Hotărârea nr. 361/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu si a doamnei Iuliana Daniela Tăutu ca reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iaşi pentru anul scolar 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu si a doamnei Iuliana Daniela

Tăutu ca reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Scolar „Unirea” Iași pentru anul scolar 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si adoptate în unanimitate în plenul ședintei privind nominalizarea domnului Vlad Nicolae Nedelcu si a doamnei Iuliana Daniela Tăutu, ca reprezentanți ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Scolar “ Unirea ” Iasi, consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 107532/25.10.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere solicitarea nr.96573/26.09.2016 trimisa de catre Clubul Sportiv Scolar „Unirea” Iași;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se desemneaza domnul Vlad Nicolae Nedelcu si doamna luliana Daniela Tăutu ca reprezentanți ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Scolar “Unirea” Iasi.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016 - 2017.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

2

Nr. 361 din 31 octombrie 2016

2 / 2 la H.C.L. nr. 361 din 31 octombrie 2016