ 28.10.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 655 din 14.03.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr.20573 din 25.02.2016 prin care se solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată- IAȘI, strada Dr.Codrescu nr.6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiția “'Construire sediu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași'';

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 456 din 27.01.2016 emis de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af și planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași,Avizul comisiei de urbanism din sedinta din 10.08.2016, Avizul unic nr. 79/PUZ/2016 emis de Consiliul Judetean Iasi si Avizul arhitectului sef nr. 16/23.08.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr.562/ 2003 privind Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism în zone construite protejate ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic pentru Zona Construită Protejată -Iași, strada Dr.Codrescu nr.6, NUMĂR CADASTRAL 19229, CF 133468 pentru investiția “'Construire sediu - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași''

Proprietatea studiată are suprafața totală de 6.125mp și aparține domeniului public al judetului Iași iar in favoarea Parchetului de pe linga Curtea de Apel Iași s-a întocmit Contractul de comodat nr. 6581/2010 pentru o perioada de 49 de ani.

UTR CM- zona cu funcțiuni mixte, functiune dominanta - instituții publice.

Aliniamentul stradal este la distanța de 10 m față de limitele de proprietate dinspre strada Sărăriei si 15 m retras fata de limita de proprietate dinspre strada Oastei. Retrageri față de limitele laterale ale terenului - minim 10m.

Indicatori urbanistici POT= 50%, CUT=1,8mp ADC / mp teren, regim de înălțime maxim propus Demisol + P + 3E , înălțime maximă admisă la cornisa 14,0m.

Anexa planșa „U-06 plan propuneri reglementari (urbanistice)” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Consiliului Judetean Iasi, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Serviciului Urbanism ; Ministerului Public- Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 366 din 31 octombrie 2016

HCL nr.366/2016


•    ■ O svi l. r; 1A f I :c ANEXA LA

| HCÎ    DIN____

VIZAT SPRE NESCHIMBAREii °r

1 crt.

Criteriu

Existent

Propus

mp | %

mp

S1

Suprafața teren

©125 mp    /

II 2

Suprafața construita rhaxîma admisa

0 I •

3062

3

Suprafața desfasurata maxima admisa

0 * J -

11025

4

Suprafața minima spatii

verzi amenajat©

0

^22^

30%

5

Suprafața circulații pe parcela

1^

7

POT max    >

.....>

< 50 \

8

CUT max

Jj 9

H maxim comisa

14/


S.C.SPIRICOM

J40/25308/1S92,

BUCUREȘTI

Tel/Fsx: 326.51.17

SPECIFICAȚIE:

NUME

Semnătură:

Sef proiect:

urto. Dana Gllnischi

Xr\

Proiectat:

urb. Dana Gllnischi

(A )

Desenat:

urfo. Dana GllnischiMUNICIPIUL IAȘI instituția ARHITECTULUI SEF SERVICIUL URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal    Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL IAȘI cu sediul in Iași, strada Vasile Conta nr.28, înregistrată la nr. 20573 din 25.02.2016,

în conformitate cu prevederile Lc^ii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr.    din ....'..'......'.'..i...

pentru Planul urbanistic zonal pentru CONSTRUIRE SEDIU- PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL, generat de imobilul situat in Iași, str.Codrescu nr. 6, număr cadastral 19229 , Carte funciara nr. 133468

Inițiator: MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LINGĂ CURTEA DE APEL IAȘI

Proiectant: S.C. SPIRICOM S.R.L. București

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Daniela A.GIinischi

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z. :Iasi, str.Codrescu nr. 6 , număr cadastral 19229, Carte funciara nr. 133468

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

© UTR CM, zona cu funcțiuni mixte;

•    regim de construire: continuu;

© funcțiuni predominante: servicii publice, servicii de interes general, activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuințe ;

© H max: conform PUZ cu recomandări P+3E (12,00m) pe străzi cu doua fire de circulație;

© POT max : conform PUZ cu recomandări intre l,0-l,8mpADC/mp teren;

® CUT max : conform PUZ cu recomandări intre 35%-50%;

© retragerea minimă față de aliniament: conform PUZ ;

© retrageri minime față de limitele laterale: conform PUZ ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare : conform PUZ Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: ;

•    regim de construire: Ds+P+3E;

© funcțiuni predominante: sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iași ;

© H max = 18,5m masurat de la CTN la atic;

•    POT max = 50%;    4©/^

•    CUT max = l,8mpADC/mpteren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 10,0 m;

•    retrageri minime față de limitele laterale 10,00m;

© retrageri minime față de limitele posterioare = 10,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din strada Sarariei si din strada Oastei; © echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 11.08.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu recomandarea ca edificabilul sa fie translat către latura nord-vestica cu 5,Om, in vederea asigurării spațiului necesar modernizării străzii Oastei.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ar 63 alin. (2) lit. g) din Leaea nr. 350/200) privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 685 din 14.03.2016 ( valabil pina la 14.03.2017)emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTU

ISO 9001 REGISTERED

C.1315-

IS0 14001 REGISTERED

M.003

0HSAS1M01 REGISTERED

S.215

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZOVOLTARE URBANISTICĂ

3.1    Concluzii ale studiilor de fundamentare

Proiectul de fata a fost precedat de elaborarea următoarelor studii de fundamentare:

-studiu geotehnic;

-studiu topografic.

In concluzie la aceste documentații putem spune ca terenul este bun de fundare avand o panta ușoara cu o diferența de nivel de 3m la o distanta liniara masurata in plan orizontal de aproximativ 80m.

3.2    Prevederi ale PUG

Conform PUG-Municipiul Iași aprobat prin HCLI nr. 163/09.08.1999 reglementările aprobate terenul aparține subzonei CM- zona cu funcțiuni mixte

3.3 Valorificarea cadrului natural

Viitorul sediu al Parchetului de pe langa Curtea de Apel va avea zone plantate cu gazon, arbuști, arbori si ingradite cu buxus fasonat.

3.4 Reglementări urbanistice


DOCUȚ^u

HCi

VIZAT SP PAGINA . SemnSt j u

ISO 9001 REGISTERED C.1315.’ IS014001 REGISTERED «003

OHSAS18001 REGISTERED $.215

Conform PUG-Municipiul Iași aprobat prin HCL1 nr. 163/09.08.1999 terenul aparține subzonei CM-zona cu funcțiuni mixte.

POT max.= nu mai mult de 50%,

CUT max.= nu mai mult de 1,8 ADC/ mp teren

Noua construcție se va retrage fata de aliniamentul stradal cu 10 metri, mai exact se preia retragerea locuinței de vis-a-vis si se creaza o alveola, iar retragerile fata de limitele laterale vor fii de 10 metri in partea de Vest si de 15 metri in partea de Nord. Distanta pana la blocurile de locuit este egala cu inaltimea blocului cel mai inalt pentru a nu umbri fațada.

3.5 Modernizarea circulației

Număr salariati estimat este de 142. Conform Regulamentului general de urbanism din 27.06.1996 aprobat prin H.G. 525/1996 sunt necesare 8 locuri de parcare pentru salariati si 3 locuri de parcare pentru vizitatori.

( a fost luat in calcul 1 loc de parcare pentru 20 salariati si un spor de 30% pentru vizitatori conform art.5.1.1. -anexa 5, corelat cu art.1.1. -anexa 1 din regulamentul sus-mentionat, cu respectarea HCL Iași nr.425/2007).

Accesul pe parcela se va face din strada Sararie si strada Oastei si va avea o deschidere de 5m pentru a asigura accesul pentru ambele sensuri de circulație.

3.6    Zonifîcarea funcțională

Pe terenul delimitat mai sus urmează a se construi sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, care va fi alcătuit din două corpuri de clădire cu următoarele caracteristici:

Corpul A:

-regim de înălțime: DS+P+3E;

-suprafața construită la sol: 721 m2;

-suprafața utilă: 3307 m2.

Corpul B:

-regim de înălțime: DS+P+3E;

DOCUfV,

Si

VIZAT SPEE

* O ,

IM BARE!

pagina

I

Semnătura

i


-suprafața construită la sol: 424 m2;

-suprafața utilă: 1693 m2.

3.7    Modul de utilizare al terenului

ISO 9001 REGISTERED C.13154 IS0 14001REGISTERED M0O3

OHSAS18M1 REGISTERED S.215

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Suprafața teren = 6.125,00 mp - 100%

Suprafața construita maxima admisa = 3.062,00 mp - 50% Suprafața desfasurata maxima admisa = 11.025,00 mp Suprafața minima spatii verzi amenajate = 1.828,00 - 30% Suprafața circulații pe parcela = 1.225,00 mp - 20%

nr.

crt.

Criteriu

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Suprafața teren

6125 mp

2

Suprafața construita maxima admisa

0

-

3062

50%

3

Suprafața desfasurata maxima admisa

0

11025

*

4

Suprafața minima spatii verzi amenajate

0

-

1838

30%

5

Suprafața circulații pe parcela

0

-

1225

20%

7

POT max

0

50

8

CUT max

0

1,80

9

H maxim cornișa

0

14

3.8    Dezvoltarea echipării edilitare

3.8.1    Alimentare cu apa

Instalațiile interioare/ exterioare de apa si canalizare se vor dimensiona pentru nevoi menajere si

pentru asigurarea siguranței in caz de incediu. Canalizarea va fi realizata din polipropilena ignifuga pana

DOCUWA Xflî    LA

HCLj££

LL L.C Nc schimbare

pagina................... j

i Semn'L.b'vs

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED    C.1315.'

IS0 14001 REGISTERED    03

OHSAS15001 RESSTERED    S.215

la primul cămin de canalizare in canal de protecție, iar in exterior cu conducta PVC montata in canal de protecție, conform normativ P7/2000.

3.8.2    Evacuarea apelor uzate menajere si a celor meteorice

Apele pluviale de pe acoperiș vor fi evacuate prin burlane la rețeaua exterioara de canalizare menajera.

3.8.3    Alimentarea cu energie electrica

Se va realiza pe baza unui studiu de soluție, care va fi realizat in cadrul taxei de racordare ce se va plăti la furnizorul de energie electrica. Se va prevede in proiect un grup generator propriu care sa preia pe timp limitat alimentarea cu energie electrica in cazul unei defecțiuni.

3.8.4    Telecomunicații

Se vor asigura posibilități de montare a posturilor telefonice de tip secretariat, directe si indirecte care se vor avea in vedere la realizarea unei rețele voce-date.

3.8.5    Alimentarea cu gaze naturale

Instalațiile de gaze naturale se vor proiecta in baza avizelor legale, conform normativelor in domeniu, cu racordare la rețeaua de gaze naturale existenta.

3.8.6    Gospodărie comunala

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face pe lot controlat, in containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firma specializata, in baza unui contract si transportate la gropa de gunoi sau centre de raciclare.

hclX££ •in'    î

j VIZAI Sf-'f-x N£SCH!W!SARe( i PAGINA

I _    ...... "    i

i Semn&tui*

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED £1315.1

IS014001 REGISTERED

OHSAS18001 REGISTERED S215

3.9 Protecția mediului

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice.

In ceea ce privește mediul natural se vor lua următoarele masuri:

•    La nivel zonal: se vor amenaja culoare verzi aferente traseelor auto (drumuri).

•    La nivel de detaliu al terenului care a generat PUZ

•    Se va planta un procent de aproximativ 20% de spatii verzi amenajate cu gazon, arbori plantați, arbuști si gard viu din buxus sepervirens fasonat.

•    înspre lotul vecin la nord se va planta un aliniament de arbori care sa aiba rol de protecție.

•    Se va amenaja o statie de preepurare a apelor uzate pentru activitatea specificata de mantenata aferenta utilajelor rețelelor de electricitate.

a)    Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare (emisii, deversări, etc.)

Compușii lichizi sau solizi care reies din activitatile de mantenanta ale utilajelor aferente Societății. Electrica vor fi depozitați in recipiente specifice, etanșe si vor fi duși la un centru de colectare

specializat.

b)    Prevenirea producerii riscurilor naturale

In cadrul incintei va lucra numai personal specializat si instruit in ceea ce privește masurile de protecție a mediului.

c)    Epurarea, preepurarea apelor uzate

Pentru cazul puțin probabil al unei deversări accidentale in incinta, se prevede anterior traseului de deversare a apelor din incinta in canalizare, așadar in zona de intrare in rețeaua de canalizare o statie de

epurare specifica substanțelor rezultate.


i r OCA 'ML

: -tCHlMBA.RE


(VIZAT LP ; PAGINA^.

; semnâti :

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGtSTERED    C.1315/

IS0 14001 REGISTERED    MM3

OHSAS18091 REGtSTERED    $215

d)    Depozitarea controlata a deșeurilor

Pentru desurile rezultate din activitatea de construire propriu-zisa va fi inchiriat un container din care acestea vor fi preluate de către o firma specializata pe baza de contract, iar pentru deșeuri menajere rezultate din prezenta personalului angajat vor fi prevăzute europubele din PP si pentru deseurile rezultate din procesul tehnologic va fi prevăzută o incapere in cadrul construcțiilor existente unde acestea vor fi depozitate in recipiente etanșe specifice substanțelor rezultate, pentru scurt timp si, apoi, duse la o firma de colectare specializata.

e)    Recuperarea tereurilor degradate, consolidări de maluri, plantari de zone verzi

Deoarece, in prezent, nu exista spatii verzi in incinta se propune amenajarea unor spatii verzi intr-un procent de aproximativ 20%. Deasemenea va fi plantata vegetație arboricola si arbustifera.

f)    Organizarea sistemelor de spatii verzi

In proiectul de fata, sunt preluate la nivel zonal reglementările din PUG care prevede culoare verzi in lungul circulațiilor principale.

g)    Protejarea bunurilor de patrimoniu prin instituirea de zone protejate

Nu este cazul.

h)    Refacera peisagistica si reabilitarea urbana

Lucrările deconsolidare, reparații si modernizare vor reabilita imaginea zonei din jur din punct de vedere al peisajului construit.

Amenajarea peisagera a incintei cu spatii verzi cu gazon si plantații arboricole si arbustifere va duce la reabilitarea acesteia din punctul de vedere al peisajului natural.

i)    Valorificarea potențialului turistic si balnear

Nu este cazul.

3.10 Regim juridic și obiective de utilitate publică

Imobilul este situat in intravilanul Munincipiului Iași, unde terenul aparține subzonei CM- zona

DOCUMgN A i, ’ÂnL.XA LA I

H C L    _________ i

’l ViZAT SPR S < -•: 5• '■ H 1MBARE ? i PAGINA^..........

; Semnătura

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED    C.1315.1

IS0 14001 REGISTERED    M.W3

OHSAS 1500, REGISTERED    S.215

cu funcțiuni mixte, iar terenul fiind proprietate a statului.

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

•înscrierea amenajării si dezvoltării urbanistice propuse a zonei in prevederilePUG

Terenul studiat este încadrat in regulamentul existent in zona funcționala M3-SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri/

In regulamentul existent aferent subzonei este menționat:

“-se mențin unitățile productive actuale cu condiția sa nu fie poluanta, sa nu prezinte risc tehnlogic sau sa fie incomode prin traficul generat si sa fie compatibile ca funcționare si aspect cu zona mixta si a obținerii avizului Agenției pentru Protecția Mediului a Municipiului Iași”

• Categorii principale de intervenții care sa susțină materializarea programului de dezvoltare

Conform PUG sunt preluate categorii de intervenție legate de modernizarea circulației si extinderea infrastructurii tehnico - edilitare.

SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED    C.1315.1

IS0 14001 REGISTERED    OB

OHSASWI REGISTERED    $.2lj

Proiectul de fata deasemenea propune ca zona sa fie reabilitata din punct de vedere al mediului

astfel:

-la nivel zonal: crearea unor trasee verzi in lungul străzilor existente si propuse ca exitindere a sistemului de spatii verzi al orașului;

-la nivel de detaliu: -se vor amenaja spatii verzi in cadrul incintei industriale,

-si se va prevedea o statie de preepurare a apelor uzate specifica activitatii.

CAPITOLUL 5 - ANEXE
-.u ;a LzA

________

HÎMBARE

1

DOCUMENTA" HCL    DiC

VIZAI SPRE

PAGINA_______

Semnătura