Hotărârea nr. 363/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/31.08.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 243/31.08.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108103/26.10.2016 întocmit de Biroul Relații cu Societatea Civilă,

Având în vedere adresa nr. 102432/11.10.2016 înaintată de Partidul Național Liberal - filiala Iași,

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea tinerilor nr. 350/2006;

Având în vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea componenței „Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluarea proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu”, înființată în baza Regulamentului referitor la finanțarea proiectelor societății civile din Iași în baza Legii 350/2005, cu domnul Bostan Manuel Ciprian, consilier local din partea Partidului Național Liberal - filiala Iași.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Domnul Consilier Bostan Manuel Ciprian și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 363 din 31 octombrie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 363 din 31 octombrie 2016