Hotărârea nr. 357/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427 întocmit în vederea extinderii unei zone de producţie şi construire hală de depozitare şi corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427

întocmit în vederea extinderii unei zone de producție și construire hală de depozitare și corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 652 din 05.03.2015;

Având în vedere cererea nr. 107340 din 17.11.2015 prin care SC RANCON SRL

prin domnul CARCEA IOAN solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 396 din 09.09.2015;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 75/PUZ/2016;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 15.07.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 27 din 17.10.2016 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 105653/20.10.2016 întocmită de

Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrăarilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMĂR CADASTRAL 149427, întocmit în vederea extinderii unei zone de producție și construire hală de depozitare și corp administrativ pe teren proprietate privată persoană juridică.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 5882,00 mp, detinut SC RANCON SRL prin domnul CARCEA IOAN conform contractului de vanzare cumpărare nr. 3382/24.09.1997, contractului de vanzare cumpărare nr. 1510/1998 și a contractului de vanzare cumpărare nr. 4242/14.11.1997.

Indicatori urbanistici:UTR - AI: POT=50%, CUT=10,0 mc/mp (3,3 mp ADC/mp teren), Regim de înălțime: P+1E, Hmax.=15,0 m masurata de la CTA.

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitar necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire zona de productie;

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, SC RANCON SRL prin domnul CARCEA IOAN, IAȘI, B-dul Chimiei nr. 14, corp II, sc. B2, parter, ap. 5 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 357 din 31 octombrie 2016

U.T.R.- Al -Zi

BILANȚ TBly


HCL nr.357/2016


. Semnătura


50

10m3/m2

2,4

15,0


Județul IASL Primăria MunicipiiSuîr


ANEXA

tUD/PUZ


; Parcare supraterana 59 locuri


RINELIJ SR


Legendă


.Limite:

Dmita zo^ei studiate prin P.U.Z.

Limite terenbdui proprietate

SC RANC0N>6RL

"bimite laWale propuse fat\de ciă\'riie>^cine


iită stradală propusă

TCtiuni:

z >

(metru edificabil- zona producție


Construcții existente


Hala in construcție cu autorizația de construire nr. 16/11.01.2006 'Construcții propuse spre demolare

Spații verzi/ plantate - amenajate/ neamenajate Suprafețe pavate/asfaltate


"Dale parcaj

Circulații si accese:

Alei/ trotuare, asfaltate/ pavele.


Carosabil auto, asfaltat.


Acces pietonal


Plantație de protecție/aliniament Punct colectare gunoi


Propuneri pentru protecția mediului:

-    realizarea si întreținerea perdelelor vegetale de-a lungul bld. Chimiei, acolo unde este cazul;

-    deseurile menajere obținute se vor depozita in locul amenajat, amplasat in interiorul unui corp de clădire propus din cadrul incintei si vor fi ridicate periodic si transportate de către Salubris S. A.C ROMUS sXk    \

r    S C ROMUS SRL


unități industriale mari și mijlocii și unități terțiare (platforma Țuțora)


Prop^g^Jj^Rancon SRL    \    /

Acongtnjila^^41,0 fTip    J

Existent

Propus

mp L

■mp

%

Suprafața construită - nawproductie.depozitare^Aprpadministrativ

1388,0

2941,00

50,0

Suprafață circulații - accete, parcare, alei/trotuare

4206,7

72,6

2255,45

38,3

Suprafață spații libere - amenajate, înierbate, plantate

287,3

4,9

685,55

11,7

Total suprafață P.U.z\

5882,0

100,0

5882,0 f i

W f

Suprafață cedată dom.pib|>r

-

-

-

1 - rl t


1

2

3


1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T.

\

2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T. <3. înălțimea minimă a construcțiilor propuse

/ A //ii!

’4. Înălțimea maximă a construcțiilor propuse


Hmax =15,00 m, măsurată de la C.T.A.


PROFIL TRANSVERSAL Bd. Chimiei


VERIFICATOR:/

EXPERT:


Nume:


Semnătura:


Cerința:


Referat nr.


giwhqjctura S. C. GRAPHITECTURA S.R.L.

J22/2376/2008 C.U.1.24291489 Tel:0740187454 E-mail: office@graphitectura.ro


Specificație:


Nume:


Semnăti


Beneficiar


SC RANC'


/arianta


Proiect nr.

4/2015


SEF PROIECT


PROIECTAT


PROIECTAT


DESENAT


Arh. Hen Iustin - Constantin


Arh. Bogus Gheorghe - Veniamin


Arh. ChiprianAna


Arh. Chiprian Ana


Titlul proiectului: ÎNTOCMIRE PUZ - Extindere zonâ'p&a»^eȘ^5nstruire hală depozitare și corp administrativ pe teren proprietate Bld. Chimiei, nr. 14, Municipiul IAȘI


REGLEMENTĂRI URBANISTICE -ZONIFICARE-


Planșa:
Ca urmare a cererii adresate de Stan Alin, Stan Daniei si Stan Georgeta, cu domiciliul în județul lași, stradela Moara de Vânt nr.19, telefon 0743346736, înregistrată la nr. 101840 din 18.11.2014,

în conformitate cu prevederile Legii.nr......ys0/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 22 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire locuința pe teren proprietate si mansardare locuința existenta

generat de imobilul teren in suprafața de 1.263mp , std. Moara de Vânt, identificat cu nr.cadastrale 145069 si 145070

Inițiator: Stan Alin, Stan Daniei Gabriel si Stan Georgeta

Proiectant: SC ANB TEAM PROIECT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Emil Dragos Ciolacu-Miron

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teren in suprafața de 1.263mp identificat cu nr.cadastral 145069, std. Moara de Vânt, învecinat la nord cu proprietăți private Cosma V. Si Ganea Ioachim, la sud-vest proprietari Negoita A.Cotovanu A. si Dascalu A., la sud-est stradela Moara de Vânt si la nord-vest DS 1(2464/1)

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR LV, locuințe situate pe versanti slab construiti;

   regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

•    H max = 6,Om la cornișa (P+1,M), 9,Om (P+2);

•    POT max = 15%;

•    CUT max = 0,15-0,3mpADC/mp    teren;

   retragerea minimă față de aliniament = minim 4,Om;

•    retrageri minime față    de    limitele    laterale    =    H/2    dar    nu    mai puțin de 3,Om;

•    retrageri minime față    de    limitele    posterioare    ~    minim    5,Om

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR 1,LV, locuințe individuale si/sau colective (formate din doua apartamente in clădiri cuplate sau izolate, pe loturi d eminim 400mp

si front la strada 12m);

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuința individuala;

[documentație anexa la•    H max = 9,Q0m ia streasina de la CTN, minim 4,50m;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = Q,36mpADC/mp teren;

   retragerea minimă față de aliniament = existent 5,Om (8,75m fata d eaxu! drumului cu doua benzi de circulație), propus pentru construcția noua 20m de la limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,Om;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,Om;

   circulații și accese: acces din stradela Moara de Vânt;

•    parcaje: patru locuri, pe lot;

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 se avizează favorabil Pianul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara condiții

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ml 63 alin. (?) iii, g) din Legea nr. 350z30(>I privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z,

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2212 din 4.08.2016((pentru PUZ- Construire locuința) si a certificatului de urbanism nr. 30/5.01.2015 (pentru PUZ - Mansardare locuința existenta), ambele emise de Primăria Municipiului Iași.

S. C. GRAPHITECTURA SRL

Str. Socola nr.4, lași, Romania

GRAPHITECTURA cIf^S^322'237672008

mobil: 0740187454 e-mail: office(0>qraphitectura.ro web: www.graphitectura.ro

BENEFICIAR S.C. RANCON S.R.L.

NR. PROIECT: 4/2015

PROIECT: "ÎNTOCMIRE PUZ - Extindere zonă producție și

construire hală depozitare și corp administrativ pe teren proprietate.”

DATA:

06/2016

AMPLASAMENT: Municipiul lași, Bld. Chimiei, nr 14, Județul lași

FAZA: PUZ

VOLUM : PIESE SCRISE - MEMORII

PAG.30

AI 4b - unități industriale ce necesită relocare datorită disfuncțiilor provocate și necesității extinderii zonei centrale

AI 5 - zona mixtă de activități productive, depozitare și servicii comerciale AI 6 - parc de activități AI 7 - Platforma Cristești

CAPITOLUL IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

- AI 2 - UNITATI INDUSTRIALE MARI ȘI MIJLOCII SI UNITATI

TERȚIARE (PLATFORMA ȚUȚORA)

Toate zonele din AI sunt vizibile de pe principalele accese rutiere și CF, de pe terasele superioare pe care se află obiective turistice de primă importanță precum și din centrul orașului. Ele constituie așadar, prin aspectul lor, o componentă importantă în constituirea imaginii lașului. Prin urmare, se recomandă, pornind de la prezentul regulament, alcătuirea de planuri urbanistice zonale reglementând în detaliu construcția în aceste zone.

Conform studiului de fundamentare privind activitățile economice, se creează premisele transformării treptate într-o zonă mixtă, cu inserții importante de servicii și unități mici și mijlocii mai avansate.

Tipuri de subzone funcționale:

AI 2 unități industriale mari și mijlocii și unități terțiare (platforma Țuțora),

Funcțiunea predominantă a zonei:

AI 2a activități productive,

Funcțiunile complementare admise ale zonei sunt:


spații de depozitare,

■Q


spații administrative.

BCU


Utilizările permise

producție, spatii de depozitare si corp administrativ.

Utilizări permise cu condiții

producție, spatii de depozitare si corp administrativ.

Utilizări interzise

-Orice fel de construcții și amenajări cu excepția lucrărilor de utilitate publică pentru care au fost rezervate terenurile.

In toate unitățile teritoriale de referință ale zonei AI se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de interes general în teritoriul limitelor în care poluarea depășește CMA.

CAPITOLUL V - UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ I -UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

AI 2. Sunt admise următoarele utilizări:

•    Activități productive,

•    Spații de depozitare,

•    Corp administrativ.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

AI 2. Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:

•    Activități productive,

S T/D/! HSBQUUFDUVSB! TSM! Str. Socola nr.4, lași, Romania

GRAPHITECTURA c;FR9

e499PCZqJ22/2376/2°°8 VuSX'ij/'    mobil: 0740187454

e-mail: office@qraDhitectura.ro web: www.graphitectura.ro

BENEFICIAR : S.C. RANCON S.R.L.

NR. PROIECT: 4/2015

PROIECT: "ÎNTOCMIRE PUZ - Extindere zonă producție și

construire hală depozitare și corp administrativ pe teren proprietate.”

DATA:

06/2016

AMPLASAMENT: Municipiul lași, Bld. Chimiei, nr 14, Județul lași

FAZA PUZ

VOLUM : PIESE SCRISE - MEMORII

PAG.29

10.    REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPAȚII VERZI ȘI ÎMPREJMUIRI

Spații verzi. Se vor respecta prevederile art.34 si Anexa 6 din RGU. împrejmuiri. Se vor respecta prevederile art.35 din RGU și se va da o deosebită

importanță împrejmuirilor spre strada principală a proprietăților aflate în zona centrală. Ele sunt de interes public pentru că participă la crearea spațiului central al localității. Nu se recomandă construirea la aliniament a unor garduri opace, mai înalte de 2 m. De asemenea, este interzisă împrejmuirea cu sârmă ghimpată către drumul public.

CAPITOLUL III - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

11.    UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 5882,0 mp aflată în posesia S.C. RANCON S.R.L.. Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Iași.

Reglementările zonei sunt cuprinse în planșele de reglementări urbanistice și edilitare. Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizațiile de construire.

In vederea asigurării compatibilității funcțiunilor, autorizarea executării construcțiilor trebuie să țină seama și de "Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației", aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr.l 19/2014.

Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale. De exemplu, zona destinată instituțiilor publice și serviciilor este formată din totalitatea terenurilor pe care sunt amplasate sau se propune să fie amplasate, clădirile destinate instituțiilor sau serviciilor.

A - ZONA DE ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE

AA - Zona de activități agro - industriale AI - Zona activităților industriale și mixte

Pentru o și mai eficientă stabilire a reglementărilor s-a analizat în detaliu fiecare zonă funcțională, rezultând subzonele funcționale ca subdiviziuni cu funcțiuni specializate. Se disting astfel:

AI - ZONA ACTIVITĂȚILOR INDUSTRIALE SI MIXTE

AI 1 - unități industriale mari în platforme distincte monoprofilate

AI 2 - unități industriale mari și mijlocii și unități terțiare (platforma Țuțora)

AI 2a - activități productive

AI 2b - activități productive, inserție servicii și favorizare implantare unități mici și mijlocii    . ,, •-ț

AI 2c - activități productive și depozitare comercială legate de transporturi pe cale ferată    -ț.    -    f

AI 2d - transporturi, depozitare, servicii conexe AI 2e - teren rezervat pentru servicii destinate întregii zone industriale AI 2f- cariera necesar a fi trecută în regim de exploatare care să permită refacerea peisajului degradat

AI 3 - unități de industrie mică și mijlocie, depozitare și alte servicii comerciale AI 4 - unități industriale dispersate

AI 4a - unități industriale dispersate ce se mențin

S T/D/! HSBQUUFDCVSB! TSM! Str. Socola nr.4, iași, Romania

GRAPHITECTURA SFJ22/2376/2°°8

mobil: 0740187454 e-mail: office@qraphitectura.ro web: www.graphitectura.ro

BENEFICIAR S.C. RANCON S.R.L.

NR. PROIECT: 4/2015

PROIECT: "ÎNTOCMIRE PUZ - Extindere zonă producție și

construire hală depozitare și corp administrativ pe teren proprietate.”

DATA:

06/2016

AMPLASAMENT: Municipiul lași, Bld. Chimiei, nr 14, Județul lași

FAZA: PUZ

VOLUM : PIESE SCRISE - MEMORII

PAG.31

•    Spații de depozitare,

UzKTSP** N£SCHțWÎ'-A.

i r “ ■1

t    __-----.---------------

excepția lucrărilor de utilitate publică


•    Corp administrativ.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE AI 2. Sunt interzise următoarele utilizări:

•    Orice fel de construcții și amenajări cu pentru care au fost rezervate terenurile

II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Se păstrează dimensiunile actuale ale parcelei.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Clădirea este amplasată la distanța de 3,00 m față de aliniament și la distanța de 20,85 m față de axul bld. Chimiei, așa cum este exemplificat în planșa de REGLEMENTARI URBANISTICE (U2) - cu linie roșie intrerupta.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-regimul de aliniere propus va fi pe limita proprietății în zona de nord (vecinătate SC BDS Loyale SRL) și între l,50m - 3,00 m pe celelalte laturi;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și alte norme tehnice specifice. ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Accesibilitatea pe amplasament și înscrierea în circulație se face din Bd. Chimiei, prin intermediul caii de acces existente.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

Este prevăzută o parcare supraterana ce va avea 59 locuri, suficiente pentru deservirea funcțiunilor propuse.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

înălțimea maxima admisibilă va fi de 15 m, masurata de la C.T.A. ( regim de înălțime P

înal/ P+2/ P+3).

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    Volumele construite vor fi simple și se vor armoniza cu caracterul zonei și cu vecinătățile immediate;

-    Fațadele posterioare și laterale vor fi tratate arhitectural la același nivel cu fațada principală;

-    Tratarea acoperirii clădirilor va ține seama de faptul că acestea se percep de pe înălțimile înconjurătoare;

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    Toate clădirile vor fi racordate la rețelele publice de apă și canalizare și se va asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din întreținerea și funcționare instalațiilor, din parcaje, circulații și platforme exterioare;

ARICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

-    Orice parte a terenului incintei vizibilă dintr-o circulație publică, inclusiv de pe calea ferată, vor fi astfel amenajate încât să nu altereze aspectul general al localității.

-    Suprafețele libere din spațiul de retragere față de aliniament vor fi plantate cu arbori în proporție de minim 40% formând de preferință o perdea vegetală pe tot frontul incintei;

-    Suprafețele libere neocupate cu circulații, parcaje și platforme funcționale vor fi

S. C. GRAPHITECTURA SRL —"•>.    Str. Socola nr.4, lași, Romania

GRAPHITECTURA p;FR9

e499qCZqJ22/2376/2008

mobil: 0740187454

e-mail: office@qraDhitectura.ro

web: www.graphitectura.ro

BENEFICIAR S.C. RANCON S.R.L.

NR. PROIECT: 4/2015

PROIECT: "ÎNTOCMIRE PUZ - Extindere zonă producție și construire hală depozitare și corp administrativ pe teren proprietate.”

DATA:

06/2016

AMPLASAMENT: Municipiul lași, Bld. Chimiei, nr 14, Județul lași

FAZA: PUZ

VOLUM : PIESE SCRISE - MEMORII

PAG. 32

plantate cu un arbore la fiecare 200 mp; în zona de șes a Bahluiului, se interzic plantațiile de plop, stejar, arin, salcie și alte specii cu rădăcini pivotante care pot pune în pericol stabilitatea construcțiilor.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    împrejmuirile spre stradă vor fi transparente cu înălțimi de maxim 1,50 m din care un soclu de 0,40 m, vor fi dublate cu gard viu. în cazul necesității unei protecții suplimentare, se recomandă dublarea spre interior la 4,0 m distanță cu un al doilea gard transparent de 2,20 m înălțime, între cele două garduri fiind plantați arbori și arbuști ;

-    Porțile de intrare vor fi retrase față de aliniament pentru a permite staționarea vehicolelor tehnice înainte de admiterea lor în incintă pentru a nu incomoda circulația pe drumurile publice;

111 - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) Procentul de Ocupare a Terenului maxim va fi de 50%.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUIjpU-

Coeficientul de Utilizare a Terenului maxim va fi de 10 mc/mp teren.' G^'^CV

Lîntoctnit

arh. Bogus Gheorghe - Veniamin.

“ xw

A' rt .

* /z Șef proiect, t Iustin.


DOCUL Li.': aLE ANEXA LA

:    f    ________

VÎ.7.AF UF NE SCHIMBARE PACilPA..,

Semriâbiâ