Hotărârea nr. 355/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 întocmit in vederea investitiei Construire locuinta pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si

145070 întocmit in vederea investiției Construire locuința pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.106454 din 21.10.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2212 din 04.08.2014;

Avand in vedere cererea nr. 101840 din 18.11.2014 prin care Stan Alin, Stan Daniel Gabriel si Stan Georgeta solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070 pentru investiția Construire locuinta pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 236 din 22.08.2014 precum si toate avizele obtinute si studiile intocmite: proiect faza PUZ nr. 3/2014 intocmit de S.C. ANB TEAM PROJECT S.R.L., studiul geotehnic si de stabilitate nr. 38/2014, referat verificare la cerinta Af din 3.07.2014, plan topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, toate avizele solicitate prin certificatele de urbanism, avizul Comisiei de urbanism din data de 21.10.2015, Avizul unic nr. 73/P.U.Z./2016 emis de Consiliul

Judetean Iasi la data de 5.10.2016 si Avizul arhitectului-sef nr. 22/17.10.2016 emis in urma sedintei C.T.A.T.U. din 17.10.2016;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADELA MOARA DE VANT NR. 19, NUMERE CADASTRALE 145069 si 145070, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si mansardare locuinta existenta .

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1263,00 mp, identificat cu numere cadastrale145069 si 145070 este proprietatea lui Stan Alin, Stan Daniel Gabriel si Stan Georgeta, conform Actului de dezmembrare nr. 1961/27.03.2014;

UTR 1, LV, locuinte individuale si/sau colective (formate din doua apartamente in cladiri cuplate sau izolate, pe loturi de minim 400mp si front la strada 12m), regim de construire izolat

Indicatori urbanistici UTR 1, LV : POT max = 30%; CUT max = 0,36mpADC/mp teren, regim de inaltime S+P+1E, H max = 9,00m la streasina de la CTN, minim 4,50m , retragerea minimă față de aliniament :existent 5,0m (8,75m fata de axul drumului cu doua benzi de circulatie), propus pentru constructia noua 20m de la limita de proprietate, retrageri minime față de limitele laterale si posterioare 3,00m. Parcaje: patru locuri, pe lot ;acces auto si pietonal din stradela Moara de Vant.

Anexa U2 (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, domnilor Stan Alin, Stan Daniel Gabriel si Stan Georgeta, Iasi, stradela Moara de Vant nr.19 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 355 din 31 octombrie 2016

S+P+1E


REGLEMENTARI URBANISTICE = LEGENDA

LIMITE


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PROPRIETATE (Uki țA

ZONA REGLEMENTATA PRIN PUZ PROPUS) LIMITA PARCELAR

ALINIAMENTE


ALINIAMENT PRINCIPAL E-xiSÎENT (SE MENȚINE)

Semnătura

ALINIAMENT POSTERIOR


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

TEREN EDIF1CABIL PROP.,JS

TEREN PLANTAT, GRADI'iV

lr *

CIRCULAȚIE AUTO, PARC^rj

CIRCULAȚIE PIETONALA orqPUSA


REGIM DE ÎNĂLȚIME MAX'iM ADMIS

ACCES CAROSABIL PROHyg

ACCES PIETONAL PROPL ig

BILANȚ TERITORIAL


documentație anexa la

HCL366" din__A o/C_____

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA


LOCUINȚA EXISTENTA

LOCUINȚA PROPUSA


CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI


VIZAT SPRE NESCHIMBARE]

ANEXA    I

PUD/PUZUnita#

famctismole

Exâsient

Propus

w2

%

M2

%

Locuințe si anexe

J 59.0

13.0

378.9

30.0

Cai de cwnMnic&tSe si transport:

66.7

5.0

233.5

18.0

Spatii piantete, grădini de fațada

•*37.3

82.0

650.6

52.0

ConxtS'Mctii teSmico-edilitare

0.0

0.0

0.0

0.0

Terenuri iubere

0.0

0.0

0.0

0.0

TOTAL

1153.0

100.0

1263.0

100.0


SC ANS TEAM PROJECT Sf _

CUS17577454, J 22/1302/12.05.2005 \    **Ojf£T

Desenat:

arh. GrigorasMihai

Prasctat:

arh. GrigorasMihai

Ssfprcâscfc

arh. Ciciscu Drage®

1:200
_ STAN AUN, STAN DANSL, STAN 6E0RGETA

• >J2 - CONSTRUIRE LOdJBJTA PE TEREN PROPRIETATE SI MAWSAROARE


Reglementari urbanistice


U2


PR.NR.: 3/2014


FAZA:PUZ


APRILIE 2015MUNICIPIUL IAȘI

I M st i tcj nr IA ARWITEGTrUL.<JI SERVICIUL. URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11. lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal

Arhitect-șef


Ca urmare a cererii adresate de Stan Alin, Stan Daniel Gabriel si Stan Georgeta, cu domiciliul în județul Iași, stradela Moara de Vânt nr.19, telefon 0743346736, înregistrată la nr. 101840 din 18.11.2014,

în conformitate cu prevederile    '>();%( u privind amenajarea teritoriului și

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 22 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire locuința pe teren proprietate si mansardare locuința existenta

generat de imobilul teren in suprafața de 1.263mp , std. Moara de Vânt, identificat cu nr.cadastrale 145069 si 145070

Inițiator: Stan Alin, Stan Daniel Gabriel si Stan Georgeta

Proiectant: SC ANB TEAM PROJECT SRL

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Emil Dragos Ciolacu-Miron

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teren in suprafața de 1.263mp identificat cu nr.cadastral 145069, std. Moara de Vânt, invecinat la nord cu proprietăți private Cosma V. Si Ganea loachim, la sud-vest proprietari Negoita A.Cotovanu A. si Dascalu A., la sud-est stradela Moara de Vânt si la nord-vest DS 1(2464/1)

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR LV, locuințe situate pe versanti slab construiti;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuințe individuale;

•    H max = 6,Om la comisa (P+1,M), 9,Om (P+2);

   POT max = 15%;

•    CUT max ~ 0,15-0,3mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = minim 4,Om;

•    retrageri minime față de limitele laterale = H/2 dar nu mai puțin de 3,Om;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = minim 5,Om

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR 1,LV, iocuinte individuale si/sau colective (formate din doua apartamente in clădiri cuplate sau izolate, pe loturi de minim 400mp si front la strada 12m);

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuința individuala;

DOCUMENTAȚIE ANtxA HCL_3 5"6"'p IN _ _ C9?

VIZAT SPRE MESCHIMBARE'

PAGINA_________

Semnătura


•    H max = 6,00m la cornișa de la CTN, minim 4,50m;

•    POT max = 30%;

•    CUT max = G,36mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament = existent 5,Om (8,75m fata d eaxul drumului cu doua benzi de circulație), propus pentru construcția noua 20m de la limita de proprietate;

•    retrageri minime față de limitele laterale = 3,Om;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 3,Om;

•    circulații și accese: acces din stradela Moara de Vânt;

•    parcaje: patru locuri, pe lot;

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, fara condiții

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu 63 niin. <2) iit. a! din Lujzca nr. 35nTOOi privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2212 din 4.08.2016(pentru PUZ- Construire locuința) si a certificatului de urbanism nr. 30/5.01.2015 (pentru PUZ - Mansardare locuința existenta), ambele emise de Primăria Municipiului Iași.

Arhitect-șef,

Arh. Cristian Constantin Dutu


DOCUMENTAȚIE ANEXA LA


HCL    DIN_


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA______

Semnătura

VOLUMUL II

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

o Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicare prevederilor din Planului Urbanistic Zonal, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe amplasamentele studiate.

• Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

•    Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

2. Baza legală a elaborării

•    La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 2I/N/2000, precum și prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului lași.

•    Conținutul cadru al Regulamentului de Urbanism pentru zona in studiu:

Intravilan L V- locuințe situate pe versanti slab construiri
3. Domeniul de aplicare

• Regulamentul Local de Urbanism, împreună cu Planul Urbanistic Zonal se aplică pentru autorizarea tuturor categoriilor de construcții și amenajări în limitele zonei studiate de prezentul P.U.Z.

Teritoriul luat în studiu are o suprafață de 1263 mp si se află situat în intravilanul municipiului lași, in partea de nord-est a orașului, in zona numita Moara de Vânt, pe un versant cu buna expunere la soare: cu cai de acces pe latura de sud-est si proprietăți private construite pe laturile de nord-vest, nord-est si sud-vest.

g p vț P    j (- S’ Q H 5 M c t A f \ E

’ PAGINA

II. REGULI DE RAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4.    Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit
Art 1. Amplasamentul se va proteja cu plantații de spatii verzi - min. 25% (cca. 52% propus).
5.    Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

Art 2. Toate construcțiile ce se vor autoriza în zonă vor respecta prevederile Legii 10 privind siguranța construcțiilor, precum și prevederile H.C.L.M. 97/1998 privind condițiile de folosire a terenului.

Art 3. La proiectarea si amplasarea construcțiilor se va ține cont de prevederile studiului

eeotehnic efectuat pentru fiecare lot in parte.

Art 4. La proiectarea construcțiilor se va avea în vedere asigurarea de căi de acces/evacuare de pe amplasament astfel încât să fie respectate normele P.S.I. și de siguranță în exploatare.

Art 5. La apariția unei surse de apă subterană, aceasta va fi drenată, colectată și îndreptată spre sistemul de evacuare existent în zonă.

Art 6. Săpăturile de fundare se vor realiza numai în momentul când este asigurată betonarea.
6. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Art 7. Se admit impartiri ulterioare ale parcelelor, pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu.

-    parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

-    în cazul construcțiilor înșiruite, o parcelă are suprafața minimă de 150 mp, un front la stradă de minim 8,0 m și un acces carosabil ocazional in lungul limitei posterioare a parcelei pentru accesul vehicoleior pompierilor și alte servicii;

-    în cazul construcțiilor cuplate și izolate, o parcelă are suprafața minimă de 200 mp și un font de stradă de minim 4,0 m;

-    în cazul locuințelor colective mici formate din apartamente în clădiri cuplate sau izolate, o suprafață minimă de 400 mp și un front de stradă de minim 12,0 m;

-    parcela este accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim 4,0 m.

Art, 8. La amplasarea construcțiilor se va ține seama de:

- evitarea vecinătății unor surse producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații;

fDOCUWNTĂTIE ANE . LA

! VIZAT SPRE NESCHIMBARE

i PA\5»NA____._. .._____—

• semnătură

-    orientare și însorire (orientarea se va face astfel încât cel puțin jumătate din numărul camerelor să respecte regula însoririi minime - 1,5 ore / zi la solstițiul de iarnă);

-    vederi și perspective către elementele naturale sau de interes.

Art 9. Amplasarea clădirilor față de aliniament:

Aliniamentele sunt prezentate în planșa U2 "PLAN DE REULEMENIARI URBANISTICE" cu linie roșie continuă (pentru aliniamente principale) sau sunt indicate distantele (pentru aliniamente laterale și posterioare propuse) și au următoarele caracteristici:

-    aliniament principal:- ntin. 5m de la limita proprietății, minimum 8.75m din axul Stradelei Moara de Vânt;

-    aliniament posterior: aliniamentul posterior este poziționat la distanța minima de 3 m față de limita de proprietate in cazul locuințelor individuale; se admite poziționarea pe limita de proprietate in cazul locuințelor cuplate, cu acordul vecinului;

-    aliniamente laterale: aliniamentele laterale sunt stabilite la distanța minima de 3mfață de limitele proprietății, in cazul locuințelor individuale; in cazul locuințelor cuplate/pe limita de proprietate se va obține acordul vecinului; in cazul reparațiilor sau consolidărilor la clădiri existente se va putea păstră aliniamentul existent

-    retrageri față de aliniament: sunt admise retrageri față de aliniamentele principale stabilite.

ArtlO. Clădirile se pot retrage de la aliniamentul stabilit prin regulamentul P.U.Z. și pot avea “ieșinduri” (console, etc.) și retrageri locale în funcție de studiul volumetric.

în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție contra incendiului și de alte norme tehnice specifice.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Circulații și accese

Art 11. Parcela este construibilă numai dacă are asigurat acces dintr-o circulație publică sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.

Se va asigura în toate cazurile accesul mijloacelor de stingere a incendiilor pe căi de acces dimensionate corespunzător.

Art 12. Se va solicita de către administrația locală în cadrul documentațiilor de eliberare a autorizațiilor de construire planul de sistematizare verticală urmărindu-se în special:

-    asigurarea unor înălțimi de trepte exterioare de maxim 15 cm.

-    asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale de pe platforme și circulații pietonale sau carosabile și canalizarea acestora;

-    testarea terenului și amenajarea pentru asigurarea colectării și canalizării apelor pluviale (rigole, canalizare, etc.)

-    interzicerea dirijării apelor pluviale către parcelele învecinate;

-    staționarea autovehicolelor se admite atât în interiorul parcelei, cât și în exteriorul acesteia, numai în spațiile destinate parcajelor publice, dar în afara circulațiilor publice.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitară

Art. 13. Toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare existente.

DOCUMSN^ VU '

kci4££    —

VIZAT SPRE NESCHIMRAKE

pagina^

j Semnătura

ArL 14. Nu se admite pozarea aeriană a rețelelor de gaze naturale, de termoficare sau electrice aeriene. Se va acorda o atenție specială problemelor de impact vizual ridicate de transportul energiei.

ArL 15. Se vor asigura măsuri speciale pentru evacuarea apelor meteorice din zonele destinate circulației autovehicolelor și din spațiile de circulație a cetățenilor, spre canalizarea pluvială existentă sau proiectată, precum și de pe suprafețele de teren neconstruite prin rigole spre canalizare și se va interzice prezența surselor de apă în exterior (cu excepția hidranților pentru incendiu sau udarea spațiilor verzi) în scopul evitării pătrunderii eventualelor pierderi de apă în sol.

ArL 16. Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice de pe acoperiș și de pe terenul amenajat, să se facă către un sistem de canalizare fără să afecteze proprietățile învecinate.

9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

-    în cazul construcțiilor înșiruite, o parcelă are suprafața minimă de 150 mp, un front la stradă de minim 8,0 m și un acces carosabil ocazional in lungul limitei posterioare a parcelei pentru accesul vehicolelor pompierilor și alte servicii;

-    în cazul construcțiilor cuplate și izolate, o parcelă are suprafața minimă de 200 mp și un font de stradă de minim 4,0 m;

-    în cazul locuințelor colective mici formate din apartamente în clădiri cuplate sau izolate, o suprafață minimă de 400 mp și un front de stradă de minim 12,0 m;

-    adâncimea parcelei a fost dictata de caracteristicile geometrice si topografice ale terenului putând fi este mai mare, egală sau mai mica decât lățimea;

-    parcela să fie accesibilă dintr-un drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim 3,0 m.

dacă o parcelă neconstruită situată între două parcele construite are o suprafață și un front de dimensiuni mai mici se poate considera construibilă dacă terenul nu provine din subîmpărțirea anterioară a unei parcele de dimensiuni normale pentru lotizarea respectivă, are o suprafață minimă de 150 mp și un front la stradă de minim 12,0 m în cazul unei clădiri cuplate sau izolate.

-    se admit reîmpărțiri ulterioare ale terenurilor rezultate prin prezenta documentație PUZ, cu condiția elaborării unor Planuri Urbanistice de Detaliu.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

ArL 17. Parcarea autoturismelor se va realiza în parcarea prevăzuta in incinta fiecărui lot precum si in garajul individual. S-au prevăzut min. doua locuri de parcare in incinta pentru fiecare lot in parte.

ArL 18. Suprafețele libere și plantate vor respecta bilanțul teritorial propus.

ArL 19. Se va prevedea prin proiect realizarea plantațiilor pentru protecția terenului.

In măsura posibilităților, amenajările spațiilor verzi se vor realiza pe baza unor studii

Și


proiecte de arhitectură peisageră.


VIZAT SPP1-

! pagina____

Semnătura

Se va evita impermeabilizarea exagerata a terenului pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor.

Spațiile publice se vor amenaja cu mobilier urban adecvat în concordanță cu jitncțiunile clădirilor și condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca și clădirile.

Ari. 20. Se admite împrejmuirea proprietăților.

Art 21. înălțimea la coama a clădirii va fi cea prevăzută din planul de reglementări urbanistice; minim 4.50m și maxim & OOm — pentru locuințe individuale.

Art 22. Aspectul exterior al clădirilor

-    Aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii și va răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii și va fi subordonat prestigiului investitorului.

-    Volumele vor fi simple și se vor armoniza cu vecinătățile cu același caracter.

-    Fațadele se vor trata în mod unitar pe toate laturile construcției.

-    Materialele agreate pentru finisarea fațadelor sunt: tencuiala decorativa tip Baumit sau Ceresit, placare cu granit sau piatra naturala cu aspect superior, placare cu cărămidă aparenta in nuanțe calde, tamplarie din lemn sau PVC imitație lemn, de calitate superioara, invelitoare din țigla ceramica sau tabla tip Lindab in paleta de nuanțe rosu-caramiziu.

-    Se interzice utilizarea materialelor nenaturale (imitații) și materialele de construcție cu risc sau aspect precar de tip azbociment, plastic ondulat, etc.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

11. Subunități funcționale

Conform analizei și propunerilor din prezentul P.U.Z. dominanta zonei este fitncțiunea de locuire. Această funcțiune este însoțită de o serie de funcțiuni complementare cu ar fi: spațiile verzi, mici spatii comerciale, platforme de acces și circulații, alte amenajări.

Astfel conform Planului Urbanistic Zonal sunt constituite următoarele unități funcționale:

UTR 1 = LV — Locuințe situate pe versanti slab construiti P, P+l niveluri, posibil prevăzute cu demisol, retrase de ia aliniament, cu regim de construire discontinuu

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Art 23. Funcțiuni admise

UTR 1 — LV - locuințe situate pe versanti slab construiti, P - P+2 niveluri, posibil prevăzute cu

demisol, retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu

locuințe unifamiliale tip vila; locuințe cuplate tip duplex sau înșiruite;

.. i

ÎViZA'i' SPRE NESCHIMBARE

PAGINA_ ______ • -

Semnătura

ocazional — locuințe colective mici, cu regim de inaltime maxim D+P+E+M - se admite prezenta unor mici birouri de firme la parterul spatiilor de locuit, gen: cabinet

avocatura, proiectare, expertizare. consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale cu caracter liber-profesionist;

-    comerț cu amănuntul — doar punctual, fara trafic de marfa intens si cu asigurarea unui uCCes de serviciu pentru aprovizionare si locuri de parcare corespunzătoare;

-    locuințe de protocol.

Art 24, Funcțiuni admise cu condiționări

-    se admite completarea cu clădiri comerciale în interspațiile dintre locuințe cu condiția ca acest

lucru să fie admis de situația seotehnică si de cerințele de protecție a clădirilor existente,

Art 25. Funcțiuni interzise

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en gros;

-    stații de întreținere auto;

-    curățătorii chimice

-    depozitări de materiale refolosibile;

-platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

= activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice - sau din instituțiile publice;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente;

• orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

Art, 26. Procentul maxim admisibil de utilizare a terenului (P.O. T.)

UTR1

P. O. T maxim = 30 %
Art. 27. Coeficient maxim de utilizare a terenului (C. U. T.)
UTR1
C. U. T. maxim = 0.36

Nu se mai admite de către administrația locală construcția de imobile noi cu depășirea CUT-ului propus, acest lucru fiind permis numai la adoptarea unui nou PUG.

Art 28. Modificări ale PUZ

Orice modificare a PUZ-ului se face numai în cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa și numai prin obținerea unui aviz de oportunitate și cu acordul proiectantului inițial.

Art 29. Recomandări pentru deținătorii de terenuri sau imobile în zona PUZ-ului

Se vor întocmi studii geotehnice și planuri topografice pentru toate lucrările de construcții.

DOCUMEA’ Ant    t-

SPRE Nh-S’’JKtL'EAF

PAGINA____

Semnătura

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ (U. T.R.)

Zona este situată în intravilan si este impărtită in două unități teritoriale de referință:
UTR1 — LV- locuințe situate pe versanti slab construiti, cu P- P+2 niveluri, retrase de la

aliniament, cu regim de construire discontinuu

_/. Prescripții generale_
1.    Tipul zonei funcționale: locuințe individuale și colective mici izolate și cuplate

2.    Funcția dominanta a zonei: dominant rezidențială

II. Utilizarea funcțională

1.    Utilizări permise: construire LOCUINȚE INDIVIDUALE SI/SAU COLECTIVE conform prevederilor prezentului PUZ, utilități pentru funcțiunile mai sus menționate.

2.    Utilizări permise cu condiții: se admit funcțiuni comerciale și servicii profesionale cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere că au o arie de servire de 250 m; se admite mansardarea, considerându-se la calculul CUT un plus de 60% din aria unui nivel curent.

3.    Utilizări interzise:

-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, un program prelungit după orele 22.00

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici /zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare și producție, terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

-    autobaze și stații de intreținere auto;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile pubile și construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament, care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine, sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

3.    Interdicții temporare de construire - nu este cazul

4.    Interdicții permanente de construire - zona de protecție a rețelelor tehnico-edilitare.

DOCUMEfHAfie -.A LA

OiN ^e>/£

| VIZAT SPRE Nf. SCHIMBARE i PAGINA

---—. .... _

Semnătură

III. Condiții de amplasare și conformare
1.    Amplasare și retrageri obligatorii

-    amplasament: se vor evita amplasamentele în vecinătatea surselor producătoare de noxe, zgomote puternice și vibrații; parcela se consideră construibilă dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:

-    în cazul construcțiilor înșiruite, o parcelă are suprafața minimă de 150mp, un front la stradă de minim 8,0 m și un acces carosabil ocazional in lungul parcelei pentru accesul vehicolelor pompierilor și alte servicii;

-    în cazul construcțiilor cuplate și izolate, o parcelă are suprafața minimă de 200 mp și un font de stradă de minim 4,0 m;

-    în cazul locuințelor colective mici formate din două apartamente în clădiri cuplate sau izolate, o suprafață minimă de 400 mp și un front de stradă de minim 12,0 m;

-    adâncimea parcelei este mai mare sau egală sau mai mica decât lățimea;

-    parcela este accesibilă dintr-im drum public direct sau prin servitute, printr-o trecere de minim 3,0 m.

-    față de drumuri publice: realizarea de construcții este permisă cu respectarea zonei de protecție a drumurilor, min. 8.75mfata de axul drumului fata de drumurile cu doua sensuri;

-    față de aliniament: se admite retragerea față de aliniamentele stabilite; clădirile se amplasează pe aliniament cu condiția ca înălțimea clădirilor să nu depășească distanța față de orice punct a aliniamentului de pe frontul opus.

-    față de limitele de proprietate laterale si posterioare:

-    clădirile dispuse izolat se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu minim jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 3,0 m;

-    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțime dar nu mai puțin de 3,0 m;

-    se admite realizarea de construcții înșiruite sau terasate cu respectarea indicatorilor urbanistici trasati (POT max = 30% si CUT max = 0.36). Clădirile se vor putea realiza cuplat cu acordul vecinului, cu obligativitatea existenței unui calcan pe una dintre laturile parcelei și cu o retragere față de limita laterală/posterioară de minim jumătate din înălțimea la cornișe dar nu mai puțin de 3,0 m;

-    în cazul loturilor puțin adânci se acceptă retragerea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe acesta limita există deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar adosarea respectă înălțimea și lățimea acestui calcan, prevederea nejîind valabilă în cazul unor anexe și garaje. In toate aceste cazuri se va solicita in prealabil acordul notarial al vecinului, si se vor respecta prevederile Codului Civil.

2.    Asigurarea acceselor obligatorii

-    autorizarea construcției este permisă numai dacă se asigură accese diferențiate pentru pietoni și auto, accese carosabile pentru colectarea deșeurilor menajere precum și pentru accesul mijloacelor de stingere al incendiilor;

3.    Spații verzi și împrejurimi:

-    spații verzi și plantate: vor fi prevăzute spații verzi și plantate, plantații de aliniament in procent de min. 52%.

-    împrejmuiri: se va prevedea gard transparent către spatiile publice, dublat de gard viu, si un gard opac către vecin. Pe zona de transparenta se admite un soclu plin de max. 50 cm; inaltimea totala a gardului nu va depăși 1.80m, pe latura către spațiul public.

36    i,N-

1 Vi?AT âPE E SCHiMBARc PAGINA__________

; Semnătura

4. Reglementări:

-    procentul de ocupare al terenului: maxim 30%

-    coefientul de utilizare a terenului: maxim 0.36

-    înălțimea maxima a construcțiilor: minim 4.5Om și maxim . 9

-    aspectul exterior al construcțiilor: nu se autorizează construcțiile care prin aspect arhitectural, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea zonei.

VLDISPOZIȚII FINALE

1.    Regulamentul local de urbanism a urmărit detalierea articolelor cuprinse în Regulamentul general de urbanism, conform condițiilor specifice zonei și caracteristicilor unităților teritoriale de referință.

2.    După aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcții se va face în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism prevăzute în cele două documente, avizate și aprobate conform legii.

3.    După caz, autoritatea administrației publice locale, poate solicita prin certificatul de urbanism, în vederea fundamentării deciziei de emitere a autorizației de construire, întocmirea unor și sau obținerea unor avize specifice (în Juncție de zonă, amplasament, de natura construcției, etc.).

4.    In situația unui litigiu între solicitantul autorizației de construire și autoritatea administrației publice locale abilitate conform legii, solicitantul se poate adresa instanței judecătorești (în condițiile legii contenciosului administrativ).DOCUMEtr.-.rit /1 c.x •. la HC

] VIZAT SPRE WESCHIMRARE I PAGINA____

Semnătura