Hotărârea nr. 359/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuinţe colective pe teren proprietate privată persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea

construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 1540 din 16.05.2016;

Având în vedere cererea nr. 71258 din 08.07.2016 prin care DROBOTĂ MARINA

solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 26.08.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 19 din 17.10.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.106101/20.10.2016 întocmită de

Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291, întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate privată persoana fizica;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 1617,00 mp, conform contractului de vanzare nr. 1212/17.06.2016 este deținut de DROBOTĂ MARINA. Accesul la terenul studiat se realizeaza prin calea de acces in suprafata de 521,0 mp, identificata cu numar cadastral (7757/2-15723)/7 din care DROBOTĂ MARINA detine o cota indiviza de 86,87 mp, echivalentul a 16,69% cu drept de proprietate dobandit prin Conventie, in baza aceluiasi contract de vanzare nr. 1212/17.06.2016.

Indicatori urbanistici: POT= 50%, CUT=1,8 mp / ADC mp, Regim de înălțime: S+P+3E, Hmax.12,0 m (masurat de la CTN la cornisa);

Anexa U2, planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitar necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, doamnei DROBOTĂ MARINA, din Iași, șoseaua Păcurari nr. 56, bl. 550, sc.A, et. 7, ap.2 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 359 din 31 octombrie 2016S+P+3E

50%

+ 12,0

1,8


EXISTENT

PROPUS

funcfionafe

Suprafața

mp

%

din total

Suprafața

mp

%

din total

1.Suprafața construita

00,00

0,00

500,00

50,00

2-Suprafata amenajata(circuiatii-parcaje)

00,00

0,00

300,00

30,00

S.Suprafata teren arabil - plantat

1000,00

100,00

200,00

20,00

"TOTAL teritoriu zona studiata

1000,00

100

1000,00

100


EXISTENT

PROPUS

Zone funcționale

Suprafața

mp

%

din total

Suprafața

mp

%

din total

țSuprafața construita

00,00

0,00

0,00

0,00

2.Suprafata amenajata (circulatîi-parcaje)

00,00

0,00

0,00

0,00

3,$uprafata teren arabil - plantat

617,00

100,00

617,00

100,00

TOTAL teritoriu zona studiata

617,00

100

617,00

100


B f

.....eiâ......1

. ’J

. ET2 L

; ET.1

, i

L jl . i


BIROU ARHITECTURA 3 arh. IOAN ANGELA aut.nr. 53/2003 IAȘI

BENEFICIAR

DROBOTA MARINA

pr-

= 4/2016

specificație

NUME

ȘJEMNATURA

SC.

PUD- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE

PE TEREN PROPRIETATE, lașii,sos. lași - Voinesti T44

faza

desenat

arh. IOAN ANGELA

PUD

proiectat

arh. IOAN ANGELA

TITLU PLANȘA REGLEMENTAR| URBANISTICE

pl.

sef proiect

arh.iOAN ANGELA

- ZONIFICARE

U2
Ca urmare a cererii adresate de DROBOTĂ MARINA (DROBOTA GHEORGHIȚĂ), cu sediul in Iași, șoseaua Păcurari nr. 56, bl. 550, sc.A, et. 7, ap.2, înregistrată la nr. 71258 din 08.07.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 19 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire de locuințe colective

pe teren proprietate privată persoana fizica, generat de imobilul situat in Iași,

ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291 Inițiator: DROBOTĂ MARINA (DROBOTA GHEORGHIȚĂ)

Proiectant: B.I.A. arh. Angela Ioan

Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: urb. Angela Ioan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: Iași, ZONA GALATA T44, NUMĂR CADASTRAL 151291 Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR - CM2 - subzona mixta conținând servicii de interes general (servicii către populație, comerț, alimentatiepublica), activitati productive mici nepoluante si locuințe si P2 - Spatii plantate pentru protecție fata de infrastructura tehnica.

•    P.O.T.: maxim 50%;

•    C.U.T.: maxim l,8mpADC/mp.teren; Regim de inaltime: 12,00 m (P+3E);

•    regim de construire: discontinuu , izolat;

•    funcțiuni predominante: servicii publice, servicii de interes general, activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuințe;

© H max: conform PUZ cu recomandări P+3E (12,00m);

•    POT max : conform PUZ cu recomandări intre l,0-l,8mpADC/mp teren;

•    CUT max : conform PUZ cu recomandări intre 35%-50%;

•    retragerea minimă față de aliniament: minim 28,00 m din axul sos. Iasi-Voinesti;

•    retrageri minime față de limitele laterale: conform PUZ ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare: conform PUZ


Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: ;

•    regim de construire: S + P+3E;

•    funcțiuni predominante: locuințe colective;

•    H max = 12,0 m masurat de la CTN la cornișa ;

•    POT max = 50%;

•    CUT max = l,8mpADC/mpteren;

•    Aliniament stradal principal - min 28,00 m din axul sos. Iasi-Voinesti;

•    retragerea minimă față de aliniament (spre calea de acces) = 6,50m din axul caii de acces;

•    retrageri minime față de limita laterala nord: l,00m (acord notarial vecin);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,00 m;

•    circulații și accese: accesul se realizează din sos. Iasi-Voinesti;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata parțial cu utilitati.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu arc 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1540 din 16.05.2016 ( valabil pina la 16.05.2016) emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.


CRISTIAN DUTU

VIZAV®*TBPRE NESCHIMBA PA P' > PAG i NA________________


PAP


Semnătura


1. MEMORIU JUSTIFICATIV

1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea proiectului    : Plan urbanistic de detaliu

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE

lași, zona Galata T44, nr. cad. 151291 Beneficiar    : DROBOTA MARINA

Proiectant    : arh.loan Angela

Ing. Fillip Vasile

Data elaborării    : iunie 2016

1.2. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentație s-a întocmit la solicitarea beneficiarului, in baza certificatului de urbanism nr.1540/ 16.05.2016 pentru stabilirea condițiilor de CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE, lași, zona Galata, nr. cad. 151291, a reglementărilor urbanistice (conf. PUZ - HCL 326/24.05.2004) ce vor sta la baza întocmirii documentației pentru eliberarea autorizației de construire:

-    dimensionarea, funcționalitatea și aspectul arhitectural al construcțiilor;

-    integrarea și armonizarea construcției noi și a amenajărilor propuse cu cele existente;

-    circulația juridică a terenurilor;

-    echiparea cu utilități edilitare.

Documentația se va constitui în final ca un instrument de lucru atat pentru administrația locală cat și pentru beneficiar, în vederea promovării investiției pe care și-a propus-o.

Date de tema

• suprafața teren - 1617,00mp.

® regim de inaltime -D+ P+ 3E,

® structura de rezistenta - cadre

o arii la POT 50%, CUT 1,8 (conform PUZ HCL 326/24.05.2004)

1000,OOmp - UTR1 - CM2 617,00mp - UTR2 - P2

-construita - existenta    0,00mp

- propusa    500,OOmp

-desfasurata - existenta    0,00mp

- propusa    1800,OOmp

• lumina se va asigura prin racord la rețeaua existenta in zona; o alimentarea cu apa si canalizarea se vor asigura prin record la rețeaua

existent in zona;

o incalzirea se va asigura prin centrala termica proprie; o toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism vor fi obținute de către

beneficiar;

o s-au efectuat ridicări topografice si studiul geotehnic care se vor depune la primărie odata cu P.U.D.-ul

2. ÎNCADRARE IN ZONA

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului lași, terenul fiind limitrof sos.

lași - Voinesti, pe latura de N. Zona cuprinde proprietăți de stat existente si proprietăți reconstituite in baza legii 18/1991 pe fostele amplasamente .

Pentru stabilirea condițiilor de amplasare a obiectivului este necesara studierea terenului proprietate particulara si încadrarea impusa de P.U.Z. pentru zona respectiva :

CM2 - subzona mixtă conținând servicii de interes general (servicii către populație, comerț, alimentație publică), activități productive mici nepoluante și locuințe si

P2 - subzona spatii plantate pentru protecție fata de infrastructura tehnica,

r r    HCi

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA^............

Pentru zona luată în studiu s-au elaborat până în prezent documentații de urbanism conform legii, respectiv PUZ- HCL 326/24.05.2004. Prin PUD se stabilesc direcțiile de intervenție, dezvoltare și organizare ale zonei:

- utilizări admise:

-    servicii sociale, colective si personale;

-    comerț cu amănuntul;

-    locuințe cu partiu obișnuit;

-    locuințe cu partiu special, care cuprind spatii pentru profesiuni liberale Certificatul de urbanism nr. 1540/ 16.05.2016 eliberat de Primăria municipiului lași,

permite CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE . Proprietățile care se învecinează cu amplasamentul studiat sunt construite cu regim de inaltime P; P+1-3E, avand funcțiune de locuire.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D. Pentru zona luată în studiu s-au elaborat până în prezent documentații de urbanism

conform legii, respectiv PUZ- HCL 326/24.05.2004. Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanism privind zona studiata.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

3.1.    ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE

Circulația se desfasoara pe sos. lași - Voinesti si drum acces, care au un profil de 6,00 m (carosabil) si trotuare de 1,00m pe o latura. De pe strada se accede la proprietățile particulare si de stat existente in zona.

3.2.    SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI

-    situație juridica : proprietate DROBOTA MARINA

-    vecinătăți :

-    la Nord - prop. privata Litcanu Octavian Klaudyu 1,00m - acord notarial

-    la Sud - sos. lași Voinesti

-    la Est - prop. privata Grigore C.

-    la Vest - cale acces - drum servitute

-suprafața    : 1617,OOmp

-    dimensiuni    : 26,00m, 32,40m.

-    terenul este cu o diferența de nivel de 2,00m intre limita la V si cea de la E.

3.3.    SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

terenul studiat este neconstruit. Se propune construirea unei clădiri cu destinația locuința colectiva;

-    accesibilitate buna;

-    grad redus spre mediu de poluare a aerului si solului datorat traficului intens de pe sos. lași - Voinesti;

-    Conform contractului de vanzare cumpărare, incheiere de autentificare nr. 1668/03.09.2015 si a fiselor bunului imobil intocmite de Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie - lași, amplasamentul are următoarea

s

tructura:

T

nr.

cadastral

proprietar

suprafața

mp.

parcela

suprafața

mp.

T44

151291

DROBOTA

MARINA

1617,00

1A

1617,00

TOTAL

1617,00

1617,00

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARCHITECTURAL URBANISTIC Zona studiata se afla in partea de vest a municipiului lași, limitrofa sos. lași -Voinesti, pe partea nordica a sos. lași - Voinesti, conform planului de situație anexat. Prevederile Regulamentului PUZ- HCL 326/24.05,2004—stabileau

I VIZAT SPRE NESCHiMV

incadrarea pentru zona studiata in CM2 si P2, iar UTR -urile invecinate amplasamentului sunt următoarele:

LC2 - Locuințe individuale sau colective mici P, P+1,2E retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu

Zona studiată este constituita in zona de locuințe individuale si colective:

-este situata pe un teren favorabil construcției de locuințe (Conform studiului geo);

-este amplasata in intravilanul municipiului lași,situata intr-o zona de locuințe individuale si dotări existenta, fiind astfel posibilă cooperarea in probleme de echipare edilitară;

-    are asigurate accesele si legaturile favorabile prin sos. lași - Voinesti;

-    exista echipare edilitara pe sos. lași - Voinesti.

3.5.    DESTINAȚIA CLĂDIRILOR Clădirile din zona au funcțiunea de :

-    locuințe individuale, locuințe colective;

-    spatii comerciale mici, prestări servicii, alimentative publica

-    sedii de firma

3.6.    TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PRECIZAREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE

Terenul studiat este proprietate particulara si este neconstruit.

3.7.    CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Geomorfologic: zona amplasamentului se incadreaza in:

-    regiunea “Campia Moldovei”

-    subregiunea “Campia Jijiei Inferioare”

-    unitatea “Culuarul Bahluiului”

-    subunitatea - Terasa Superioara

stratificatia

-    sol vegetal si umpluturi de pamant in grosimi de 1,00m;

-    praf argilos loessoid, galben, sensibil la umezire grupa A, cu intercalatii si trecere la adancimea de 4,00m in argila prafoasa loessoida, sensibila la umezire grupa A, plastic vartoasa, pachet in grosimi de 4,30m - 4,80m;

-    argila prafoasa galbena cu zone cafenii, cu slabe intercalatii nisipoase, plastic vartoasa pana la adancimea de 7,50m unde s-a finalizat forajul;

Adancimea apei subterane

-    apa subterana la nu a fost interceptata in foraje deoarece este prezenta amplasament la adâncimi de peste 8,00m.

Pe


Zona amplasamentului nu prezintă fenomene de alunecări active.

Amplasamentul nu este supus inundațiilor sau viiturilor de apa din precipitații.

Parametrii seismici caracteristici zonei (zona, grad Ks, Tc)

Conform STAS 11100/1-77, corelat cu Normativ P100/2006 rezulta pentru

zona amplasamentului zona de seismicitate “C”, caracterizata prin: ag - accelerație gravitaționala = 0.20g Tc - perioada de colt = 1,0s (grad seismic echivalent VIII)

Clasa de importanta după P100/2006 III

Conform STAS 6054/77 adancimea maxima de inghet a amplasamentului este de 0.90m (fata de cota terenului amenajat). Amplasamentul se incadreaza in zona C:

-    zona specifica acțiunii vântului (NP-082-04) valoarea presiunii dinamice de baza la inaltimea de 10m deasupra terenului, este de 0,7KPa;

-    incarcarea din zapada, conform CR1-1-1-2005, valoarea caracteristica a

incarrcarii pe sol este de So.k =2,5KN/mp, pentru un interval mediu de recurenta de 50ani    documentare an;~

HCl 3<^„0IN.....

VIZAT SPRE NESCHIMBAT

PAGINA_...............

Concluzii si recomandări:

-    Zona amplasamentului nu prezintă fenomene de alunecări active;

-    Amplasamentul nu este supus inundațiilor sau viiturilor de apa din precipitații;

-    Conf. studiului geotehnic - fundarea se poate realiza in stratul de argila conf. prevederi normativ NPO01/2004;

-    Zona climaterica SH - P100/2006.

3.8.    ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

-    fond construit vechi inainte de 1989 - locuințe individuale, spatii comerciale,

-    fond construit nou după 1991 din materiale durabile - cadre beton armat, structuri metalice si zidărie de cărămidă - in stare foarte buna.

3.9.    ECHIPAREA EXISTENTA

Zona este echipata cu rețele electrice, gaz, apa, canalizare si de telefoanie. Alimentarea cu apă.

Rețeaua de alimentare cu apă a zonei face parte din sistemul centralizat de alimentare cu apă a municipilui lași. Ea este realizată din conducte de beton pozate in lungul sos. lași - Voinesti, PEHDHOmm.

Canalizare

Rețeaua centralizata de canalizare a zonei face parte din sistemul centralizat de canalizare a municipiului lași. Ea este realizată din conducte de beton pozate in lungul sos. lași - Voinesti BD04OOmm.

Alimentare cu energie termică și combustibilul aferent

Necesarul caloric total (încălzire+apă cald) este estimat pe bază de indici, la cca.

45 OOOkcalh (45kw).

Agentul termic va fi apa caldă 85-75 C care se va obține prin centrala termica proprie.

Alimentarea cu gaze naturale

Zona este deservită de o rețea de gaze naturale realizată din conducte de oțel pozate pozate in sos. lași - Voinesti.

Alimentarea cu energie electrică și telecomunicații.

Amplasamentul obiectivului nu afectează rețelele electrice și telefonice existente in zona. Rețelele existente în zonă au disponibilități tehnice pentru preluarea necesităților noului obiectiv.

Pe amplasament nu sunt rețele de apă - canal, electrice, termoficare sau telecomunicații.

Zona studiata in cadrul prezentului P.U.D. se incadreaza intr-un climat de tip temperat - continental pronunțat, integrandu-se in mod organic ansamblului condițiilor naturale ale Podișului Moldovei.

In timpul verii predomina timpul secetos, cu temperaturi ridicate, a căror valoare maxima a fost de 40°C . Iarna zona este acoperita de mase de aer venite dinspre nord-est si nord, fiind adesea expuse viscolului. Valorile medii anuale ale temperaturii aerului sunt destul de ridicate, izoterma de 9°C strabatand sinuos zona.

Cantitatea totala de precipitații oscilează in funcție de anotimp: vara cad ploi torențiale si sub forma de averse, iar toamna burnițe de lunga durata.

Vânturile dominante bat din nord-vest si nord, iar secetele, brumele târzii, ploile cu grindina si furtunile mari sunt fenomene hidrometeorologice destul de frecvente.

4. REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA - PROGRAM

Pentru stabilirea condițiilor de amplasare a obiectivului pe proprietate este necesara respectarea cerințelor impuse de PUZt HCL 326/24.05.2004pentru zona respectiva :    DOCUM6NTATIE ANE

HCL 2£X_DIN

(VIZAT SPRE NESCHIMBARE

CM2 - subzona mixtă conținând servicii de interes general (servicii către populație, comerț, alimentație publică), activități productive mici nepoluante și locuințe si P2 - subzona spatii plantate pentru protecție fata de infrastructura tehnica-

Zona se compune in general din locuințe individuale mici P - P+1,2 niveluri si locuințe colective P+2-3E - retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu.

4.2.    FUNCȚIONALITATE, AMPLASARE SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Pentru zona luata în studiu s-au elaborat pana în prezent documentații de urbanism conform legii, respectiv PUZ- HCL 326/24.05.2004. Prin PUD se stabilesc direcțiile de intervenție, dezvoltare și organizare ale zonei:

utilizări admise:

® Se admit funcțiuni de locuințe individuale si colective, izolate si cuplate; o Se vor autoriza amenajari de locuri de joaca pentru copii, agrementate cu spatii

plantate;

• Se admit funcțiuni comerciale;

Certificatul de urbanism nr. 1540/ 16.05.2016 eliberat de P.M. lași permite CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PE TEREN PROPRIETATE, lași, zona Galata, nr. cad. 151291. Proprietățile care se invecineaza cu amplasamentul studiat sunt construite cu regim de inaltime P; P+1-2E, avand funcțiune de locuire.

4.3.    CAPACITATE, SUPRAFAȚA DESFASURATA

-    suprafața teren - 1617,00 mp din care:

-    1000,OOmp- UTR1 - CM2

-    617,OOmp - UTR2 - P2

UTR1 - CM2

-    regim de inaltime - S+ P+3E

-    structura de rezistenta - zidărie portanta, cadre beton armat

-    arii

-    construita - propusa - 500,OOmp

-    desfasurata - propusa - 1800,OOmp

4.4.    PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI Terenurile limitrofe amplasamentului studiat sunt construite.

UTR1 - CM2 aliniamente

-    aliniament la sos. lași - Voinesti - 7,75m din axul străzii. Retragerea de la aliniament este de 28,00m din axul sos. lași - Voinesti;

-    1,00m fata de limita de proprietate de pe latura de N acord notarial;

-    3,00m fata de limita de proprietate de pe latura de E

-    6,50m din ax drum acces de pe latura de V;

accese/e carosabile pe proprietăți: din sos. lași - Voinesti si drum acces cota indiviza. Accesul la amplasamentul studiat se face din drum acces cota indiviza.

Pentru a fi construibile , toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale publica sau privata sau sa beneficieze de servitute de trecere, legal instituita, dintr-o proprietate adiacenta străzii - cu o lățime de minim 3,50m si o lungime de maxim 30,00m, pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a mijloacelor de transport grele;

accese pietonale din sos. lași - Voinesti si din drum acces cota indiviza; staționarea autovehicolelor.

- staționarea se va asigura in afara spațiului circulației publice pe teren proprietate; necesar 24 locuri parcare -12 locuri multipark la subsol

4.5.    INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRICȚII St ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

I VIZAT SPRE NtSCHlMRA

! PAGINA______________

i Semnătura

Clădirea propusa se va armoniza cu clădirile existente in zona.

4.6.    PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Nu este cazul.

4.7.    MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI

CAROSABILE SI PIETONALE

Circulația se desfasoara pe sos. lași - Voinesti si drum acces cota indiviza care au un profil de 7.00m (carosabil) si trotuare de 1,00m pe ambele laturi . De pe drum acces cota indiviza se accede la proprietățile particulare existente in zona.

Accesul auto la amplasamentul studiat se face din sos. lași - Voinesti si drum acces cota indiviza.

-    Accesele pietonale se fac din sos. lași - Voinesti si drum acces cota indiviza.

4.8.    PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Terenul studiat prin PUD dispune in prezent de un cadru bun, iar condițiile de mediu sunt bune, neexistand poluare majora datorata diverselor surse sau vecinătăți, insorirea este maxima datorita orientării amplasamentului.

Amenajări exterioare. Acestea se vor proiecta detaliat la nivelul proiectului de DTAC si vor urmări:

-    realizarea unei sistematizări verticale a terenului, fara a se ajunge la mișcări in cantitati mari a pământurilor; care sa asigure o evacuare rapida a apelor pluviale de pe teren si dirijarea acestora prin rigole de suprafața către reteua de canalizare;

-    amenajarea de spatii verzi conform unor studii de specialitate prin asigurarea a minim 2,0 mp. spațiu verde / locuitor si care sa urmareasca latura estetica, peisagera, de combinare a diverselor specii de plante si arbori, in asa fel incat in fiecare an imaginea spatiilor exterioare sa fie alta datorita modului de evoluție in permanenta schimbare a plantelor in raport cu clima;

-    realizarea unor zone verzi de protecție a locuințelor in raport cu principalele cai de comunicație, dar si cu alte funcțiuni;

- Terenul este cu o diferența de nivel de 2,00m intre limita la V si cea de la E.

4.9.    CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI

CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

-    nu este cazul

4.10.    SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA

POLUĂRII (DUPĂ CAZ)

-    nu este cazul

4.11.    PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA

AMPLASAMENTULUI (DUPĂ CAZ)

-    nu este cazul

4.12. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI - orice parte a terenului incintei vizibila dintr-o circulație publica, vor fi astfel

amenajate incat sa nu altereze aspectul general al localității; suprafețele libere din spațiul de retragere fata de aliniament vor fi plantate cu arbori in proporție de minim 40%;    documenIAI

HG' J£2_DIN.

VIZAT SPRE NESCHiMP./u<

-    suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje, trotuare si terase vor fi plantate cu un arbore la fiecare 100mp.

4.13.    PROFILE TRANSVERSALE CARACTERISTICE

profilele transversale ale cailor de acces sunt prezentate in planșa U

4.14.    LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA;

Terenul este cu o diferența de nivel de 2,00m intre limita la V si cea de la E.

4.15.    REGIMUL DE CONSTRUIRE (ALINIEREA SI INALTIMEA

CONSTRUCȚIILOR, PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR)

UTR1 - CM2 - 1000,00mp

regim de înălțime., S+P+3E ( max. 12,00 m la cornișa)

funcțiune: locuința colectiva.

regim de construire: se propune realizarea unei clădiri izolate.

alcătuirea si aspectul exterior al construcțiilor.

-    sistem constructiv - structura cadre beton armat, zidărie ;

-    inchideri exterioare - ziduri cărămidă cu termosistem;

-    acoperiș șarpanta.

regim de inaltime: max. S+P+3E cu respectarea distantei minime intre clădiri. aliniamente

-    aliniament la sos. lași - Voinesti - 7,75m din axul străzii. Retragerea de la aliniament este de 28,00m din axul sos. lași - Voinesti;

-    1,00m fata de limita de proprietate de pe latura de N acord notarial;

-    3,00m fata de limita de proprietate de pe latura de E

-    6,50m din ax drum acces de pe latura de V;

POT max. 50%

4.16.    COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

CUT max. 1,8

4.17.    ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

1.    Alimentarea cu apă.

Rețeaua de alimentare cu apa a zonei face parte din sistemul centralizat de alimentare cu apă al mun. lași. Ea este realizata din conducte de beton pozate in lungul sos. lași - Voinesti, PEHD110mm. Clădirea propusa se racordează la rețeaua existenta in zona.

2.    Canalizare

Rețea centralizata de canalizare din zona se afla amplasata in lungul aleii sos. lași - Voinesti, BD04OOmm. Clădirea propusa se racordează la rețeaua existenta in zona.

3.    Alimentare cu energie termică și combustibilul aferent

Necesarul caloric total (încălzire+apă cald) este estimat pe bază de indici, la cca.45 OOOkcallh (45kw). Agentul termic va fi apa caldă 85-75 C care se va obține prin centrala proprie.

4.    Alimentarea cu gaze naturale

Zona este deservita de o rețea de gaze naturale realizată din conducte de oțel pozate in lungul sos. lași - Voinesti. Clădirea propusa se racordează la rețeaua existenta in zona.

5.    Alimentarea cu energie electrică și telecomunicații.

Amplasamentul obiectivului nu afectează rețelele electrice și telefonice existente pe sos. lași - Voinesti. Rețelele existente în zona au disponibilități tehnice pentru preluarea necesităților noului obiectiv.

hclJ£2_din_..4«Z^------

4.18.    BILANȚ TERITORIAL (EXISTENT SI PROPUS)

i PAGINA_____________—

! Semnătura

UTR1 - CM 2

Zone funcționale

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1. Suprafața construita

0,00

0,00

500,00

50,00

2. Suprafața amenajata (circulații - parcaje)

0,00

0,00

300,00

30,00

3.Suprafața teren arabil(plantat)

1000,00

100,0

200,00

20,00

TOTAL teritoriu zona studiata

1000,00

100,0

1000,00

100,0

UTR2- P2

Zone funcționale

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1. Suprafața construita

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Suprafața amenajata (circulații - parcaje)

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Suprafața teren arabil(plantat)

617,00

100,0

617,00

100,0

TOTAL teritoriu zona studiata

617,00

100,0

617,00

100,0

5. CONCLUZII

Pe terenul in suprafața de 1617,00mp situat in intravilan municipiului lași ( proprietate DROBOTA MARINA), se poate amplasa constructiaS+P+ 3E cu funcțiunea “LOCUINȚA COLECTIVA “ in condițiile respectării reglementarilor din prezenta documentație.

Proiectul de execuție se va inscrie in normele specifice de proiectare, in normativul P.S.I.- P118 si va respecta condițiile din acordurile si avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

6. ANEXE

CAIET DE SARCINI

Pentru realizarea si funcționarea obiectivului proprietarului ii revin următoarele

sarcini:

- privind execuția:

© realizarea in conformitate cu reglementările din P.U.D. si cu autorizația de construire a următoarelor obiective:

® construcția clădirii;

® racordurile edilitare obligatoriu subteran pana la intrarea in clădire, fara instalații aparente pe fațada;

© amenajari exterioare;

® sistematizare verticala;

® platforma auto si parcare;

® imprejmuire;

« spatii verzi;

© organizarea lucrărilor de șantier in limitele si condițiile din autorizația de construire, fiind interzise:

© degradarea domeniului public sau provat învecinat ® incomodarea circulației auto si pietonale in zona

- privind funcționarea:

respectarea profilului funcțiunii înscris in autorizația de construire; respectarea normelor de protecție contra incendiilor;

respectarea condițiilor din avizul Agenției pentru protecția mediului; depozitarea deșeurilor in recipiente închise - privind întreținerea:

HATît ANEXA LA

hclJLO D!N___

VIZAI SPRE NESCHIMBAR


menținerea construcției, a instalațiilor si a amenajărilor exterioare la parametrii proiectați, executandu-se la timp lucrările de reparații necesare menținerea curățeniei in incinta

întreținerea spatiilor de circulație pe timp de iarna

ingrijirea plantațiilor din incinta

întocmit, Arh.loan Angela
[COCUMeS"' JE AHcXA LA

VIZA" SPKE NESCHIMBAT

pagina_____________

Semnătura    ........_