Hotărârea nr. 364/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia ‹‹ MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI ››

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția << MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI >>

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul ședintei, inregistrat, consemnat si în procesul verbal al sedintei, dupa cum urmeaza :

- La inducatorul nr. 1, numărul corect de ștăngi este de 15 buc., (fata de 14 buc. cate au fost mentionate initial), din care 3 stangi pentru lumini si 12 stangi pentru decoruri + cortine;

- La indicatorul nr. 5, valoarea estimata corecta este de 791,805 mii lei cu TVA, (fata de 778,,125 lei cu TVA cat a fost mentionata initial). Diferenta de 13.680 lei cu TVA reprezinta valoarea proiectului tehnic nr. 394 / 2015 intocmit si platit deja.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 2.844 din 20.10.2016 întocmit de Serviciul Tehnic-Administrativ de la Ateneul Tătărași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru investiția << MECANICĂ DE SCENĂ PENTRU SALA MARE DE SPECTACOLE A ATENEULUI TATARASI >>, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale si Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 364 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 364 din 31 octombrie 2016