Hotărârea nr. 36/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 19411/23.02.2016 al Direcției Generale Tehnice și de Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

modificată;

Având în vedere Legea nr. 358/2015 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015, privind codul fiscal și alte măsuri fiscale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru execuția lucrărilor de „RK Pod Tudor Vladimirescu”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si de Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 36 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

ANEXA NR. 1 la HCL NR. 36 din 29 februarie 2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK Pod Tudor Vladimirescu”

A.    VALOAREA INVESTIȚIEI :

C+M = 2288 mii lei, din care lucrări de construcții și instalații - 2242,87 mii lei, astfel: Lucrări de reparații Pod Tudor Vladimirescu Infrastructură:

704,71mii lei, TVA inclus ,

•    Lucrări de reparații Pod Tudor Vladimirescu Suprastructură:

154,06 mii lei, TVA inclus,

•    Lucrări de reparații Pod Tudor Vladimirescu Cale pe pod:

837,94 mii lei, TVA inclus

•    Lucrări de reparații Pod Tudor Vladimirescu Rampe de acces:

536,86 mii lei, TVA inclus

•    Lucrări de reparații Pod Tudor Vladimirescu Probe și teste:

9,29 mii lei

B.    CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE PRINCIPALE:

Lungime totală -46,00m, compusă din:

-    1 deschidere centrală -38,00m

-    2 console - 4,00m fiecare Lățime totală - 26,00m, din care .

-    partea carosabilă -20,00m

-    trotuare - 2x3,0m

-    lisă parapet - 2x0,20m

C.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI: 2016-2018

D.    DURATA DE EXECUȚIE: 2 ani de la începerea lucrărilor

Presedinte Sedinta Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 36 din 29 februarie 2016