Hotărârea nr. 356/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460 întocmit în vederea construirii unei locuinţe pe teren proprietate privată persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460

întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în nota de fundamentare nr. 106128 din 21.10.2016 întocmită de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 1071 din 09.04.2015;

Având în vedere cererea nr.69079 din 01.07.2016 prin care domnul FLORESCU DAN CONSTANTIN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iasi STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: proiect faza P.U.D. nr.11/2015, studiul geotehnic, referat verificare Af, plan de situatie pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, Avizul Comisiei de urbanism din data de 31.08.2016 si Avizul arhitectului - sef nr.21 din 17.10.2016 emis in urma sedintei C.T.A.T.U. din data de 17.10.2016;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA GEORGE TOPARCEANU NR. 2A, NUMĂR CADASTRAL 149460, întocmit în vederea construirii unei locuințe pe teren proprietate privată persoana fizica;

Suprafata terenului studiat prin PUD este de 296,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 449/2015 este deținut de FLORESCU DAN CONSTANTIN;

UTR LL, zona locuintelor individuale si colective mici, izolate si cuplate cu P, P+2 niveluri, realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare; regim de construire: izolate si cuplate;funcțiuni predominante: locuinte individuale;POT max =30%;CUT max = 0,9mpADC/mp; Prevederi P.U.D. propuse:retrageri minime față de limitele laterale 2,0m spre est si 3,0m spre vest;retrageri minime față de limitele posterioare 5,0m, H max = 8,65m la cornisa de la CTN

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, domnului FLORESCU DAN CONSTANTIN, din Iași, STRADA COSTACHE NEGRI, NR. 6, BL. D1, ET. 1, AP. 4 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 356 din 31 octombrie 2016

HCL nr.356/2016


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


MUNICIPIUL IAȘI, STR. GEORGE TOPARCEANU NR.2A Beneficiar: FLORESCU DAN CONSTANTIN[DOCUMENTAȚIE APllXA LA HC4.3£X,diN &/£

VIZAT SPRE NESCHiMBAFJgzE PAGINA


amenajafațcirculai parcaje, plaffsțme)

3.teren curți coUnitate teritoriala de referința conform PUG: LC-zona locuințelor individuale si colective mici si mijlocii, retrase de la aliniament

«eu, &.C. GELICONS S.R.L.

*    J-22Z1602/1994

CONSTRUIRE LOCUINȚA PE TEREN PROPRIETATE

AMPLASAMENT: STR. GEORGE TOPIRCEANU NR.2A, MUNICIPIUL IAȘI Beneficiar: FLORESCU DAN CONSTANTIN

FAZA

P.U.D.

Șef proiect

carh.Popa G.

/-

scara

pr.nr.

11/2015

Proiectat

carh.Popa G.

1:200

REGLEMENTARI URBANISTICE

planșa

Desenat

carh.Popa G.

112IVI UI N ICI F»l UI L IAȘI

INSTITUT! A ARHITECTULUI SEF


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11. lași. RO-700064 telefon: 0232-211215: fax: 0232-211200. Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail cabinet.prirnar@prirnaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Ca urmare a cererii adresate de Florescu Dan Constantin cu domiciliul în municipiul Iași, str. Costache negri nr.6, bIDl, et.l, ap.4, înregistrată la nr. 69079 din 1.07.2016,

în conformitate cu prevederile î c:?ii nr. >50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 21 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic de detaliu pentru Construire locuința individuala pe teren proprietate persoana fizica, generat de imobilul situat in Iași, strada George Toparceanu nr.2A, număr cadastral 149460

Inițiator: Florescu Dan Constantin

Proiectant: S.C. GELICONS S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: carh. Georgeta Popa

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: teren in suprafața de 296mp, situat in Iași, strada George Toparceanu nr.2A, număr cadastral 149460,CF 149460

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR LL, zona locuințelor individuale si colective mici ,izolate si cuplate cu P, P+2 niveluri, realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare;

•    regim de construire: izolate si cuplate;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

•    H max = 9,Om la comisa de la CTN;

•    POT max =30%;

•    CUT max = 0,9mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament : 4,Om;

•    retrageri minime față de limitele laterale 4,Om ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare 5,Om Prevederi P.U.D. propuse:

•    retrageri minime față de limitele laterale 2,Om spre est si 3,Om spre vest;

•    retrageri minime față de limitele posterioare 5,Om;

•    circulații și accese: acces auto si pietonal din strada George Toparceanu;

•    echipare tehnico-edilitară:zona echipata edilitar.----------

DOCUMENTAȚIE ANEXA LA HCL ȘS'CPIN ^0/6

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA__

Semnătura

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din

data de 17.10.2016, se avizează favorabil Pianul urbanistic de detaliu, fara condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu a 61 aii», (2> iii, a) din i ,-ger nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1071 din 9.04.2015, emis de Primăria Municipiului Iași.

MEMORIU GENERAL

INTRODUCERE

1.1    DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI
•    DENUMIREA PROIECTULUI : Plan Urbanistic de Detaliu - MUNICIPIUL
IAȘI, STRADA GEORGE TOPIRCEANU,
NR.2A

•    PROIECTANT GENERAL:    arh.Popa Georgeta

•    BENEFICIARI :    FLORESCU DAN CONSTANTIN
•    Nr. Proiect:    11/2015
•    DATA ELABORĂRII:    2015
1.2    OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație cuprinde „PLAN URBANISTIC DE DETALIU” întocmit pentru terenul situat in intravilanul micipiului lași, strada George Topirceanu, nr.2A si se refera la stabilirea reglementarilor necesare construirii unei locuințe pe amplasamentul mai sus menționat .

Fata de prevederile si rezultatele analizelior PUG -aprobat prin HCL 169/1999, regulamentul PUD respecta reglementările Planului Urbanistic General aprobat, modificările aparute datorindu-se dezvoltării de detaliu in care intervin noi problematici, specifice amplasamentului, (vecinătăți, aliniamente).

La baza intocmirii P.U.D. sta Certificatul de Urbanism nr.1071/09.04.2015 eliberat de Primăria municipiului lași beneficiarului.

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE

Plan topografic scara 1 :200 intocmit de ing. Hurjui Daniela prezintă informații utile analizelor specifice ce se intocmesc la nivel de P.U.D. și PAC, astfel:

-    situația actuala din punct de vedere al analizei topografice;

-    tipologia și dispunerea loturilor in zonă, elemente necesare la analiza parcelarului și la stabilirea condițiilor de amplasare a construcțiilor;

-    evidențierea corectă a fondului construit existent - construcții supraterane, drumuri modernizate sau provizorii - cu relațiile și intercondiționările ce s-au constituit în timp în zonă;

-    poziționarea traseelor de echipamente tehnico - edi telecomunicații);

-    situația juridică a terenurilor limitrofe parcelei de amp

itare (rețeaua electrică, rețeaua

3    t    /(->

asare a construcțiilor.;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

de

Semnătura

5

•    Plan topografic scara 1:200;

•    Studiul geotehnic ;

•    Planul Urbanistic General al municipiului lași, proiect nr.20506/1996 intocmit de SC URBIS 90;

•    Studii de fundamentare aferente P.U.G. municipiul lași;

•    Planul de Amenajare a Teritoriului Județului lași,

•    Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului lași - 2001, document consultativ elaborat în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Centrul Național de Dezvoltare Durabilă România,

•    Studiul AGER,

•    Studiul de fundamentare - Evoluția localității - 1996, elaborat de S.C. HABITAT PROIECT S.A. lași.

•    Analizarea amplasamentului la fata locului.

2.


ÎNCADRAREA IN LOCALITATE SI IN ZONA (PLANȘA U0)

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE
2.1.1 SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PRECIZAREA CARACTERISTICILOR ZONE/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului lași, in cartierul Copou si este delimitată de strada George Topirceanu la sud-est, nr.cad. 1(567/1) la nord-est, proprietate privata- parcela cu nr.cad. 1(565/3) la nord vest iar la sud-vest proprietate privata. Pe terenul învecinat dinspre sud-vest se afla o locuința cu regim de inaltime parter si mansarda ia distanta de 6,72m de zona construibila propusa prin PUD. Locuința existenta dinspre nord est se afla o distanta de 13,79m de amplasamentul propus al noii locuințe. Pe terenul dinspre nord vest se afla o locuința P+1E+M la 8,1 Om distanta de viitoarea locuința.

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat pe terasa superioara a râului Bahlui si aparține Câmpiei Moldovei.

Amplasamentul are acces la strada George Topirceanu, strada de categoria a lll-a ce are carosabilul de 6m lățime si îmbrăcăminte asfaltica definitiva cu trotuare laterale cu latimea de 2,00m respectiv 1,70m.

Legătură cu orașul se realizează prin bulevardul Copou, care este deservita de transport in comun -tramvaie, autobuze si maxi-taxi.

Perimetrul analizat aparține unitatii teritoriale de referința (UTR) LL2 ce definește „zona locuințelor individuale si colective mici izolate si cuplate cu p-p+1,2 niveluri realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare”.

Fondul construit existent in zona analizata este constituit din locuințe individuale cu regim de inaltime P - P+2E .

Zona studiata se invecineaza numai cu locuințe individuale.

DOGI MENTATlE ANEXA iJ HGl

VIZAT SPRE NESCHIME \R£

PAGINA____________

Semnătura

2.1.2. CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

Din studiile de fundamentare care au stat la baza întocmirii Planului Urbanistic General al municipiului lași prezentam in continuare principalele concluzii.

Studiul de locuire urbana , analiza funcționala

a.Analiza

Cartierul Copou este situat in zona cu cele mai favorabile condiții de mediu din oraș- dealul Copou.

Funcțiunile dominante ale cartierului sunt de invatamant (superior, liceal si de specialitate), cercetare, odihna si recreere, completat cu dotările spitalicești din rețeaua sanitara.

Zona rezidențiala este reprezentata de zone cu parcelari pe suprafețe restrânse, cu o configurație rectangulara, zone cu locuințe individuale cu loturi si regim mic de inaltime si zone cu locuințe colective (P+2-10etaje).

Gradul mare de dispersie datorat prezentei versantilor potențiali instabili, care impun masuri de consolidare, nerezolvarea adecvata a nodurilor de circulație de la intersecțiile axelor principale ale orașului, suprapunerea traficului greu de tranzit si de distribuție dinspre Sculeni peste circulatioa oraseneasca si distantele mari dintre locurile de munca si zona centrala sunt premizele marii probleme cu care se confrunta populația zonei: relația proasta cu orașul.

Problema este amplificata si de slaba dotare comerciala a zonei si de deplasările frecvente ale studenților intre zonele specializate de invatamant superior Copou-Tudor Vladimirescu.

Prezenta in zona, semnificativa ca suprafața ocupata, a unor dotări inadecvate profilului zonei (cazarma, peniteniar) situate in mijlocul cartierului constituie un alt inconvenient major.

Studiul de echipare tehnic edilitara

In zona amplasamentului exista toate utilitățile necesare: apa, canalizare, electrice, telefonie, gaz metan.

Cartierul Copou conține un fond construit vechi important si nivel mediu al echipării tehnico-edilitare. Existenta unor rețele edilitare invechite determina pierderi si disfunctionalitati ce se manifesta atit pe rețele căit si in instalațiile interioare.

Sistemele tehnologice si de transport sunt depășite.

Pentru realizarea de noi investiții sunt necesare programe de dezoltare si reabilitare a rețelelor existente.    DOCUMENTAȚIE ANEXĂ

HCL C DiN £e>/6

2.1.3. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM ELABORATE / APROBATE

PAGINA


RE


Proiectul nr. 20506/1995 „ Plan Urbanistic General al municipiului lași” si Regulamentul local de urbanism aferent PUG a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local municipal lași nr.163/1999 , incareaza zona studiata in UTR LL2a „

zona locuințelor individuale si colective mici izolate si cuplate cu p-p+1,2 niveluri realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare".

2.2.CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Concomitent cu elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-au intocmit studiul geotehnic.

• Studiul geotehnic GEOGRAFIA

Amplasamentul studiat se gaseste situat in Municipiul lași, Strada George Topirceanu, nr.2A, Județul lași.

Date privind zonarea seismica

Conform prevederilor din normativul P100/1-2013, principalele caracteristici seismice ale amplasamentul au următoarele valori:

_ valoarea accelera_iei terenului pentru proiectare ag = 0,25g;

_ perioada de colt Tc = 0,7 sec;

Conform prevederilor din STAS 6054-77, adâncimea maxima de îngheț este de 0,90 m, masurata de la suprafa_a terenului.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, presiunea de referința a vântului pentru amplasamentul în discuție este de 0,7 kPa, mediata pe 10 minute la 10 m, pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea din zapada pentru amplasamentul în discuție este de 2,5 kN/m2 , pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.

Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul studiat fiind situat pe teritoriul Municipiului lași face parte din marea unitate a Podișului Moldovenesc, subunitatea Câmpia Moldovei. Aceasta unitate geomorfologica a Podișului Moldovenesc cunoscuta si sub numele de Câmpia Jijiei, este situata în partea de nord est a județului lași.

Relieful actual al Câmpiei Moldovei are un aspect larg valurit cu interfluvii colinare si deluroase, sau sub forma de platouri joase.

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat face parte din Platforma Moldoveneasca, caracterizata prin apariția la zi în zonele adiacente, de sub formațiunile Cuaternare a depozitelor Neogene (Bessarabiene).

Cuvertura cuaternara, cu grosimi de 10-20m, este constituita la partea inferioara din nisipuri neuniforme si prundisuri mărunte peste care urmeaza 10 -15m de luturi loessoide.

Stratificatia pusa în evidenta

în urma sondajelor efectuate pe amplasament, a fost relevata stratificaja

terenului după cum urmeaza:

_ C.T.N.-*-0,40m - pământ vegetal

_ 0,50m-^1,20m - praf argilos, cafeniu, plastic consistent la vârtos

1,20m-43.00m - praf argilos, gălbui, macropo tare, cu rare concretiuni calcaroase.

ric (loess), plastic vârtos la

ITATÎE ANEXA LA

HCL    DIN

VIZAT SPRE NESCHIM8ARE

PAGI H/a

Semnătura

8

Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer

în timpul efectuării forajelor geotehnice nu a fost interceptata pânza de apa freatica- argila prafoasa, cu intercalatii nisipoase,plastic consistenta, prezenta pana la adancimea de 3m;

-argila contractila, plastic vartoasa, in grosimi de 2-5m;

-argila nisipoasa plastic consistenta de la adancimea de 7,50m unde s-a finalizat execuția forajului.

ANTECEDENTE TEREN- umpluturi, hrube

Nu se semnalează pe amplasament accidente subterane materializate prin beciuri, hrube sau umpluturi de grosimi mari.

ANALIZA STABILITATII ÎNTREGULUI SISTEM

încadrarea unei lucrări într-o categorie de risc geotehnic sporit impune necesitatea realizării în condiție de exigenta corespunzătoare a investigării terenului de fundare si a proiectării infrastructurii folosind modele si metode de calcul perfecționate spre a se atinge un nivel de siguranța necesar pentru rezistenta, stabilitatea si condițiile normale de exploatare a construcției, în raport cu terenul de fundare.

Riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori: pe de o parte factorii legați de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legați de caracteristicile construcției respective si de vecinătățile acesteia.

1    Condiții de teren

2    Apa subterana

3    Categoria de importanta

Pământ leossoid sensibil la umezire grupa A 3 Fara epuismente

3puncte 1 punct

a construcției

Normala (clasa de importan.a III)

3puncte

4 Vecinătăți

Fara riscuri

1 punct

5 Caracteristici seismice

ale terenului

aq=0,25q 3

3puncte

PUNCTAJ TOTAL

11 puncte

Pe baza punctajului stabilit se poate concluziona ca terenul analizat are categoria geotehnica II si riscul geotehnic moderat conform NP074/2014.

CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In amplasamentul studiat se pot amplasa construcții cu regim de inaltime P-P+2 avand stabilitatea asigurata, cu condiția respectării recomandărilor studiului geotehnic. Amplasamentul studiat nu este supus viiturilor de apa din precipitații, inundațiilor sau alunecărilor de teren.

nori

3^

REI


\ VIZAT SPRI • PAGINA C-rVnriftLLKci

| 3.    | ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE (PLANȘA U1)    |
3.1.    ASPECTE GENERALE

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului lași, cartier Copou si este delimitată de strada George Topirceanu si proprietăți particulare.

Perimetrul analizat aparține unitatii teritoriale de referința LL2a- „zona locuințelor individuale si colective mici izolate si cuplate cu P-P+1,2 niveluri realizate pe baza unor planuri anterioare de lotizare”

Fondul construit existent in zona analizata este constituit din locuințe locuințe individuale cu un confort diferențiat funcție de momentul construcției, dar si de interesele de moment

Zona se invecineaza:

-    pe latura sud-estica cu str.George Topirceanu;

-    la sud-vest cu o locuința cu regim de inaltime parter si mansarda aflata la distanta de 6,72m de zona construibila propusa prin PUD;

-    La nord est cu o locuința P+2E aflata la 13,79m de amplasamentul propus al noii clădiri;

-    la nord vest cu o locuința P+1E+M aflata la 8,1 Om distanta de viitoarea locuința.

3.2.    ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII (U1)

Atât accesul pietonal cat si cel auto se realizează din strada George Topirceanu aflata la sud-estul amplasamentului, strada cu carosabilul de 6m si trotuare de 2,0 respectiv 1,70m lățime.

Zona este legata de restul orașului prin bulevardul Copou, strada care este deservita de transport in comun - tramvaie, autobuze si maxi-taxi.

3.3.SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI

Terenul studiat detinut are suprafața totala de 296,68mp si este delimitat de:

-    str.George Topirceanu la sud est;

-    proprietate privata nr.cad. 1(567/1) la nord-est,

-    proprietate privata- parcela cu nr.cad. 1(565/3) la nord vest

-    la sud-vest proprietate privata.

3.4.SUPRAFETE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE

Amplasamentul studiat nu este ocupat de nici o construcție.

3.5.    CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC

Zona din vecinătatea amplasamentului este ocupata in principal de locuințe si sedii firme. Caracterul zonei este de zona rezidențiala.

3.6.    DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Destinația preponderenta a clădirilor din zona studiata este de locuințe individuale, Construcția pentru care s-a intocmit prezenta documentație va avea funcțiunea de locuința individuala.

[hcl_7££din.

I VIZAT SPRE NESCHÎMF.ARE' ! PAGINA

Semnâtu

10Terenul cu suprafața de 296,68mp, este detinut de domnul Florescu Dan Constantin in baza Contractului de Donație nr. 449/2015.

3.8.    CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Se recomanda fundarea directa, pe grinzi continue, dublu armate, fundate la adâncimi sub 1.20m, în stratul de praf argilos gălbui, plastic vârtos .

Alcătuirea infrastructurii construcțiilor, din rețele de grinzi de fundare din beton armat. în acest caz dimensiunile în plan ale fundațiilor construcțiilor se vor adopta astfel încât presiunile efective pe talpa fundației sa fie inferioare valorilor presiunilor plastice si critice prezentate in studiul geotehnic anexat, în funcție de alcătuirea concreta a infrastructurii.

La proiectare se va tine seama de adâncimea de îngheț.

3.9.    ACCIDENTE DE TEREN (BECIURI, HRUBE, SI UMPLUTURI) SI
POZIȚIONAREA LOR;

Pe amplasament nu au fost semnalate accidente de teren, beciuri sau hrube.

3.10.    ADINCIMEA APEI SUBTERANE

APA SUBTERANA a fost interceptata in foraje la adancimea de 3,00m.

3.11.    PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Conform prevederilor din normativul P100/1-2013, principalele caracteristici seismice ale amplasamentul au următoarele valori:

_ valoarea accelerajei terenului pentru proiectare ag = 0,25g;

_ perioada de colt Tc = 0,7 sec;

Conform prevederilor din STAS 6054-77, adâncimea maxima de îngheț este de 0,90 m, masurata de la suprafa_a terenului.

Conform codului de proiectare CR 1-1-4-2012, presiunea de referința a vântului pentru amplasamentul în discuție este de 0,7 kPa, mediata pe 10 minute la 10 m, pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.

Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, încărcarea din zapada pentru amplasamentul în discuție este de 2,5 kN/m2 , pentru un interval mediu de recurenta de 50 de ani.

3.12.    ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT - (PLANȘA U1)

Fondul construit existent in zona analizata este constituit din locuințe locuințe individuale cu un confort diferențiat funcție de momentul construcției, dar si de

interesele de moment


Zona se invecineaza:

-    pe latura sud-estica cu str.George Topirceanu;

-    la sud-vest cu o locuința cu regim de inaltime parter si mansarda aflata in stare buna, construcție din cărămidă si plansee din b.a. situata la distanta de 6,72m de zona construibila propusa prin PUD;

-    La nord est cu o locuința P+2E aflata la 13,79m de amplasamentul propus al noii clădiri; Locuința este in stare buna, durabila si are acoperiș tip șarpanta

-    la nord vest cu o locuința P+1E+M tot in stare buna, executata din materiale durabile si acoperiș șarpanta si situata la 8,10m distanta de viitoarea locuința.

3.13.ECHIPAREA EXISTENTA SI PROPUSA (PLANȘA U3)

Amplasamentul permite racordarea la toate rețelele tehnico-edilitare publice necesare.

Se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare mai ales de pe spatiile pietonale.

Toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi pozate subteran.

Pentru toate branșamentele se va tine seama de condițiile si prescripțiile impuse de structura geotehnica a terenului si de nivelul apelor freatice.

4.


REGLEMENTARI (PLANȘA U2)

4.1. OBIECTIVELE NOI SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM

Tema de proiectare pentru elaborarea documentației PUD - a fost intocmita de către proiectant, in baza datelor furnizate de către beneficiar si consultarea regulametelor aprobate de către Consiliul Local al municipiului lași pentru aceasta zona.

Pentru stabilirea variantei de organizare a terenului s-a tinut seama de cadrul construit existent, precum si de specificul si de tradiția zonei.

Prin tema de proiectare s-au stabilit conform Regulamentului aferent Planului Urbanistic General:

a)    Utilizari admise:

-imobil de locuințe;

-funcțiuni complementare (garaje, anexe);

- spatii comerciale de folosința zilnica, grădinițe, cabinete medicale;

b)    Utilizari interzise:

-datorita prezentei funcțiunii rezidențiale se interzic activitatile poluante de orice tip.

Noua construcție va avea următoarele caracteristici:

-regim de inaltime:    minim parter maxim P+2E;

-structura de rezistenta: structura din beton armat, zidărie portanta -tip de acoperire:    acoperiș tip șarpanta sau terasa ;

-finisaje interioare si exterioare durabile, in conformitate cu funcțiunile propuse:

• lnterioare:-pardoseli din gresie, mozaic turnat, parchet

-pereti:zugraveli var plastic de interior, placaje

-tavane: idem pereți;    IHCI .    k

-timplaria interioara: lemn, PVC sau aluminiu.

| pagina____________________

• Exterioare:-pereti:praf piatra in doua culori (bej-gri, roșu cărămiziu);

-timplaria:aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan sau timplarie din PVC;


-șarpanta va fi acoperita cu invelitori tip lindab.

-Instalații:    -de apa si canalizare la grupurile sanitare;

-electrica de iluminat si prize;

-instalație de telefonie;

-instalație de încălzire in sistem unitar (centrala termica);

Amenajări ale incintei:

-trotuare perimetrale de protecție a clădirii împotriva infiltrării apelor pluviale;

-alei de acces din dale din beton sau pavaje;

-suprafața de teren din fata si spatele construcției se va inierba si se va planta gard viu: Buxus sempervirens sau Hibiscus syriacus.

Funcțiunile si finisajele propuse prin tema program nu sunt limitative, ele puțind fi ușor modificate in funcție de soluția finala de la PAC/PTh, numai cu respectarea regimului de construibilitate si aliniamentele stabilite prin PUD.

4.2.    FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA

CONSTRUCȚIEI

Volumetria propusa va trebui sa se dezvolte in dialog direct cu volumele ce caracterizează morfologia zonei studiate, arhitectura si estetica construcției vor trebui sa se integreze in contextul urban dat de ansamblul construit.

4.3.    CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Conform temei program locuința va avea o suprafața construita de 89mp si o suprafața desfasurata de 267mp.

4.4. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Imaginea construcției se va integra in arhitectura specifica a obiectelor existente in zona. Clădirea va avea finisaje rezistente si va respecta normele in vigoare pentru funcțiunile ce le va îngloba.

Orientarea, forma si dimensiunile construcției existente si a parcelarului au determinat compoziția viitoarei construcții.

Amplasamentul studiat este retras de la străzile adiacente, axele vizuale importante sunt dinspre strada George Topirceanu.

Având in vedere importanta amplasamentului toate fațadele vor fi tratate la același nivel compozițional si estetic.

Accesele auto si cel pietonal se vor pută realiza din strada George Topirceanu-

4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOII CONSTRUCȚII

I VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA

i tjemnaojra


Noul obiect va avea un aspect exterior in concordanta cu funcțiunile inglobate, iar prin volumetrie si finisaje se va integra in cadrul construit existent.

La realizarea proiectului tehnic se vor avea in vedere următoarele:

•    Conformarea construcției se va realiza pe baza criteriilor

stabilite in planșa U 2 in care s-au prevăzut regimul de aliniere propus, regimul de construire si inaltimea maxima admisa.

•    Materiale de construcție utilizate pentru finisaje, culori:

-pereti:praf piatra in doua culori (bej-gri, roșu cărămiziu);

-tamplaria:aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan culoare alb,ocru sau timplarie din PVC; -șarpanta va fi acoperita cu țigla;

-soclu: placaj cu mozaic de calcar;

-balustrade din lemn, inox sau materiale plastice; -trotuare de minim 1m pe tot perimetrul construcției; -dalaje pentru aleile pietonale in incinta.


4.6.    PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCTIIL EXISTENTE

Anplasamentul studiat este neconstruit.

4.7.    MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIILOR

Axa principala de circulație este strada George Topirceanu aflata la sud estul amplasamentului din care se realizează atat accesul pietonal cat si cel auto.

Se va amenaja o parcare pentru minim 2 mașini.

Acesul mijloacelor si forțelor de intervenție pentru stingerea incendiilor se realizează ușor din strada George Topirceanu , existând posibilitatea de acces la

fațade.


4.8.    SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI
NATURAL SI A RELIEFULUI ZONEI

Amplasamentul studiat este plat si nu prezintă plantații majore.

Se propune competarea spațiului verde existent cu gard viu (Buxus sempervirens sau Hibiscus syriacu)

Având in vedere microrelieful zonei, se va executa o sistematizare verticala judicioasa, pentru a evita băltirile, fenomen ce ar putea fi cauzat de apele meteorice. Soluția de sistematizare verticala va asigura scurgerea dirijata si controlata a apelor meteorice in afara perimetrului construit.

4.9.    PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Amplasametul este aproximativ plat.

4.10.SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZI

Spațiul neconstruit din jurul clădirii se va inierba si planta cu gard viu : Buxus sempervirens sau Hibiscus syriacus.

4.11. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA

Amplasamentul se afla in afara zonei de monumente sau de protecție a liniilor de inalta tensiune.


—---

4.12.    SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII

Se propune sistematizarea incintei astfel incit apele meteorice sa se evacueze rapid si controlat pentru a evita degradării solului. In același scop, se va avea in vedere amenajarea unui loc special de colectare a deșeurilor menajere care vor fi preluate in mod regulat de serviciul de Salubritate.

4.13.    PREVEDEREA    UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA
AMPLASAMENTULUI

Prezentul studiu nu prevede realizarea unor obiective publice in vecinătatea amplasamentului.

4.14.    REGIMUL DE CONSTRUIRE

Construcția propusa va avea regim maxim de înălțime P+2E.

ALINIAMENTE PROPUSE:

-4m de la strada George Topirceanu;

-2m de la limita proprietății dinspre nord est;

-3m de la limita proprietății dinspre sud-vest;

-5m de la limita proprietății dinspre nord vest.

INALTIMEA CONSTRUCȚIEI

Inaltimea maxima a construcției este de P+1E+M, respectiv 8,65m la cornișa masurat din punctul cel mai inalt al terenului (CTA).

4.15.    PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI

Valoarea procentului de ocupare al terenului ( POT) pentru construcția propusa va fi 30%.

4.16.    COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI

Valoarea coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru construcția propusa va fi 0,9.

4.17.    ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

a) alimentarea cu apa

Orașul lași este alimentat din diferite surse

sursa Timisesti ( cu debit variabil, cu reducere de 40% in anii cu precipitații

reduse);

sursa Prut - asigura cea mai mare cantitate de apa necesara orașului, fiind in același timp o sursa de mare stabilitate din punct de vedere al debitelor;

Prin acumularea Stanca Costesti a fost eliminata fluctuația debitelor si totodată au fost ameliorate caracteristicile fizico-chimice ale apei brute.

Alimentarea cu apa a orașului se face prin pompare de la statia Chirita si gravitațional de la statia Sorogari.

Din punct de vede al stării de uzura a rețelelor de distribuție, aceasta este buna pentru conductele magistrale, un grad mai avansat de uzura prezentând rețelele de serviciu. Locuința se va branșa la rețeaua de apa potabila aflata pe strada George Topirceanu.

b) canalizarea se va realiza in sistem unitar prin bransarea locuinței la rețeaua de

canalizare aflata pe strada George Topirceanu.

c)


construcția propusa se va racorda la rețeaua de energie electrica aflata pe strada George Topirceanu . Lucrările care vor fi necesare se vor stabili de către proiectantul de

! Semnătura

specialitate al E-ON ELECTRICA lași prin lucrarea ce-i va fi comandata, respectad prescripțiile in vigoare.

d)    alimentarea cu căldură a consumatorilor urbani si industriali din municipiul lași se realizează in prezent prin următoarele sisteme:

-termoficare urbana si industriala (CET I pe hodrocarburi si CET II pe lignit):

-centralele termice industriale pe hidrocarburi superioare (CET Fortus

si CET Antibiotice);

-centrale termice de cartier sau zonale;

-centrale termice individuale care deservesc o singura locuința sau clădire;

-incalzirea locala cu sobe cu gaze naturale sau combustibil solid.

Zonele urbane cu densitate maxima (cu excepția zonei Copou si Păcurari) sunt racordate in sistemul de termoficare alimentate de la cele doua surse primare, CET I si CET II. Construcția propusa va avea centrala termica pe gaze naturale.

e)    ln ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale , locuința se va branșa la conducta existenta pe strada strada George Topirceanu.

4.18. BILANȚ TERITORIAL, IN LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

Zone funcționale

Suprafața (mp)

Procent din suprafața totala

existent

propus

1 .suprafața teren

296,68

296,68

100,00%

2.arie construita

-

89,00

30,00%

3.parcaj, alei

-

88,77

29,92%

4?teren    curți,

construcții

296,68

118,91

40,08%

5.

CONCLUZII

Avandu-se in vedere poziția si importanta zonei in care se afla amplasamentul clădirii stuadiate, se impun o serie de masuri pentru obținerea unei construcții integrate in cadrul existent, bine structurata si unitara:

-tratarea unitara din punct de vedere funcțional si plastic:

-rezolvarea corecta a circulației auto si pietonale din zona;

-tratari urbane care sa pună in valoare perspectivele favorabile către zona studiata si cele din zona studiata către zonele inconjuratoare;

-încadrarea corecta in cadrul construit existent;

-analizarea atenta si a crearea unor spatii urbane de inalta calitate;

-folosirea de elemente de mobilier urban, texturi si culori armonioase pentru crearea unui spațiu cu caracter individualizat dar integrat in dominanta zonei.

Pentru orice alta intervenție pe terenul ce constituie obiectul prezentului PUD se va solicita avizul Consiliul Local al municipiului lași privind reactualizarea PUD

precum si eliberarea unei noi autorizații de construcție înaintea demarării oricăror lucrări de construcție.


ÎNTOCMIT, carh.Popa Georgeta

DOCUMENTAȚIE - Nfc ■' ) ? "

DIN......

VIZAT SPRE NESCHIMBARE)

PAGINA___________ '

i Semnătura

17