Hotărârea nr. 365/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată Iaşi, Stradela Armeană Nr. 16, Număr Cadastral 9237, Cf 139556 întocmit pentru construire locuinţă prin demolare construcţii existente

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru Zonă Construită Protejată Iași, Stradela Armeană Nr. 16, Număr Cadastral 9237, Cf 139556 întocmit pentru construire locuință prin demolare construcții existente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 637/ 5.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr.97978 din 22.10.2015 prin care Chiriac Magda și Vlad Radu-Octavian, în calitate de proprietari, solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată- IAȘI, STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 pentru « Construire locuință prin demolare construcții existente»;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 418 din 23.09.2015,proiectul faza PUZ

CP nr.12/2015, intocmit de S.C. ATD PROIECT S.R.L. , arh Poiana Daniel, studiul

geotehnic nr.017/08/2015 intocmit de S.C. PRO MV MILENIUM S.R.L., planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, Raportul de informare nr.22378/ 1.03.2016, Avizul Comisiei de urbanism din sedinta din data de 21.04.2016, Avizul Unic nr. 63/P .U.Z./2016 emis de Consiliul Judetean Iasi la data de 2.08.2016 si Avizul arhitectului -sef nr. 13 din 23.08.2016, emis in urma sedintelor C.T.A.T.U. din data de 23.08.2016 si din 3.10.2016 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233 din 26.02.2016;

Având în vedere Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr. 562/ 2003 privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată- IAȘI, STRADELA ARMEANĂ NR. 16, NUMĂR CADASTRAL 9237, CF 139556 pentru «Construire locuința prin demolare constructii existente».

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. C.P. este de 271,44mp, identificat cu nr.cad. 9237, C.F. 139556 și este proprietatea domnului Vlad Radu-Octavian și a

doamnei Chiriac Magda, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub

nr.4486/ 17.12.2004, NP Armașu Mihai lonuț și Contractului de vănzare-cumpărare autentificat sub nr. 745/ 18.03.2014, NP Stela Bădărău, încheieri întabulare nr.28219/20.12.2004 și nr. 32419/19.03.2014..

UTR CPL- zonă centrala cu funcțiune de locuire situată în interiorul perimetrului de protectie a valorilor istorice și arhitectural urbanistice. Utilizări permise-locuință individuală, utilități, amenajări aferente.

Indicatori urbanistici propuși: POT=60%, CUT=0,96mpADC/mp teren, regim de înălțime P+1+M, înălțime maxima 9m la streașină, 11m la coamă.

Se vor asigura 4 locuri de parcare în incintă.

Aliniamente/retrageri: cladirea se va retrage la minim 5,0m de axul strazii Golia și la minim 5,0m fată de aliniament (limita de proprietate) la stradela Armeană. Constructia va fi realizată pe limita de proprietate spre est și spre sud, în continuarea construcțiilor învecinate (cu acordurile notariale ale vecinilor).Accesul auto se va amenaja din stradela Armeana.

Nota: documentatia a fost avizata favorabil conditionat astfel: in cazul in care interesul public local o va impune si traseul strazii va fi modificat in scopul fluidizarii circulatiei in intersectia dintre strada Golia si stradela Armeana, suprafata de teren de 12,00mp indicata in Plansa de reglementari urbanistice - Propunere de fluidizare a circulatiei, plansa 3.4 (pozitia 12 din legenda plansei), va fi cedata de proprietari domeniului public, in conditiile prevazute de lege.

Anexa planșa „3.1- reglementări urbanistice- zonificare” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data

aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Dnei Chiriac Magda, Iași, str.Grigore Ureche nr.3, bl.Gheorghe Șontu si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 365 din 31 octombrie 2016O

cs

s

632560

c


SC ATD PROIECT SRL IAȘI

Atelier proiectare arhitectura si urbanism 0745 304514

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. POIANA DANIEL

URBANISM

Arh. POIANA DANIEL

DESENAT

Arh. POIANA DANIEL


■P+1-BM

9,00

’ 60%\

0,96


PLANȘA 3.1 - REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

;    •    'c. JATIE Ai

• LIMITE    __

LIMITA PLAN URBANISTIC ZONAL    ixc_

LIMITA TEREN PROPRIETATE PRIVATA STUDIAT PRIN RUZ-

rfAR


• FUNCȚIUNI ALE CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

CONSTRUCȚII EXISTENTE - LOCUINțrTcOLECrtV^ctul lASÎ, . , • Primari» Municipiului lași

PlJD/P,J


SPATII VERZI, CURȚI CONSTRUCȚII


• REGLEMENTARI URBANISTICE - - - — - ALINIERI STRADALE -----ALINIERI LATERALE SI POSTERIOARE


£1 m iv vi    n»

&__-J

r----1

l____J


1

2

3

4


SUPRAFAȚA EDIFIC ABIL A LOCUINȚA INDIVIDUALA

// / >

POSIBILITATE DE MOBILARE URBANISTICA - LOCUINȚA INDIVIDUALA

SPATII VERZI, GRĂDINI DE FAȚADA PROPUSE

1. REGIM ÎNĂLȚIME 2. ÎNĂLȚIME MAXIMA LA STREAȘINĂ

DIN SCMĂnM


3. P.O.T. MAXIM 4. C.U.T. MAXIM

PLTFORMA PUBELA GUNOI


Daniel Lucian POIANĂ• CIRCULAȚII


.LLL

1


CIRCULAȚII AUTO - STRĂZI PAVATE - EXISTENTE

CIRCULAȚII AUTO - STRĂZI BETONATE - EXISTENTE

TROTUARE, ALEI. CIRCULAȚII PIETONALE - EXISTENTE SI PROPUSE

PARCARI PROPUSE: CUT = 0,96 mp/ADC i ARIA DESFASURATA = 260,58 mp ADC 260,58 mp ADC / 75 mp = 3,47 = 4 LOCURI DE PARCARE


LU

DC

<

ES


ACCESE AUTO SI PIETONALE PROPUSE ACCESE PIETONALE PROPUSEO CCI iU .z UI


BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

5?

< 2

? c O E

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

(mp)

% DIN TOTAL

TERENURI OCUPATE CU CONSTRUCȚII

PROPUSE PENTRU DEMOLARE

154,37

56,87%

TERENURI LIBERE

117,07

43.13%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN STUDIAT

271,44

100.00%


BILANȚ TERITORIAL PROPUS

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

SUPRAFAȚA

(mp)

% DIN TOTAL

TERENURI OCUPATE CU CONSTRUCȚII NOI

162,86

60,00%

TERENURI OCUPATE CU CIRCULAȚII AUTO, ALEI

74,18

27,33%

SPATII VERZI

34,40

12,67%

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN STUDIAT

271,44

100%


MUNICIPIUL IAȘ

■ NSTITUTIA ARHITECTULUI SEE SERVICIUL. URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal

Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de Chiriac Magda și Viad Radu-Octavian, cu domiciliul în, județul Iași, municipiul Iași, Str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Gheorghe Sontu, et. 2, ap. 2, înregistrată la nr, 97978 din 22.10.2015,

în conformitate cu prevederile ' , Mi nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 13 din 23.08.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru zona construita protejata pentru Constuire locuința prin demolare construcții existente generat de imobilul situat in municipiul Iași, stradela Armeana nr. 16, nr. cad. 9237, C.F. nr. 139556 Inițiator: Chiriac Magda și Vlad Radu-Octavian

Proiectant: S.C. ATD Proiect S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Poiana Daniel

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.:

-    stradela Armeana nr. 16, nr. cad. 9237, C.F. nr. 139556;

-    delimitare: la Nord, terenuri publice circulații pietonale si auto, strada Golia; la Vest publice circulații pietonale si auto, stradela Armeana; la Est terenuri proprietate de stat, pe care se afla amplasata o construcție cu funcțiunea de locuința; la Sud terenuri proprietate a Primăriei Municipiului Iași, pe care se afla amplasata o construcție cu funcțiunea de garaje;

-    suprafața teren studiata 271,44 mp;

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    U.T.R. - C.P. - zona centrala situata in interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice;

•    regim de construire: Conf. P.U.Z.C.P.;

funcțiuni predominante: clădiri de locuit, funcțiuni publice;,ClzV? ' mic    ,

H max = Conf. P.U.Z.C.P.;    !H''    «MS

POT max =max. 50% + 20%;

CUT max = 0,8 + 20% A.D.C./mp teren;

retragerea minimă față de aliniament = Conf. P.U.Z.C.P7; 'pl'iiura

retrageri minime față de limitele laterale = Conf. P.U.Z.C.P.;

retrageri minime față de limitele posterioare = Conf. P.U.Z.C.P.;

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse;

•    U.T.R. ~ C.P.L. - zona centrala cu funcțiuni de locuire situata in interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectura! urbanistice;

   regim de construire: P+l+M;

•    funcțiuni predominante: locuire in interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice;

•    H max = 11,00 m la coama;

•    POT max = 60%;

•    C'JT max = 0,96 A.D.C./mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament la stradela Armeana = 5,00 rn;

•    retragerea minimă față de axul străzii Golia = 5,00 m;

•    retrageri minime față de limitele laterale de Sud si Est = pe limita de proprietate;

•    circulații și accese: stradela Armeana;

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2016 si 03.10.2016 se avizează favorabil cu condiții, Planul urbanistic zonal pentru zona construita protejata și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții: in cazul in care interesul public local o impune, in vederea fluidizării circulației in intersecția dintre strada Golia si stradela Armeana, cu respectarea prevederilor legale, suprafața de teren de 12,00 mp indicata in Planșa de reglementari urbanistice - Propunere de fluidizare a circulației, planșa nr. 3.4, poziția 12 din legenda planșei, va fi cedata de proprietar domeniului public.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ?șț,

(A .din, jl'i lij. g) din l cuca nr. ?5«>A00l privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.C.P.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z.C.P. șl cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 637 din 05.03.2015, emis de Primăria Municipiului Iași.

Arhitect-șef,

Arh. Constantin Cristian Dutu hcl


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA__

I Semnătura

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANII M AHMNT PUZ_

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ CP reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, el întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Regulamentul Local de Urbanism stabilește regulile de ocupare a terenurilor și de amplasare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora.

Prescripțiile cuprinse în RLU sunt obligatorii pe întreg teritoriul ce face obiectul PUZ CP.

Odată aprobat, Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia,

este opozabil în justiție.

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

| ARIA DE APLICARE A REGULAMENTULUI    |

Elementele de regulament ale Planului Urbanistic Zonal, se referă exclusiv la terenul situate în municipiul lași, stradela Armeană nr. 16, teren în suprafață totală - 271,44 mp cu nr. cadastral 9237, ce se constitue ca PUZ CP - "CONSTRUIRE LOCUINȚA PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE", având ca beneficiar pe CHIRIAC MAGDA Șl VLAD RADU • OCTAVIAN, și se aplică terenului delimitat ca limită de proprietate din planul de reglementări ce face parte integrantă din prezentul regulament și care are următoarele limite și vecini:

•    La nord - strada Golia;    :t 3^^

•    La vest - stradela Armeană;

*    La sud - terenuri proprietate privată a Primăriei Municipiului lași - garaje; : - :n.

•    La est - terenuri proprietate de stat - locuință;    i -iert; jr3

Prevederile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea, autorizarea și

realizarea construcțiilor și amenajărilor de pe terenul intravilan cuprins în zona studiată.

Odată aprobat, Planul Urbanistic Zonal, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia,

constituie act de autoritate al administrației publice locale și este opozabil în justiție.

ALTE PRESCRIPȚII COMPLEMENTARE CARE POT ACȚIONA SIMULTAN CU REGULAMENTUL |

Complementar cu regulamentul pot acționa prescripțiile ce decurg din:

•    Legea Nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice - actualizată;

•    Legea nr. 258 din 28.06.2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unorsituri arheologice ca zone de interes național;

•    Legea nr. 350/2001 republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul -actualizată decembrie 2015;

•    Ordonanța Guvernului Nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial (aprobata prin Legea nr. 564/2001) si Anexa la OG 47/2000 cu Metodologia privind continutul-cadru al planurilor de protecție si gestiune a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial;

•    Dispoziția nr. 4300/VN/03.11.2005 a MCC- privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității in domeniul avizării.

| DIVIZAREA ÎN UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (UTR) Șl ALTE SUBUNITĂȚI (DUPĂ CAZ) |

întrucât terenul studiat nu necesită spații speciale pentru diferite dotări și echipamente, aceasta se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: UTR CPL - zonă centrală cu funcțiune de locuire situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

PUZ CP


CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE

| ALTE CONDIȚIONĂRI (AVIZE SUPLIMENTARE)    |

Orice modificare a PUZ - ului se face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa conform legislației în vigoare și cu acordul proiectantului.

Se vor întocmi studii geotehnice și planuri topografice la obiect, pentru toate lucrările de construcții.

Se va obține avizul CZMI - lași pentru toate lucrările de construire.

| DEFINIRE POT Șl CUT    |

Procent de Ocupare a Terenului (POT) - este raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

Conform Regulamentului General de Urbanism, (HGR 525/1996 actualizată), pentru zonele construite protejate POT ul se stabilește prin documentații de urbanism specifice PUZ-CP.

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) - este raportul dintre suprafața construită desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planșeelor) și suprafața parcelei inclusă în unitatea teritorială de referință. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție;

Excepții de calcul al indicatorilor urbanistici POT și CUT: o dacă o construcție nouă este edificată pe un teren care conține o clădire care nu este destinată demolării,

indicatorii urbanistici (POT și CUT) se calculează adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale construcțiilor noi;

o dacă o construcție este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicatorii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața planșeelor existente la cele ale noii construcții.

| CAPITOLUL II ■ DISPOZIȚII APLICABILE ÎN ZONA    |

| UNITATEA DE REFERINȚĂ Șl CARACTERUL ACESTEIA    |

Zona studiată se înscrie conform PUG în UTR CP - zonă centrală situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Pentru acest PUZ a fost definită Unitatea Teritorială de Referință: UTR CPL - zonă centrală cu funcțiune de locuire situată în interiorul perimetrului de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice.

Reglementările zonei se vor studia împreună cu planșa aferentă Regulamentului Urbanistic.

Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizații de construire.

'■

1 NATURA OCUPĂRII Șl UTILIZĂRII TERENULUI    |

-

Ocuparea și utilizarea terenului (construcții existente protejate, construcții existente neprotejate, spații neconstruite protejate)

•    Amplasamentul studiat se află situat în apropierea unora dintre monumentele importante din municipiul lași: mănăstirea Golia, biserica Armeană, biserica Sf. Sava și face parte din zona protejată „Centrul istoric și Curtea Domnească’’ încadrat in lista monumentelor istorice 2004 actualizată în 2015, la nr. 1 cu codul IS-l-s-A-03504.

•    Pe teren există 4 construcții - fostă locuință și anexe, aflate parțial în stare avansată de degradare, parțial autodemolate. Aceste clădiri nu au valoare istorică sau arhitecturală. Acestea nu apar in Lista Monumentelor Istorice aprobata de MCC in 2004 si actualizata in 2015;

•    Pe terenul studiat se va realiza o construcție cu funcțiunea de locuință individuală;

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE _:_:_

I 2 I

| Tipuri admise de ocupare și utilizare

2.1.

în zona PUZ - ului se permite realizarea următoarelor funcțiuni:

•    Locuință individuală;

•    Utilități pentru funcțiunea sus menționată;

•    Amenajări aferente: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, etc.;

3    | Tipuri interzise de ocupare și utilizare

3.1.    Se interzice amplasarea altor funcțiuni decât cele descrise la articolul de mai sus;

3.2.    Se interzice amplasarea de funcțiuni poluante și care prezintă risc tehnologic;

3.3.    Se interzice construirea in zona de protecție a utilităților.

3.4.    Se interzic lucrările de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente, care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

[    4 | Condiționări diverse (vestigii arheologice probabile) și protecții față de poluare și alte riscuri |

4.1. In cazul descoperirii de vestigii arheologice întâmplătoare în timpul lucrărilor de construire, se sistează lucrările și se anunță în termen 72 de ore, a serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor si organizarea pazei descoperirilor arheologice întâmplătoare.

| CONDIȚII DE OCUPARE A TERENULUI    |

[    1    | Caracteristici ale parcelelor (formă, mărime, dimensiuni, declivități)    ~|

1.1. Parcela se consideră construibilă dacă se păstrează dimensiunile ei actuale specificate în actele cadastrale și ridicarea topografică.

| 2    | Implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație    ~

2.1. Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie roșie punctată și a fost stabilit la:

•    5,00m față de limita de proprietate din partea de est (spre stradela Armeană);

•    5,00m față de axul străzii Golia;

j 3    | Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor

3.1.    Construcția va fi realizată la limitele de proprietate în părțile de est și sud, cuplate, în continuarea construcțiilor învecinate.

3.2.    în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendiu și alte norme tehnice specifice.

5.2. Se va admite de către administrația locală, construcția de imobile noi, cu depășirea POT-ului numai în cazuri justificate, prin întocmirea de alte PUZ - uri ce se vor aviza conform legislației în vigoare.


r

4    | Implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

1

>

4.1. Pe terenul studiat va fi edificată o singură construcție.

L

5    | Procent de Ocupare a Terenului - POT

1

5.1. Procentul de Ocupare a Terenului va fi de maxim 60 %;

£ Inaltimea construcțiilor    |

6.1.    înălțimea la streașină sau atic, a clădirilor va fi cea prevăzută prin planul de Regulament: maxim 11,00m la coama și maxim 9,00m la streașină, de la cota ± 0,00.

6.2.    Regimul de înălțime va fi de maxim P+1+M.

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PRIN DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ’_2_

7    | Aspectul exterior al clădirilor


7.1.    Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei;

7.2.    Fațadele la stradă vor fi tratate arhitectural ca fațade principale;

7.3.    Fațadele laterale vor fi construite la limita de proprietate, lipit de fațadele construcțiilor învecinate.

7.4.    Rețelele edilitare trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute in așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau al zonei înconjurătoare

8    | Accese și circulații


8.1.    Pentru a fi construibilă parcela trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată, cu lățimea de minim 4,00 m pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

8.2.    Accesul auto se va realiza dinspre drumul de acces - stradela Armeană, din partea de vest a amplasamentului;

8.3.    Accesul pietonal se va realiza dinspre drumul de acces - stradela Armeană, din partea de vest a amplasamentului și dinspre strada Golia din partea de nord a aplasamentului;

8.4.    Se va solicita de către administrația locală, în cadrul documentațiilor de eliberare a autorizației de construcție planul de sistematizare verticală a zonei, urmărindu - se în mod special:

•    asigurării pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile și canalizarea acestora;

•    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele învecinate;

•    interzicerea suprafețelor betonate mari, în afara circulațiilor adiacente construcțiilor (sub 90 % din suprafața terenului, inclusiv imobilul);

9    | Staționări și pavaje

9.1.    Staționarea autovehicolelor atât în timpul lucrărilor de construcții și instalații cât și în timpul funcționării clădirii se va face în afara drumurilor publice. Locurile de parcare vor fi prevăzute în interiorul parcelei și numărul acestora calculat conform HCL 425/29.10.2007 este de 4 locuri.

9.2.    Parcarea și aleile pietonale nu va fi asfaltate sau betonate. Se vor folosi pavaje din piatra cubică conform cu finisajul străzilor din partea de nord și vest a amplasamentului.


10 | Echipare cu rețele tehnico - edilitare

10.1.    Clădirea va fi racordată la toate rețelele edilitare existente;

10.2.    Se va acorda o atenție specială problemelor vizuale ridicate de echipările edilitare. Toate rețelele și branșamentele se vor realiza îngropat;

10.3.    Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor de pe acoperișuri,

copertine și de pe terenul amenajat să se facă către un sistem intern de canalizare fără să afecteze proprietățile învecinate._______________________________

j 11 | Spatii libere și spatii plantate

11.1.    Orice parte a terenului incintei, va fi astfel amenajată încât să nu altereze aspectul general al zonei;

11.2.    Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus;

11.3.    Se va evita impermeabilizarea exagerată a terenului pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor.

12

Spatii amenajate cu rol de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona puz-ului față de vecinătăți agresive


12.1.    Gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 1,50 din care un soclu opac de 0,30m iar partea superioară se va realiza din metal;

12.2.    Se recomandă ca spre stradă să nu se realizeze împrejmuiri, proprietatea să se amenajeze ca o continuare a domeniului public;

12.3.    Gardurile spre limitele separative intre proprietăți pot fi opace, cu înălțimi de maxim 2,00 m și vor fi realizate din materiale specifice zonei - metal, zidărie cărămidă, piatră, țigla, lemn;

12.4.    Nu se admite folosirea sub nici o formă a materialelor improprii: sârmă ghimpată, tablă, etc..


1'

POSIBILITĂȚI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI

I

1 1

| Coeficient de Utilizare a Terenului - CUT

I

1.1.

Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 0,96 mp/ADC;

|2

| Condiții de depășire a CUT

I

2.1. Se va admite de către administrația locală, construcția de imobile noi, cu depășirea CUT - ului numai în cazuri justificate, prin întocmirea de Planuri Urbanistice Zonale întocmite conform legii, ce se vor aviza conform legislației în vigoare;


documentați;

VIZAT SPRE b

i Ssmnâturs


Municipiul lași, stradela Armeană nr.16, nr. cad. 9237 - 271,44mp