Hotărârea nr. 360/2016

HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar particular din Municipiul Iaşi (anul scolar 2016-2017)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași (anul scolar 2016-2017)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerile formulate si aprobate în plenul sedintei privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași (anul scolar 2016-2017) consemnate și în procesul verbal al ședinței;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 106560/21.10.2016, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Generale Tehnice și Investiții;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași si adresa ISJ nr.106496/21.10.2016;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind Metodologia -cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5), privind conducerea unităților de învățământ particular stabilite prin HCL 208/31.07.2014 si completata prin HCL nr.92/31.03.2015.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Iași în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar particular din Municipiul Iași, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentanti ce vor face parte si din Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in aceste unitati de invatamant.

Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2016 - 2017.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fiasigurată de Direcția Generală Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenti

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 360 din 31 octombrie 2016

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 360 din data de 31 octombrie 2016

Unitățile de învățământ preuniversitar particular acreditate / autorizate pentru invatamant general obligatoriu de pe raza municipiului Iași, care vor funcționa în anul școlar 2016-2017, conform adresei primita de la ISJ cu nr.10285/19.10.2016:

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ

Reprezentantul Consiliului Local Iasi

1.

COLEGIUL

"RICHARD WURMBRAND", IAȘI

Cristina Nichita -- reprezentant PSD

2.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET", IAȘI

Lenuta Sofronie -- reprezentant PMP

3.

ȘCOALA PRIMARĂ

LORELAY, IAȘI

reprezentant PNL

4.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONALĂ SPECTRUM,

IAȘI

reprezentant PNL

5.

ȘCOALA PRIMARĂ ”HĂNSEL UND GRETEL”, IAȘI

Daniela Tautu - reprezentant PSD

6.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PARADIS", IAȘI

Aurelia Olaeru -- reprezentant ALDE

7.

ȘCOALA PRIMARĂ "EUROED", IAȘI

Carmen Mancas -- reprezentant PMP

8.

ȘCOALA PRIMARĂ "IOANA", IAȘI

Elena Varzar -- reprezentant ALDE

9.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VARLAAM MITROPOLITUL”, IAȘI

Vasile Tiron -- reprezentant PSD

10.

ȘCOALA PRIMARĂ "JUNIOR", IAȘI

Aur Marius -- reprezentant PSD

11.

ȘCOALA PRIMARĂ "ATELIER NR. 1", IAȘI

reprezentant PNL

12.

ȘCOALA PRIMARĂ FEG, IAȘI

reprezentant PNL

13.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVEN Hills "

Aldea Catalina -- reprezentant PSD

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 360 din 31 octombrie 2016