Hotărârea nr. 358/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ŞOSEAUA BÂRNOVA NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 intocmit pentru « Construire locuinţa şi imprejmuirea teren privat “ (introducere teren in intravilan)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ȘOSEAUA BÂRNOVA NR. 56, NUMĂR CADASTRAL 144760 întocmit pentru « Construire locuința și împrejmuirea teren privat “ (introducere teren in intravilan)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105260 din 19.10.2016 întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 3054 din 27.10.2014 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 49112 din 28.05.2015 prin care se solicita avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal- Iași, sos.Barnova nr.56, numar cadastral 144760, CF 144760 pentru investitia « Construire locuinta si imprejmuire teren privat» (introducere teren in intravilan);

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 317 din 23.02.2015, Proiectul faza P.U.Z. nr. 75/2015 intocmit de BIA arh Munteanu Ioan precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare Af, planul de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, Avizul Comisiei de urbanism din data de 17.03.2016, Avizul unic nr. 76/P.U.Z./2016 emis de Consiliul Judetean Iasi la data de 6.10.2016 si Avizul arhitectului-sef nr.29 din 17.10.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzand Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată, cu modificările și completările ulterioare si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233 din 17.02.2016;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, sos.Barnova nr. 56, numar cadastral 144760, CF 144760 pentru investitia « Construire locuinta si imprejmuire teren privat» (introducere teren in intravilan).

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 951,00 mp și aparține familiei Nastrusnicu Dumitru-Marius și Nastrusnicu Anca, conform Contractului de donatie autentificat sub nr.3140/ 30.06.2014, NP Iulia Păduraru.

Se introduce terenul in intravilan si se constituie unitatea teritoriala de referinta UTR Lc- locuinta individuala si anexe gospodaresti, regim de inaltime maxim admis D+P+1E, POT=30%, CUT =1,2 mp ADC /mp teren, inaltime maxima 6,0m la cornisa/streasina si 13,00m la coama/atic de la CTN.

Cladirile se vor dispune retras de la aliniamentul propus la minim 7,0m de axul fundacului ; fata de limitele laterale cladirile se vor retrage la minim 3,0m (N si S) respectiv 2,0m (N), retragere fata de limita posterioara la o distanta de minim 1,0m (E,

latura de 16,8m) pe aceasta latura constructiile nu vor avea ferestre si respectiv minim

3,0m (E, latura de 30,21m). Se vor asigura doua locuri de parcare pe lot.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice. Extinderea retelelor se va realiza anterior investitiei de baza.

Anexa planșa „U2 - reglementări urbanistice” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Domnului Nastrusnicu Dumitru Marius si doamnei Nastrusnicu Anca, Iasi, sos. Bucium nr. 69 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 358 din 31 octombrie 2016


MUNICIPIUL

IAȘI1

2

3

4


30%

1,2^

6,0

13,0


Proprietate fam. Năstrușnicu.

-•—a

Existent

O

_f)

ifropus

Steren=951,0mp.

mp

%

W

m

P

%

Suprafață construcții1/ locuință și anexe2    •

• 0,0 1

0,0

285,3    2

30,0

Suprafață circulații: trotuare, alei auto și pietonale

0,0

Xoțfe'

332,8

35,0

Suprafață neamenajată1/ înierbată și plantată2

0,0 ,4

0.0

237,7.    2

25,0

Suprafață cedată pentru redimensionare drum

0,0/

0,0.

95,2 ,

10,0

Total suprafață P.U.Z.

951,0

10(3^

^95)lâ)/<

100


ffl. -A :

«59*.

VERIFICATOR:/

EXPERT.

Nume:

Semnătura:

Cerința:

Referat nr.:    , data:    î

\A>

< ^1 U N !    [~ A N U    1 O A N -

JEȘJrou individual de arhitectură”

Tel.m. 0744 687 315

Aut.nr.18/ 03 10.2002 C.l F : 22837656

Beneficiar:

NĂSTRUȘNICU ANCA și DUMITRU MARIUS.

Adresa amplasament: șos. Bârnova, nr. 56, NC 144760, Municipiul la^ijud. lași

Proiect nr.:

75/ 2015

^pțscificație:

Nume:

Semnătura:

Scara:

-^1:200

Titlul proiectului:

întocmire P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ Șl ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT.

Faza:

P.U.Z.

“Ș&F proiect

Arh. Munteanu 1. [

' PROIECTAT

Arh. Munteanu 1. y

a ta:

16.12.2015

Titlul planșei:

REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

Planșa:

U 2

DESENAT

Arh. Munteanu 1. /

taCA.

Ca urmare a cererii adresate de Nastrusnîcu Dumitru Marius si Nastrusnicu Anca, cu domiciliul în județul Iași, municipiul Iași, soseaua Bucium nr.69, înregistrată la nr. 49112 din 26.03.2015,

în conformitate cu prevederile l cgii nr. 350200i privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 29 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire locuința si imprejmuire teren privat (introducere teren in intravilan) generat de imobilul teren in suprafața de 951,00 mp, amplasat in extravilan Iași, soseaua Barnova nr.56, număr cadastrall44760, CF 144760 Inițiator: Nastrusnicu Dumitru Marius si Nastrusnicu Anca;

Proiectant: Birou Individual de Arhitectura arh.Munteanu Ioan;

Specialist cu drept de semnătură RUP: arh.Munteanu Ioan;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z. Teren 951,00 mp, amplasat in extravilan Iași, soseaua Barnova nr.56, T 170, parcela mare 7300 (conf.aviz Gis Cadastru), număr cadastraîl44760, CF 144760

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior: teren extravilan

UTR-;

regim de construire: -; funcțiuni predominante: -; H max ~;


POT max -;

•    CUT max-;    : padina,-----

•    retragerea minimă față de aliniament -;    _

•    retrageri minime față de limitele laterale

•    retrageri minime față de limitele posterioare -.

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: UTR Lc, locuința individuala si anexe gospodărești

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuința individuala;

•    H max = 6,Om la cornisa/streasina si 13,00m ia coama/atic de la CTN;

•    POT max ~ 30%;

•    CUT max = l,2mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 7,Om de axul fundacului;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,Om (N si S) respectiv 2,Om (N);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = l,0m (E, latura de 16,8m) pe aceasta latura construcțiile nu vor avea ferestre si respectiv minim 3,Om (E, latura de 30,21m);

•    circulații și accese: cale de acce s privata, fundac, cu ieșire la drum public Fundac Margareta Baciu;

•    echipare tehnico-edilitară: parțial: se vor extinde rețelele pe cheltuiala persoanei interesate.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal pentru Construire locuința si împrejmuire teren privat (introducere teren in intravilan) și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu m* 63 alin. (2) lit u) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3054 din 27.10.2014, emis de Primăria Municipiului Iași.

DOCUMENTAȚIE anexa LA

HCLjjXr    .....

! VIZAT SPRE NESCHIMBATE

______

Semnătura

7pu(


r rrre


GVUcui nteslTD tu; Goan -    individual de ai I 1 ., t « •< : | - i ri .

Autorizație O.A.R. nr1 8 din 03.10.2002. CIR. 22887656 Tel m 0744 687 315.

vnj-j?    ———

R V, '

*> • V . u    .O,<n

REGULAI^EHT LOCAL DE ORO /AEFE^E^T P.U.Z.


CAPITOLUL 0    - DISPOZIȚII GENERAL^

-E . EFRo-DoQ regulamentului Bocal <cU<s? ocrfesni

o Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reglaintă documentația de bază în aplicarea prevederilor din P.U.Z., având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

© Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

© Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

2. Baza aocgssOâ si elaborării

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stau:

o Regulamentul General de Urbanism (prescurtat în continuare R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/ 1996 cu modificările și comletările ulterioare,

® Ghidul de elaborare și aprobare a Regulamentelor Locale de Urbanism - GM007/ 2000, aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 21/ N/ 2000,

© Ghidul de elaborare a conținutului cadru al Planului Urbanistic Zonal - GM010/ 2000, aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 176/ N/ 2000,

© prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului lași.

S. Domeniul «rfe aplicare

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL se referă exclusiv la terenul situat în extravilanul municipiului lași, str. Bârnova, nr. 56, beneficiar Năstrușnicu Anca și Năstrușnicu Dumitru Marius, și se aplică Unității Teritoriale de Referință delimitată cu linii + puncte roșii și albastre (de pe limitele de proprietate existente) din planșa de reglementări urbanistice U2.

CAPITOLUL II - REGULI DE BAZĂ PRIVIND BVÎ3ODUL DE OCUPARE A TERESMUR3LOR

Reg ELQ 0 0 cu privire 8a păstrarea integrității med d cui B u 6 ș?b protejarea patrimoniului natu trsaS și construit

Nu este necesară impunerea de reguli cu privire la : terenuri din extravilan, suprafețe împădurite, resursele subsolului, resurse de apă și platforme meteorologice, zone cu valoare peisagistică, zone naturale protejate și zone construite protejate, așa cum sunt definite prin articolele : 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din R.G.U., întrucât zona nu conține astfel de situații.

Autorizarea executării construcțiilor și a amenjărilor pe terenurile edificabile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentul Regulament.    I hCi    ____.'S^/6

U/î7AT SPRE NESCTUMtv <    '

i P'AGiNA___

Semnătura


■jjw Munteanu loan - Birou ii

Autorizație O.AR. nr.18 din 03.10.2002


R. 22887656 Tel m 0744 687 315


4 Măsuri de prevenire a deteriorării calității apelor de suprafață și subterane :

’Q/ y^âiectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se va face prin:

-    îndepărtarea apelor uzate/ menajere prin rețeaua de canalizare a municipiului lași,

-    interzicerea răspândirii neorganizate direct pe sol (incinte, străzi) a deșeurilor și apelor uzate,

-    precolectarea rezidurilor menajere și stradale în recipiente aț    menținute în

bună stare, amplasate în condiții salubre, în spații amenajatei    .exevacuarea

lor periodică ;

« alimentarea cu apă potabilă a construcțiilor se va face

-    rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului lași

Rețelele de distribuție municipale sunt protejate prin

-    instituirea zonelor de restricție conform reglementărilor în

-    asigurarea unor cantități minime de apă potabilă pentru a satisfâcenevbile private și publice: 50 I / om / zi - instalații locale și 100 I / om / zi - instalații centrale,

-    asigurarea unui necesar minim de apă potabilă corespunzător unui consum de 12 ore, în caz de calamitate,

-    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă,

-    interzicerea racordării rețelei de apă potabilă cu rețele de apă destinate altor scopuri.

5. Regioll oo privire Ssq sîo<Lirain|t£l construcțiilor ș-î apărarea interesului pubhc

Nu este necesară impunerea de reguli cu privire la : expunerea la riscuri naturale, expunerea la riscuri tehnologice, construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice, așa cum sunt definite prin articolele : 10, 11 și 12 din R.G.U., întrucât zona nu conține astfel de situații.

Autorizarea executării construcțiilor:

-    care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile financiare și tehnice ale administrației publice locale ori ale investitorilor interesați sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă,

-    poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați (conform articolului 13 din R.G.U.);

-    se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei, stabilită printr-o documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie,

-    în funcție de destinația acestora în cadrul localității sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările ulterioare (conform articolului 14 din R.G.U.);

-    se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită conform anexei nr. 2 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările si completările ulterioare (conform articolului 15 din R.G.U.);

-    pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă,

-    sau lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentației de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobată conform legii (conform articolului 16 din R.G.U.).'.A


documentație ani VIZAT SPRE NESCHIMBAT


S p/-


MA


21


i Semnătura


Arh*U

-i. .    '"V *

6^? -^»'


sjtrsteair» u loao -

st riiitoctu r£s

Tel m 0744 687 315


TXutorizjatia O

X * ' J i »

«■    ' -sr.to


Z\ R nr.18 din 03.10 2002 C I R. 22887656

'^Gbt.M'Ql^.eguU cflo amplasare    retrageri mimme

âfcMTCjatorii

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările ulterioare (conform articolului 17 din R.G.U.).

în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de


specialitate ale administrației publice, conform articolului 18 din R.G.U..

în sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza,

fâșiile de sigurață și fâșiile de protecție.

Autorizarea executării construcțiilor cu diverse funcțiuni este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

Nu este necesară impunerea de reguli cu privire la : amplasarea față de căi navigabile existente și cursuri de apă potențial navigabile; amplasarea față de căi ferate din administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R.- S.A.; amplasarea față de aeroporturi; așa cum sunt definite prin articolele : 19, 20, 21 din R.G.U., întrucât zona nu conține astfel de situații.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile

regimului de urbanism, ^Mppublic șftael privat


aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilită pi conform art. 23 din R.G.U.. Aliniamentul este limita dintre dor (limita de proprietate).

Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate:

- retras de aliniament.

FAȚĂ DE


DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚA DE LIMITELE LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform conform Cod Civil,

cu asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu pe celelalte laturi, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din R.G.U.) si respectarea condiției de însorire 1ora 30 minute/ zi conform Norma Ord.M.S. nr. 119/2014.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANȚE MINIME OBLIGATORII

Distanțele între clădirile de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare și să nu rezulte inconveniente legate de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de situații de urgență.

T-    Reguli ocua    Est asăgurairea acceselor

obligatorii

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), eu avizul unității teritoriale de pompieri.

J hcl367 DIN

i ViZATSPPF NESCI HMLa^l    22

PA6INA__.,________

Semnătura

Munteanu loan -

Autorizație O /\ R nr 18 din 03 10 2002. C.

R 22887656 Tel m 0744 687 315.


-A-ț^Numărul și configurația acceselor prevăzute la alin. (1) se determină conform anexei nr. 4 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora, (conform articolului 25 din R.G.U.)

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției, în sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înțelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum și orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare, (conform articolului 26 din R.G.U.)

Ș. RLegulî cui privire Ssa echiparea edilitara

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente în zonă.

Lucrările de modificare și/ sau racordare a rețelelor edilitate se vor realiza de către beneficiar, parțial (împreună cu alți proprietari din zonă și cu administrația locală -primăria) sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu autoritățile competente.

Rețelele tehnico- edilitare aflate în serviciul public și a lucrărilor executate sunt proprietate publică a orașului, dacă legea nu dispune altfel.

9. Regcah cu privire ia forma și dâm©rțsmn6Be terenurilor pentru construcții

Se vor menține forma și dimensiunile existente ale terenului.

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate, (conform articolului 31 din R.G.U.)

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect valorile general olului 32 din

exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzis R.G.U.)"IO. LRegtuiEi oiu privire și împrejmuiri

© Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația mențiheriisaucreării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la prezentul regulament aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996, cu modificările și completările ulterioare.

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate de clădiri și amenajări construite (cu excepția pavelelor înierbate), să se asigure:

-    plantarea cel puțin a unui arbore la fiecare 20,0 ml în zonele de protecție/ aliniament,

-    amenajarea de spații înierbate, pavele înierbate și spații plantate, plantarea a cel puțin

unui arbore la fiecare 200,0 mp .    DOCbi A î u-_ ANEX/-

DIN


HCL


VIZAT SPRE NESCKIMBARE 23

PAGiNA^^,

Semnătură

pa.

A-Munteanu loan - F3

utorizatie O /\ F? nr.18 din 03 10.2002 CIR. 22887656 Toi m 0744 687 315.

ot

O'X


’ 4. U '

eîmprejmuiri

Se vor respecta următoarele reguli:

-    împrejmuirile se execută pe limita de proprietate, dar se pot realiza si in interiorul proprietății,

-    pe latura dinspre strada a proprietății, gardul va avea soclu și partea superioară din panouri transparente; accesul va fi rezolvat prin intermediul porților auto și pietonale.

-    gardurile dintre amplasament și proprietățile limitrofe vor avea soclu și partea superioară din panouri opace .

CAPITOLUL 310 - ZON 3 FICARE FUNCȚBONALĂ

® Unități și subunități funcționale

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 951,0 mp aflat în posesia lui Năstrușnicu Anca și Dumitru Marius. Aplasamentul este situat în partea de sud a municipiului lași, în extravilan. întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: LC - locuința individuala și anexe .

Reglementările zonei sunt cuprinse în planșele U2 (reglementări urbanistice -zonificare) și U3 (reglementări - echipare edilitară). Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizațiile de construire .

CAPITOLUL SV7 -    DE Ril    NIVELUL

unităților subunităților funcționale

I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:


-    locuința individuala,

-    funcțiuni complementare locuirii (anexe: magazii, garajșfș;

-    instalații si construcții aferente instalațiilor.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONA Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

depășească iniștea, securitatea panouri, vânt - turbine


-    se admit servicii profesionale cu condiția ca suprafața 200,0 mp Adc, să nu genereze transporturi grele și să nu și salubritatea zonei,

-    instalații de stocare și utilizare a energiilor regenerabile (soare

eoliene, pământ - energie geotermală, și altele asemenea), dacă nu crează discomfort.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise următoarele utilizări:

-    funcțiuni comerciale,

-    servicii profesionale care depășesc suprafața de 200,0 mp Adc, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22,00, produc poluare,

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate,

-    construcții provizorii de orice natură,

-    depozitare en-gros,

DOCUMENTAȚIE ANEXA L,-

HCL3j£T/ Dl N_ &Ș.

\J\7Jtf SPRE NESCHiMB/


-    depozitări de materiale refolosibile,

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane,

’■ PAGINA___

> Semnătura

Ar6Q

_

îea^r.; Soart -

Atitorizs


^-i=-atie O.A.R. nr 18 din 03 10.2002 O.

22887656 Tel m 0744 687 315


-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice,

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice,

-    autobaze și stații de întreținere auto,

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)


-    se păstrează caracteristicile parcelei: suprafața, forma și dimenșjj

-    clădirile se pot dispune în regim de construire izolat sau cuplat.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚA DE ALINIA!

-    clădirile se vor dispune retras de la aliniamentul propus,

-    clădirile se vor dispune retras de la axul fundacului cu minim 7,<

Construcțiile propuse se pot retrage cu minim distanțele menționate mai sus, însă se pot amplasa și la distanțe superioare celor menționate în funcție de amenajările propuse și de necesitățile volumetrice și funcționale.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanță de minim 3,0 m (N si S), respectiv minim 2,0 m (N, latura de 11,79 m),

-    clădirile se vor retrage de la limita posterioară la o distanță de minim 1,0 m (E, latura de 16,8 m), pe aceasta latura construcțiile nu vor avea ferestre; și respectiv minim 3,0 m (E, latura de 30,21 m).

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele dintre clădirile de pe aceeași parcelă vor respectarea punctului 6 din prezentul Regulament (referitor la reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii), minim 2,0 m .

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

-    circulațiile în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezolva conform normativelor și legislației în vigoare,

-    parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,5 m lățime dintr-o circulație publică, în mod direct,

-    accesele (intrarea și ieșirea) pe proprietate se vor realiza prin porți auto și pietonale . ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    parcajele se vor amenaja în interiorul parcelei, în afara domeniului public, si se pot amenaja la nivelul solului, in afara clădirii si/ sau subteran/ suprateran in clădire,

-    accesul într-un parcaj situat lângă un drum public se va asigura prin interiorul proprietății și nu direct din circulația publică,

i rlr. 425/ 2007).


- parcarea va avea minim 2 locuri (conform H.C.L. a municipiului

i HCI.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE 25

j PAGINA_________—_----- i

i Semnătura


eitorizsatie O /\ R nr 1 8 din 03.10.2002. CIR 22887656. Tel m. 0744 687 315.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR ’^se pot propune construcții cu volumetrie atipică, ce determină realizarea unor înălțimi mari în comparație cu numărul de niveluri,

-    înălțimea maximă a clădirilor nu va depăși 13,0 m (la coamă/ atic), respectiv 6,0 m (la cornișă/ streașină), ambele calculate de la C.T.N.; regim de înălțime D+P+1 . ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    clădirile se vor integra prin localizare, dimensionare și tratare arhitecturală în caracterul general al orașului,

-    se vor utiliza materiale de bună calitate, cu texturi și culori armonios studiate,

-    construcțiile vor avea acoperiș tip șarpantă și/ sau terasă în funcție de necesitățile volumetrice și funcționale,

-    anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirile principale.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții,

-    se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice, pe cât posibil, în rețeaua de canalizare,

-    pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică a terenului,

-    se interzice dispunerea vizibilă a rețelelor (acolo unde este posibil).

ARICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-    terenul liber rămas după realizarea construcțiilor și a: aleilor auto și pietonale, trotuarelor, teraselor, platformelor, ochiurilor de apă, etc, se va amenaja cu spații înierbate și plantate (arbuști și se recomandă câte un arbore la fiecare 200,0 mp);

-    în zonele de versanți se recomandă speciile de: salcâm, fag, plop, frasin, pentru alte specii se va cere un aviz de specialitate,

-    cu respectarea punctului 10 din prezentul Regulament (referitor la reguli cu privire la amplasarea de spații verzi).

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    limitele de proprietate vor fi prevăzute cu împrejmuire, dublată sau nu cu gard viu având 1,7 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m și 1,40 m panouri transparente (pe latura de SV, spre fundac) și 2,0 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m și 1,70 m panouri opace (pe celelalte laturi) pentru asigurarea intimității locuințelor și descurajarea intruziunilor,

-    se pot realiza imprejmiri si in interiorul proprietății, de 2,0 m înălțime din care un soclu de 0,30 m și 1,70 m panouri opace .

III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

-    P.O.T. maxim = 30,0%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM D

- C.U.T. maxim = 1,20.pagina


I Semnătura► o t . *> ii 5%


^.•JVIbjiriteanu Soan -

utonzatie O A .F? r»r 1 8 din 03.10.2002. C I R 22887656. Tel.m. 0744 687 315

.Cu»

ARTICOL 17 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

* •c^F^sOrice modificare a P.U.Z.- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin actualizarea sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Comisia de Urbanism a Primăriei Municipiului lași, și cu parcurgerea etapelor legale de avizare .

IV - RECOMANDĂRI

ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEȚINĂTORII DE TERENURI SAU IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnice pentru toate lucrările de construcție, acordandu-se o atentie deosebita la realizarea sistematizării terenului.

Distantele intre construcții si intre acestea si limita de proprietate, suprafețele si volumetria clădirii, poziția aceselor, suprafețele amenajate pot varia la autorizare, cu respectarea avizelor obținute si a R.L.U. al P.U.Z. aprobat.

In afara zonei construibile conform R.L.U. al P.U.Z., pe limita de proprietate se va construi gard; iar terenul se poate amenaja cu: spatii înierbate, plantații diverse, alei pietonale si/sau auto, platforme/ terase, si altele asemenea; instalații si construcții aferente instalațiilor; toate cu respectarea Codului Civil.

CAPITOLUL    - CINIT/Vri    TERăTORB ALE    DE

REFERBNȚĂ

Se propune o singură Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.) LC - locuința individuala și anexe .

DOCUMENTAȚIE ANEXA LA

hcl^Xdin    |

VIZAT SPRE NESCHIMBATE i

PAGINA

......    .... j

Semnătura    j

27