Hotărârea nr. 362/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 107774/26.10.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatele de urbanism nr. 2194 din 04.08.2014 si nr. 3527/26.10.2016;

Avand in vedere cererea nr. 89300 din 09.10.2014 prin care S. C. PROEXIN

S.R.L. prin domnul IONIUC CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.233 din 22.09.2014;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 14/PUZ/2016;

Având in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 18.11.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668, intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate privata persoana juridica. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1230,00 mp este proprietatea S. C. PROEXIN S.R.L. prin domnul IONIUC CONSTANTIN, dupa cum urmeaza: suprafata de 809,00 mp - strada Malu nr. 6, conform contractului de vanzare cumparare nr. 695/17.05.2007 si suprafata de 421,00 mp - strada Malu nr. 10, conform actului de dezmembrare nr. 660/18.03.2015 si contractului de vanzare cumparare nr. 37634/12.12.1994.

Indicatori urbanistici:CM-POT=40%,CUT=4,0 mp ADC / mp teren, Regim de inaltime: D+P+6E, Hmax. 23,50 m (masurata de la cota ± 0,00 la atic);

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre cu respectarea recomandarilor din art. 5.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Pentru adancimi ale sapaturilor efectuate mai mari de 3,00 m se vor respecta prevederile NP 120/2014, conform caruia proiectul excavatiei adanci va fi verificat de verificator atestat pentru domeniul Af, iar proiectul de monitorizare va lua in considerare influenta excavatiei asupra constructiilor aflate in zona adiacenta, solutia de excavare trebuie sa aiba in vedere concluziile expertizelor tehnice privind starea tehnica a constructiilor si instalatiilor din zona adiacenta efectuate conform legislatiei in vigoare pentru punerea in siguranta a acestora. Se va intocmi un proiect de epuismente in care se vor detalia lucrarile de dirijare, colectare si evacuare din incinta a apelor infiltrate si a celor provenite din precipitatii.

Art.5. Inaltime maxima admisa H max = 23,50m masurat de la cota ±0.00 la atic, regim de inaltime D+P+6E, POT max = 40%, CUT max = 4,00mp ADC / mp teren, retragerea minimă față de aliniament = 9,58m fata de axul strazii Malu si 5,15 m fata de limita de proprietate, retrageri minime față de limitele laterale (nord) 3,00m si 0,80 m (sud) - inclusiv console (acord vecin adiacent), retrageri minime față de limitele posterioare = 6,60 m.

Fatada principala - (frontul cladirii) va fi aliniata paralel cu strada Malu.Consolele propuse la cladire nu vor depasi edificabilul prezentat cu exceptia consolelor partiale pe latura sudica si latura estica, conform avizarii din sedinta C.T.A.T.U. din data de 22.09.2014 prin avizul nr.233/22.09.2014.

Se va respecta retragerea laterala de 3 m fata de latura nordica.

Art.6. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului

Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, S.C.PROEXIN S.R.L. prin domnul IONIUC CONSTANTIN din Iasi, str. Malu nr. 10 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 362 din 31 octombrie 2016

STRADA


LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA PROPRIETĂȚILOR


ALINIAMENTE CONSTRUCȚII


ALINIAMENTE CONSOLE COTA


SPATII VERZI PROPUSE, ZONE


ZONA EDIFICABILA PROPUSA


CONSTRUCȚIE EXISTENTA


PROPRIETATE SC PROEXIN SRL


ZONA EDIFICABILA


ET

E£>

E5

E4

E3

r~

E2

...... El ,


SPATII RECREERE/ ADMINISTRATE


1

2

3

4


HCL nr.362/2016


631820 |


PROPRIETATE SC PROEXIN SRL

CAROSABIL AUTO EXISTENT/ PROPUS TROTUARE EXISTENTE


PLATFORMA PUBELE GUNOI


I. POT MAXIM    2. CUT MAXIM

3. ÎNĂLȚIME MINIMA 4. ÎNĂLȚIME MAXIMA


SUPUSA STUDIULUI PUZ


631760.


.ocuînta individuala str. Moldovei 26 P+IE

Clădire servicii P«E41 '“HSsTZ-'

CONSTl


PLATFORMA PUBELE GUNOI

Prezentul document recepționat este valabil insolit de procesul verbal de recepție nr*..................J.....................


Locuintai

Județul IA


Primăria Municipi


LIMITA


LIMITA C0 4STR JITA ETAJE


Locuința colectiva

LOCURI DE PARCARE;

CLĂDIREA PROPUSA ESTE STRUCTURATA CU REGIMUL DE ÎNĂLȚIME D*P+TE. LOCUINȚE SUNT DOAR IN CELE 1 ETAJE CATE 5 PE NIVEL. NR DE APARTAMENTE REZULTAT» 35. CONF. HCL 425/2OOT NECESARUL DE LOCURI DE PARCARE ESTE 35.


iroexin

XINS.R.L.


LOCURI DE PARCARE DISPONIBILE- 40 LOCURI 14 LOCURI- DEMISOL CONSTRUCȚIE PROPUSA 14 LOCURI- IN ATELIER TRANSFORMAT IN PARCARE 12 LOCURI- EXTERIOARE PE TERENUL AMENAJAT


ATELlt
p+E-tM
MALUJ

WnuîA


CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI VIZAI SPRE NESCHIMBARE ANEXA gUO/PUZ

Nr.    K?


Beneficiar: S-C. PROEXIN S.R.L. prin loninc Cmtmtin .

Județ / Contau : Intra vi iar mun Easi, str Malu nr 6» 10. jud. tn Sector cadastral 34 ; Parcelele ICC» 3A ca Nr cadastral 149030, din C F nr 140030. parcela ICC cuNr cadastral 140668, din C.F. nr 149668 parcela ICC a Nr cadastral 149660. din CF ar 140660, Nomenclatura :    , Suprafața : 1466 mp


Acțiune*

Naradesl prenumele

ymn.tur,

Masu rac

<Rg Morar SebaBtiail

Redactai

ing. Morar Sebtettan

ContrSTAS

m& Mamita Aurdian

Verificat

QjC.P-1. Ia»

Aprobat

OCP 1 Ini


-..CCUMENTATIE AN2XA LA

HCL 5 61 DIN


MC<5CHIMBARE


Semnătura


Planșa

nr.l


S.C, PSEUOO CLASIC S.R.L. ^22-578- 1995 IA$i- ROMÂNIA


Bm/QCATCRlfNUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


[REFERAT/ EXPERTIZA NR7 PATA


Beneficiar: Denumire proiect: Adres^Jnvea t it ie


SC PROEXIN SRL——

Construire Bloc de Locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe fa tel ier tâmplar iei STR MALU, NR. fe, IO, IAȘI r


arh. A. Hoblea


scara


PWKTAlffiLEWT


arh. M. Hoblea


DESENAT


arh. M. Hoblea


novZOIS


REGLEMENTARI URBANISTICE ZCNiFICARE


Redactat cu eoFtwore ZMCAD 2011 frofsasicmal- nr licențe»MUNICIPIUL


■ NSTITUTIA
Ca urmare a cererii adresate de S. C. PROEXIN S.R.L. prin domnul IONIUC CONSTANTIN cu sediul in Iași, strada Malu nr. 10, înregistrată la nr. 89300 din 09.10.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 25 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire unui bloc de locuințe prin demolare anexe (atelier tamplarie) pe teren proprietate privata persoana juridica, generat de imobilul situat in Iași, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668;

Inițiator: S. C. PROEXIN S.R.L. prin domnul IONIUC CONSTANTIN

Proiectant: S.C. PSEUDO CLASIC S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Alin HOBLEA

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: IAȘI, STRADA MALU NR. 6 si 10, NUMERE CADASTRALE 149030 si 149668.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR CB7, zona cu funcțiuni complexe de importanta supramunicipala si municipala - alte unitati dispersate existente;

•    regim de construire: discontinuu;

•    funcțiuni predominante: servicii publice, servicii de interes general, activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuințe - se mențin sau se extind funcțiunile existente si se introduc noi funcțiuni publice aferente zonei rezidențiale si cartierului;


H max: conform PUZ; POT max : conform PUZ; CUT max : conform PUZ;

retragerea minimă față de aliniament: conform PUZ ; SemnStur£


•    retrageri minime față de limitele laterale: conform PUZ ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare : conform PUZ Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: CB7;

•    regim de construire: discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuințe colective;

•    H max = 23,50m masurat de la cota ±0.00 la atic, regim de inaltime D+ P+6E; © POT max = 40%;

•    CUT max = 4,00mpADC/mpteren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 9,58m fata de axul străzii Malu si 5,15 m fata de limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale (nord) 3,00m si 0,80 m (sud) - inclusiv console (acord vecin adiacent);

© retrageri minime față de limitele posterioare = 6,60 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din strada STRADA MALU;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.

în urma ședințe» Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 s-a analizat si se impun următoarele condiții:

-    Fațada principala - (frontul clădirii) va fi aliniata paralel cu strada strada Malu;

-    Consolele propuse la clădire nu vor depăși edificabilul prezentat cu excepția consolelor parțiale pe latura sudica si latura estica, conform avizării din ședința C.T.A.T.U. din data de 22.09.2014 prin avizul nr.233/22.09.2014.

-    Se va respecta retragerea laterala de 3 m fata de latura nordica.

-    Eventualele intervenții asupra clădirii existente se vor alinia la frontul impus de imobilul nou construit - paralel cu strada Malu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu an. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatelor de urbanism nr. 2194 din 04.08.2014 si nr. 3527/26.10.2016 (valabil pana la 26.10.2017) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

Arhitect-șef,

Arh. CONSTANTIN CRISTIAN DUTUDOCUMENTAȚIE anexa la


HCL 3C2 DIN

\J\ZfiJ SPRE NESCHIMBARE

PAGINA_______

Semnătura


VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

A. CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE
1.    Rolul regulamentului loca, de urbanism

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesa de baza in aplicarea PUZ, el intarind si detaliind reglementările din PUZ. Prescripțiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

2.    Baza legala a elaborării

Prezentul regulament a fost elaborat in baza:

-Legea nr. 50/1991, republicata, completata si modificata cu Legea 453/2001 privind "Autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor".

-    Ghid elaborare PUZ 010/2000;

-    Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/1996 si revizuit in 2002;

-    Ghidul de aplicare al RLU, aprobat prin ordin MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 GM 007/2000.

3.    Domeniul de aplicare

Elementele de regulament ale PLAN- ului URBANISTIC ZONAL se refera exclusiv la terenul situat in intravilanul municipiului lași, jud. lași, ce se constitue ca PUZ - Construire bloc de locuințe prin demolare anexe (atelier de tamplarie) se aplica unitatii teritoriale de referința delimitate cu buline roșii din planul de reglementari ce face parte integranta din prezentul regulament.

B. CAPITOLUL II - REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor pe terenul in studiu este permisa pentru funcțiunile si in condițiile stabilite de lege si de prezentul Regulament. Utilizarea funcționala a terenurilor s-a reprezentat grafic in P.U.Z. prin planșa de Reglementari - Zonificare funcționala.

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport gol - plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc. -depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Reguli pentru asigurarea protecției sanitare a zonei

Colectarea si îndepărtarea reziduurilor si protecția sanitara a solului:

•    îndepărtarea apelor uzate - menajere se va face prin rețeaua de canalizare a apelor uzate.

•    Este interzisa raspindirea neorganizata direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane, etc) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere. Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protecție sanitara a surselor si a instalațiilor centrale de alimentare cu apa.

•    In situația in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții individuale de colectare si neutralizare a reziduurilor, cu luarea masurilor de protejare a mediului.

« Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite si menținute in buna stare, amplasate in condiții salubre, in special amenajate. Administrarea locala va asigura pre-colectarea si evacuarea reziduurilor stradale.

• Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale se amplaseaza pe terenuri avizate de organele teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, la distanțare zonele de locuit, conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/04.02.2014.

HCL

VIZAT ST RE


^SCHIMBARE


Aprovizionarea cu apa potabila

Pentru aprovizionarea cu apa potabila a persoanelor din construcția, propusa se va folosi rețeaua publica de alimentare cu apa potabila a municipiului lași.

Gem natura

str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


P.U.Z. - Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe (atelier de tamplarie)

KM

<;

»

Pentru asigurarea unor cantitati minime de apa potabila pentru a satisface nevoile gospodărești si publice este nevoie de:

•    50l/om/zi - instalații locale

•    1001/om/zi - instalații centrale

In caz de calamitate trebuie asigurat un necesar minim de apa potabila corespunzător unui consum de 12 ore. Salubritate - generalități

Atât in scopul protecției mediului natural si antropic cat si in scopul apararii interesului public se pune tot mai accentuat problema imbunatatirii serviciului de salubritate. Astfel, se vor cauta soluții de amplasare eficienta a platformelor gospodărești sau de suplimentare a celor existente, poziționarea judicioasa de containere si recipiente cu sortare prealabila. Colectarea deșeurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona sau subzona prin pubele moderne, cu rotile sau cu saci din material plastic. Soluționarea problemelor legate de salubrizare se face in funcție de zonificarea funcționala prevăzută in documentațiile urbanistice. La poziționarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare ale localității nu vor afecta cadrul urbanistic, funcțional si compozițional. Se vor evita de asemenea, depozitările intimplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele rezidențiale, zonele verzi plantate, protejate in albiile apelor, etc. in caz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sancționate drastic conform legilor in vigoare.

Intervențiile serviciului de salubritate vor urmări corelarea orelor de depozitare si colectare cu utilaje specializate. De asemenea, activitatile de salubrizare vor evita sa creeze probleme de sanatate, poluarea mediului sau sa degradeze imaginea civilizata. Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmărită indeaproape, aducandu-i-se imbunatatiri prin adoptarea soluțiilor rezultate in urma studiilor recente sau aplicând experiența tarilor avansate.

4.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor in zonele expuse la riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, cailor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura este interzisa. Fac excepție construcțiile si amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U. Autorizarea executării construcțiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face in baza prevederilor articolului 12 din R.G.U.

Asigurarea echipării tehnico - edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U. Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției si funcțiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U. Autorizarea executării construcțiilor se va face cu condiția respectării indicilor maximi admisibili P.O.T. si C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism si precizați in Certificatul de urbanism (vezi art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U.). Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publica se va face in baza documentațiilor de urbanism aprobate si conforme cu art. 16 din R.G.U.

5.    Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U. Autorizarea executării construcțiilor in zona drumului public se poate face cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice pentru:

construcții si instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere si de exploatare;

parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanți si resurse de energie (inclusiv funcțiile lor complementare: magazine, restaurante, etc.);

rețelele electrice, de telecomunicații si infrastructuri ori alte instalații ori construcții de acest gen.

In sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se intelege ampriza, fâșiile de sigurata si fâșiile de protecție.    !HCLJ5£>^    ________i

| VIZAT SFRl âvL SCHIMBARE j i PAGINA_

' Semnâture

str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


P.U.Z., - Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe {atelier de tamplarie)

5.1    Amplasarea construcțiilor fata de aliniament

Autorizarea executării construcțiilor se face in condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut in documentațiile de urbanism si stabilita prin Certificate de urbanism, conform art. 23 din R.G.U.

•    Aliniament - linia de demarcație intre terenurile apartinand domeniului public si cele apartinand domeniului privat (linia gardului, a lotului, etc)

•    Regim de aliniere - linia construcțiilor care urmărește fronturile construite ale clădirilor.

Fata de aliniament construcțiile pot fi amplasate sau aliniate in următoarele situații:

•    pe aliniament sau

•    retras de la aliniament in următoarele cazuri:

a)    înscriere in regimul de aliniere existent;

b)    lărgirea drumului, alinierea construcțiilor noi fiind diferita fata de alinierea existenta (spre interiorul parcelei);

c)    obținerea unor distante (benzi) de protecție: 4 - 6m;

d)    facilitarea creării unor piețe, degajamente, alveole in preajma unor construcții cu circulație pietonala intensa;

e)    obținerea lățimii minime a frontului la strada, in cazul parcelelor de forma geometrica neregulata.

5.2    Distante minime obligatorii fata de limitele laterale si fata de limita posterioara a parcelei

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare conform Codului Civil:

•    2.00 m - daca sunt ferestre;

•    0,60 m - daca nu sunt ferestre,

precum si asigurarea distantelor minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din R.G.U.).

5.3    Amplasarea construcțiilor pe aceeași parcela distante minime obligatorii

Distantele intre clădirile nealaturate pe aceeași parcela trebuie sa fie suficiente pentru a permite intretinerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare, astfel incat sa nu rezulte nici un inconvenient legat de iluminarea naturala, insorire, salubritate, securitate in caz de seism. Distantele minime acceptate sunt egale cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte (H/2).

6. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor si amenajărilor de orice fel este permisa numai daca:

-exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției si cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor (vezi art. 25 din R.G.U.);

-se asigura accese pietonale corespunzătoare importantei si destinației construcției (vezi art. 26 din R.G.U.).

Rețeaua de drumuri precum si retragerea construcțiilor fata de drumurile publice se va face conform actelor normative care statueaza direct sau indirect acest domeniu: Legea nr. 37/1975 si Normativul departamental pentru elaborarea studiilor de circulate din localitati si teritoriul de influenta - C 242/1993. Organizarea circulației se va face in conformitate cu propunerile din documentațiile urbanistice P.U.G. si P.U.Z.

7. Reguli cu privire la echiparea edilitara.

Lucrările de imbunatatire, extindere sau mărire de capacitate a rețelelor edilitate se vor realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau in intregime, după caz, in condițiile contractelor incheiate cu consiliile locale.

Proprietatea asupra rețelelor tehnico - edilitare aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune altfel.

8. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Se vor menține actualele parcele, in special in zonele unde dimensiunile parcelelor si trama stradala determina

caraterul specific al zonei. In caz de reparcelare, parcelele propusevor. fi.astfel.dimensionate incat sa permită amplasarea clădirilor in bune condiții (orientare, insorire, vinturi dominanțe, etc) si cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.    3^^

\\j\7M SPRE NESCHIMBAREI

i

P.U.Z. - Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe (at&f&GiNA.............șțr. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași

de tamplarie)    i e

Aceste condiții se aplica atat parcelelor cu forme geometrice regulate cat si celor neregulate.

Regimul de înălțime al construcțiilor.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului de inaltime prevăzut in documentațiile urbanistice. Regimul de inaltime va rezulta din inaltimea medie a zonei, fara ca diferența de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate (vezi art. 31 din R.G.U.). In situații excepționale, in funcție de destinație si de zona care le include, construcțiile pot avea si inaltimi mai mari cu condiția ca soluțiile adoptate sa fie justificate din punct de vedere funcțional, compozițional - urbanistic. Inaltimea construcțiilor se stabilește si pe baza criteriilor de funcționalitate, silueta localității, inchiderea câmpului vizual prin capete de perspectiva, necesitatea obținerii unor dominante compoziționale, etc.

Limitarea regimului de inaltime se poate datora unităților tehnologice sau productive (unitati industriale, agrozootehnice, depozite, gospodărie comunala, construcții aferente, transportul feroviar, etc) sau in zona de protecție a acestora, lucrări tehnico - edilitare si in cadrul zonei unităților cu destinație speciala.

Aspectul exterior al construcțiilor.

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu depreciaza aspectul general al zonei (vezi art. 32 din R.G.U.). Prescripțiile vor urmări:

•    Armonizarea construcțiilor noi cu cele invecinate (finisaje, ritmari plin - gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si al invelitorii, etc).

•    Imbunatatirea aspectului compozițional si arhitectural prin folosirea de materiale noi si moderne.

•    Racordarea funcționala intre clădiri sau intre clădiri si amenajările exterioare cu caracter public.

9. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si împrejmuiri

Parcajele Parcajele aferente oricăror funcțiuni se vor asigura in afara spațiului public si in conformitate cu Normativul pentru proiectarea parcajelor in localitati urbane - NP 132/1993 precum si respectarea prevederilor art. 33 si Anexa nr. 5 din R.G.U. Deasemeni se va respecta distanta minima (de 5.00 m) de amplasare a parcajelor fata de ferestrele camerelor de locuit cf. art. 4) alin. a) din Ord. 119/2014 al Ministerului Sanatatii.

Spatiile verzi si plantate Autorizarea executării construcțiilor va dispune obligativitatea menținerii sau creării de spatii verzi si plantate in funcție de destinația si capacitatea construcției conform Anexei nr. 6 din R.G.U. împrejmuirile Se vor respecta următoarele reguli:

-    in cazul clădirilor retrase fata de aliniament spre strada se recomanda garduri trasnparente cu inaltimea de 1.50m din care un soclu opac de 0.30 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor pute fi dublate cu gard viu.

-    gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o inaltime de 1.70 - 1.80 m din materiale transparente sau opace sau elemente de vegetație, in funcție de opțiunile proprietarilor.

Reguli cu privire la amplasarea fata de obiectivele cu destinație speciala

In cazul apariției in extravilan a unor obiective cu destinație speciala, construcțiile civile vor fi amplasate la minimum 2400 m fata de limita obiectivelor speciale apartinand M.Ap.N., M.l. si S.R.I. Documentația tehnica pentru autorizarea oricăror lucrări ce urmeaza a fi executate la mai puțin de 2400m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan se avizeaza de M.Ap.N., M.l. si S.R.I. (Ordinul nr. 34/N/M. 30/3422/4221 din 1995).

M.Ap.N, prin Statul Major General Ml si S.R.I. avizeaza documentația tehnica pentru autorizarea oricărei lucrări, daca urmeaza a se executa in vecinătatea obiectivelor speciale din intravilan - pe parcelele limitrofe, precum si pe

cele situate pe cealalta parte a străzilor invecinate cu incinta acestora. (Ordinul nr. 34/N/M. 3073422/422,1 din 1995 „...a-u...    HOL 7U    Zo/Z

al M.Ap.N, M.l. si S.R.I.)

C. CAPITOLUL III -ZONIFICARE FUNCȚIONALA


VIZAT SPRE NESCHIMSAREj PAGINA

Teritoriul studiat ce face obiectul PUZ-ului are o suprafața de 1 230.00 mp,' este proprietate privata si aparține beneficiarului sc Proexin srl. Reglementările zonei se pot studia si in planșa aferenta Regulamentului Urbanistic. Pe baza acestui regulament se va elibera autorizația de construire.

str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


P.U.Z. - Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe (atelier de tamplarie)

W;


ftri


D. CAPITOLUL IV FUNCȚIONALE


S.c. -^ScUDO CLASIC s.r.l? 322-578 - 1995 ’AȘ»; ROMÂNIA

PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR

1. Secțiunea I - utilizare funcționala

1.1.    ArticoluH - utilizări admise

In zona PUZ - ului se permit următoarele funcțiuni:

-    se mențin sau se extind funcțiunile existente și se introduc noi fucntiuni publice aferente zonei rezidențiale și cartierului;

-    locuințe uni - si pluri - familiale si care pot ingloba spatii pentru profesiuni liberale;

-    comerț cu amănuntul;

-    loisir si sport in spatii acoperite;

1.2.    Articolul 2 - utilizări permise cu condiții

-    instituții, servicii si echipamente publice:;

-    sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi;

-    servicii sociale, colective si personale;

-    funcțiuni care nu permit accesul liber al publicului cu condiția ca la nivelul parterului frontul sa fie destinat unor spatii comerciale, servicii accesibile trecătorilor.

1.3.    Articolul 3 - interdicții de utilizare

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    depozite en-gros;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile din parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

2. Secțiunea II: condiții de amplasare, echipare si conformare a clădirilor

2.1 Articolul 4- caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Parcela este accesibila din strada Malu. Parcela are forma neregulata, in suprafața de 1 230.00 mp constituindu-se intr-un singur UTR.

2.2 Articolul 5 - amplasarea clădirilor fata de aliniament

Regimul de aliniere al construcțiilor este reprezentat in planșa de reglementari cu linie roșie punctata si este de minim 3.50 - 5.15 m pana la limita de proprietate din est - strada Malu.

Clădirile se vor putea retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ.

Clădirile pot avea ieșinduri locale sau generale (console, bovindou-ri,etc.) sau retrageri locale in funcție de studiul volumelor construite în limita maxima de 1.60m fata de zona parter.

2.3 Articolul 6 - amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Regimul de aliniere al clădirilor este reprezentat in planșa de reglementari urbanistice.

Aliniamente posterioare: aliniamentul posterior (sudul proprietății) este poziționat la distanta minima de 6.60 m fața de limita proprietății (5.00 la consola de la nivelul +4.50);

Aliniamente laterale - sunt de minim 2.60/ 3.00m spre limita de proprietate < +4.50)și 2.70m spre sud (0.80 la consola de la nivelul +4.50).

din nord (1.08 la consola de la nivelul

.VIZAT SPRE NESCFHMBAREj

iberare a autorizației de construcțiilor următoarele:


2.4 Articolul 7 - Circulații si accese

Se va solicita de către administrația locala, in cadrul documentațiilor de el planul de sistematizare verticala a intregii zone, urmarindu-se in mod speciali - asigurarea unor inaltimi de trepte exterioare de maxim 15cm;

i Semnătura


P.U.Z. ~ Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe (atelier de tampîarie)

str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


-    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platformele cu circulații pietonale sau carosabile si canalizarea acestora;

-    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcele invecinate;

-    interzicerea suprafețelor betonate mari, in afara circulațiilor adiacente construcțiilor (sub 45% din aria terenului, inclusiv imobilele).

2.5    Articolul 8 - Staționarea autovehiculelor. Staționarea vehiculelor se va face in interiorul parcelei. Se recomanda gruparea parcajelor, prin cooperare. Staționarea autovehiculelor atat in timpul lucrărilor de construcții si instalații cat si in timpul funcționarii clădirii se va face in afara drumurilor publice.

2.6    Articolul 9 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor. Inaltimea la streasina sau atic a clădirilor va fi cea prevăzută prin planul de Regulament:

-    minim 12.00 m si maxim 26,50 m.

2.7    Articolul 10 - Aspectul exterior al clădirilor

Aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene, fiind subordonat cerințelor si prestigiului investitorilor si al zonei. Volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu vecinătățile imediate. Fațadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principala. Se interzic imitații stilistice după arhitecturi străine zonei, pastise, imitații de materiale sau utilizarea improprie a materialelor.

2.8    Articolul 11 - Condițiile de echipare edilitara Toate clădirile vor fi racordate la rețelele edilitare existente si se vor cauta soluții pentru a suplini lipsa unor rețele. Se va acorda o atentie speciala problemelor vizuale ridicate de transportul energiei. Nu se admit rețele de gaze naturale, de termoficare sau electrice aeriene. Nu se admit firide de gaze naturale sau tablouri electrice decât in zonele anexe, inaccesibile publicului larg si numai in nise.

Se va asigura in mod special evacuarea apelor pluviale de pe suprafețele de teren neconstruite prin rigole spre canalizare. Sistematizarea verticala a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor de pe acoperișuri, copertina si de pe terenul amenajat sa se faca către un sistem intern de canalizare - fara sa afecteze proprietățile invecinate. Se va asigura epurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin de pe platforme, circulații, parcaje sau din intretinerea si funcționarea instalațiilor.

2.9    Articolul 12- Spatii libere si spatii plantate

Suprafețele libere si plantate vor respecta bilanțul teritorial propus. Spatiile exterioare, exclusiv cele pentru circulația pietonala, se vor amenaja ca spatii verzi pe cat posibil in baza unor studii de amenajare peisagistica, indiferent de suprafața acestuia. Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor.

2.10    Articolul 13- împrejmuiri

împrejmuirile spre strada vor fi de maxim 1.50m din care un soclu opac de 0,30 m si vor fi realizate din materiale transparente - fier forjat sau plase metalice pentru imprejmuiri. Gardurile dintre proprietăți pot fi realizate pe o inaltime de 1.70 - 1.80 m din materiale transparente sau opace sau elemente de vegetație, in funcție de opțiunile proprietarilor. împrejmuirile vor fi dublate de gard viu. Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sârmei ghimpate, tablei sau a împrejmuirilor din zidărie.

3. Secțiunea III: posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenului

3.1 Articolul 14 - Procent maxim admisibil de utilizare a terenului (POT)

- UTR1- Bloc de locuințe - Procentul de Ocupare a Terenului va fi maxim 40.00%.

Se va admite de către administrația locala construcția de imobile noi cu depășirea POT- ului numai in cazuri justificate prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in Consiliul Municipal lași si Consiliul

DOC,

HCt,

PAG | Serr


Județean lași.

.....

,T SPRE. WESCtWt-AKtU


\i.A____

?ăturs


str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


P.U.Z. ~ Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin detnoiare anexe (atelier de tamplarie)

PSEUDO CLASIC S.R.L. J22-578- 1995 *SI - ROMÂNIA

3.2    Articolul 15 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

- UTR1- Bloc de locuințe - Coeficientul de Utilizare a Terenului va fi maxim 4.00

Se va admite de către administrația locala construcția de imobile noi cu depășirea CUT - ului numai in cazuri justificate prin intocmirea de Planuri Urbanistice Zonale ce se vor aviza in Consiliul Municipal lași si Consiliul Județean lași.

3.3    Articolul 16 - modificări ale PUZ

Orice modificare a PUZ- ului se face numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si numai prin avizarea noii teme de proiectare si a sa in Consiliul Municipal lași si Consiliul Județean lași, si cu acordul proiectantului.

4. Secțiunea IV: recomandări speciale pentru deținătorii de terenuri sau imobile In zona PUZ - ului

Se vor intocmi planuri topografice separate si studii geotehnice la obiect pentru fiecare parcela in studiu.


• a.T r*Zi ' \

arh alin - enver hoblea

DOCU

tie ano- la "

- NE3CHP7IRARE


VIZAT Si PAG)hfA_ i Semnătura

str. Malu nr. 6,10, lași, jud. lași


P.U.Z. - Construire bloc de locuințe pe teren proprietate prin demolare anexe (atelier de tamplarie}

sc pseudo - clasic srl    tel.. 0332/803 230

e-mail:psetidoclasic@vahoo.com 23