Hotărârea nr. 354/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 întocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren

proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 105904 din 20.10.2016 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere Certificatul de urbanism nr. 3700 din 27.11.2014;

Avand in vedere cererea nr. 19487 din 10.03.2015 prin care doamna HUSTEA (KALFON) BEATRICE IULIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iasi in STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr.119 din 25.02.2014 precum si toate avizele si studiile intocmite; proiect faza P.U.Z. nr.27/2013 intocmit de S.C. ARCHITRAVE S.R.L., arh. Pica Andrei, studiul geotehnic nr.307-2014 intocmit de S.C. PROJECT LOPIS S.R.L., referat verificare Af nr.26333/2016 intocmit dr.ing. Platica Dorel, plan de situatie pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism, avizul Comisiei de urbanism din data de 4.11.2015, Avizul unic nr. 27/PUZ/2016 din 13.03.2016 emis de Consiliul Judetean Iasi si Avizul arhitectului sef nr. 23 din 17.10.2016.

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/ 2016;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal Iași, STRADA MANTA ROSIE NR. 12, NUMAR CADASTRAL 144404, CF 144404 intocmit in vederea construirii unei locuinte si imprejmuire pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 411,00 mp si apartine doamnei HUSTEA (KALFON) BEATRICE IULIA conform Actului de alipire nr. 1778/05.06.2013.

UTR CM - zona cu functiuni mixte; funcțiune admisa: locuinta unifamiliala cu regim de inaltime maxim 9,0m la streasina de la CTN (P+1+M) si anexe gospodaresti; regim de construire: izolat; retragerea minimă față de aliniament 3,0m de la limita de proprietate sau minim 9,0m din axul strazii; retrageri minime față de limitele laterale 3,0m; retrageri minime față de limitele posterioare 3,0m.

Indicatori urbanistici: POT max = 45%; CUT max 1,5mp ADC / mp teren, regim de inaltime maxim 9,0 m la streasina de la CTN (P+1+M). Locurile de parcare se asigura pe lot.

Anexa plansa de reglementari urbanistice U 3 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, doamnei HUSTEA BEATRICE IULIA, Iasi, Aleea Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, et, 2, ap. 4 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 354 din 31 octombrie 2016


erîtorÎÂl

EXIS'

rENT

ZONE FUNCȚIONALE

-mp-

-%-

- j(flp(-

-%-

CONSTRUCȚII

0

0

1WN—

I CIRCULAȚII

PIETONALE

0

0

8<feo

19,66 \

CAROSABILE

0

^0

38,0&^—

| Terenuri libere Z Spații plantate

411,00

112,20

27,30    ) /

i^toțal

411,00

400

411,00 $

< 100 J/


1.

2.

3.

4.MUNICIPIUL IAȘI

I N2=»TITUTI ARHITECTULUI SEF SERVICIUL URBANISM


B-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal    Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de Hustea (Kalfon) Beatrice Iulia cu domiciliul în județul Iași, municipiul Iași, Aleea Sucidava nr.2, bl.U2, sc. C, ap.4, înregistrată la nr. 19487 din 2.03.2015,

în conformitate cu prevederile l,??gii.„nr.. 3.50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 23 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Construire locuința pe teren proprietate, generat de imobilul/ teren in suprafața de 411mp, situat in str. Manta Roșie nr.12, număr cadastral 144404, CF 144404

Inițiator: Hustea (Kalfon) Beatrice Iulia

Proiectant: S.C. ARCHITRAVE S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.Pica Andrei

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teren in suprafața de 411mp, situat in str. Manta Roșie nr.12, număr cadastral 144404, CF 144404 Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR CM ~ zona mixta conținând instituții, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (profesionale, colective si personale, comerț, hoteluri, restaurante Joisir), activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuințe;

•    regim de construire: continuu si discontinuu;

•    funcțiuni predominante: conform PUZ;

•    H max = conform PUZ;

•    POT max = conform PUZ;

•    CUT max = conform PUZ;

•    retragerea minimă față de aliniament = conform PUZ ;

•    retrageri minime față de limitele laterale = conform PUZ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare = conform PUZ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse: - UTR CM, zona funcțiuni mixte ;

•    regim de construire: izolat;

•    funcțiuni predominante: locuința unifamiliala cu regim de inaltime maxim 9,Om

(P+l+M) si anexe gospodărești;    (DOCUMENTAȚIE ĂnexĂTÂ~~

•    H max = 9,00m la streasina de ia CTN;    |hcL_________

•    POT max = 45%;    VIZAT SPRE NESCHIMBARE

i' PAG!NA_________

■ Semnătura

•    CUT max l,5mpADC/mp teren;

•    retragerea minimă față de aliniament 3,Om sau minim 9,Om din axul străzii;

•    retrageri minime față de limitele laterale =3,Om ;

•    retrageri minime față de limitele posterioare ~ 3,Om;

•    circulații și accese: acces auto si pietonal din strada Manta Roșie;

•    echipare tehnico-edilitară: zona echipata edilitar

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10,2016 se avizează favorabil Plănui urbanistic zonal și Reguîamentui local de urbanism aferent acestuia, fara condiții.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu nrț 63 alin. (2) iii, g) din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobăr P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3700 din 27.11.2013, emis de Primăria Municipiului Iași

Arhîtect~șefz

Arh. C    cantin DutuesREGULAMENT DE URBANISM - PLAN URBANISTIC ZONAL

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

_2__

1.    ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicarea prevederilor din Planul Urbanistic Zonal, având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.

2.    BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal, stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996 și Ghidul de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 21/N/2000, precum și prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al mun. lași.

3.    DOMENIUL DE APUCARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se referă exclusiv la terenul situat în str. Manta Roșie, nr. 12, mun. lași, jud. lași, ce se constituie ca PUZ - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ pe teren proprietate, beneficiar HUȘTEA (KALFON) BEATRICE IULIA și se aplică Unității Teritoriale de Referință delimitate cu buline albastre din planul de reglementări ce face parte integrantă din prezentul regulament și care are următoarele limite și vecini:

o    pe    latura de    nord    -    Nan Titus;

o    pe    latura de    est    -    teren primărie;

o    pe    latura de    sud    -    strada Manta    Roșie;

•    pe    latura de    vest    -    I. Cenușă2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

2.1. Evoluția zonei

Municipiul lași este o localitate urbană tipică pentru marile orașe care au evoluat la est și sud de arcul carpatic. Apărut ca releu relațional între Câmpia Jijiei și Podișul Central Moldovenesc, orașul are un sit pitoresc, datorat teraselor râului Bahlui, către nord și cuestei abrupte către sud. Expansiunea sa teritorială a fost controlată de două elemente naturale majore: relieful și rețeaua hidrografică. Inițial nucleul urban s-a constituit în zona Palatului Culturii. Ulterior, acesta s-a dezvoltat, în etape, în lungul arterelor principale de comunicație, artere devenite rute comerciale.

Complexitatea spațiului urban și limitele creșterii fizice, chiar și în condițiile unor politici autoritare de încadrare teritorială, au contribuit la prezervarea de zone întinse, care fac sezizabil și astăzi farmecul orașului de odinioară, impresie ce diminuează neajunsurile legate de accesibilitatea mijloacelor de transport. Acest lucru a făcut ca orașul să nu fie atât de destructurat ca majoritatea orașelor românești.

Un alt aspect important este dat de acțiunile de sistematizare, care au urmărit, în conformitate cu spiritul timpului, segregarea funcțiunilor în zone specializate, fapt care a generat supraaglomerarea circulațiilor care asigură relații între diferitele zone ale orașului. Noile cartiere apărute după 1966, suferă în marea lor majoritate de lipsa dotărilor esențiale pentru buna lor funcționare, iar relația locuință-loc de muncă este greoaie.

Zona rezidențială a ocupat din vechime terenurile cele mai sănătoase, situate în general pe coline, ferite de inundații, bine ventilate și însorite, la limita de stabilitate a versanților.

Zonele de locuit s-au dezvoltat tentacular în jurul nucleului central - vatra orașului -centru istoric, axate pe drumurile principale de acces în oraș.

în prezent, zona de locuit a municipiului lași este organizată în 14 cartiere (ocupă cca. 28 % din teritoriul cuprins în intravilan), având la bază criterii privind caracteristicile cadrului natural, a fondului de locuit existent, precum și limitele firești de separație (artere majore, ape, etc).

Amplasamentul studiat se află în perimetrul cuprins de Bd. Socola și platforma industrială a SC Nicolina SA, mai precis în capătul sudic al acestuia.

Zona de locuit este formată din:

zona sistematizată prin parcelare, cu locuințe individuale cu loturi;

zona nesistematizată de locuințe, realizată în timp, cu regim mic de înălțime,

cu dotare edilitară necorespunzătoare, cu gospodării de tip rural.

2.2. încadrarea în localitate

Terenul în suprafață totală de 411,00 mp se află situat în partea estică a municipiului lași pe str. Manta Roșie. Terenul are o formă dreptunghiulară, caracterizându-se printr-o declivitate neglijabilă (cca. 2%) pe axul E-V.

Suprafața studiată se învecinează cu:

•    pe latura de nord cu proprietate privată Nan Titus;

•    pe latura de est cu teren primărie;

•    pe latura de sud cu proprietate publică str, Manta Roș


•    pe latura de vest cu proprietate privată I. Cenușă. z

VIZAT SPRE NESCH

PAGINA.______________________

Semnătura

2.3. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul localității este situat din punct de vedere geografic în Câmpia Moldovei -subdiviziunea Jijia - Bahlui. Climatul localității are un caracter continental de nuanță excesivă caracterizată prin veri călduroase și ierni geroase cu viscole.

Temperatura anuală medie este cuprinsă intre 9-10°C, având un minim în luna ianuarie sub -42C. Aceste valori dau o amplitudine termică anuală de peste 25QC, ceea ce denotă existența unei continentalități foarte accentuate.

Același caracter puternic continental este dat și de valorile temperaturilor extreme absolute depășind +359C, iar minimele absolute fiind de -359C.

înghețul se produce în medie după 10 octombrie, primul îngheț, și între 10 și 20 aprilie, ultimul îngheț.

Precipitațiile atmosferice sunt relativ reduse, valoarea medie anuală fiind cuprinsă între 50 și 500 mm/mp și au un regim neuniform, cele mai mari cantități căzând în luna iunie (60-70 mm/mp în medie), iar cele mai mici în februarie-martie (20-25 mm/mp în medie).

Având în vedere producerea de ploi torențiale, este necesară luarea de măsuri pentru colectarea și dirijarea rapidă a apelor spre emisar sau canalizare.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din N-V, după care urmează cele din S-V și V. Situațiile fără vânt sunt numeroase, calmul atmosferic, având o frecvență de 34%.

Amplasamentul studiat nu este supus viiturilor de apă din precipitații și alunecărilor de teren. Acesta are stabilitatea generală și locală asigurată în contextul actual.

Nu se semnalează existența accidentelor subterane cauzate de beciuri sau hrube.

Din punct de vedere seismic, normativul P 100/92 încadrează amplasamentul în zona seismică „C” caracterizată prin Ks = 0,20 și Tc = 1,0 sec.

2.4.    Circulația

Zona studiată se găsește în imediata apropiere a Liceului Tehnologic „Petru Poni”, străzile având o stare precară atât din punct de vedere al infrastructurii cât și al îmbrăcăminții asfaltice - str. Manta Roșie a rămas neasfaltată.

La cca. 10 minute de amplasament, în Bd. Socola, se află trasee de transport în comun și stații de taxi care asigură legătura cu principalele puncte ale orașului.

2.5.    Ocuparea terenurilor

Zona studiată se caracterizează prin faptul că zona de locuit este cvasi-sistematizată, fiind alcătuită din locuințe individuale cu regim de înălțime de până la P+1E+M și dotări de deservire zilnică.

Construcțiile de locuințe sunt relativ recente, cele mai vechi (f. puține rămase) de cca. 50 ani, iar starea clădirilor existente este bună.

2.6. Echipare edilitară

Amplasamentul are asigurată toată gama de rețele edilitare necesare construirii obiectivului studiat.

Se vor obține de la regiile respective avizele necesare pentru întocmirea PUZ și se va ține seama de condițiile impuse de acestea.    ' sn»    o>N -2.

• ALIMENTAREA CU APĂ Șl CANALIZAREA

Alimentarea cu apă se va face din rețeaua subterană de apă: r,ece potabilă existentă pe strada Manta Roșie, realizată din conducte de oțel la care sunt branșați .clădiri le din jur. Se interzice alimentarea cu apă din fântâni sau puțuri forate.

Evacuarea apei menajere se va face în rețeaua de canalizare a mun. lași, epurarea apelor făcându-se în stația de epurare orășenească. Rețeaua de canalizare, în cazul studiului de față, este poziționată pe strada Manta Roșie având asigurată scurgerea în regim gravitațional.

•    ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului studiat se va face de la postul de transformare din zonă dinspre strada Manta Roșie.

Trebuie menționat că pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor se vor avea în vedere câteva criterii de bază:

-    nivelul de dotare cu aparatură va fi superior mediei considerate pe ansamblul municipiului;

-    posturile de transformare vor fi în cabină de zidărie;

-    la proiectarea și executarea alimentării cu energie electrică se vor respecta prescripțiile în vigoare PE 132, PE 155, PE 107, STAS 8591.

Stabilirea soluției de racord la rețeaua de joasă tensiune se va face de către un proiectant specializat, atestat ANRE.

•    ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ Șl GAZE

Asigurarea căldurii pentru clădirea propusă se poate realiza prin rezolvarea locală a unui sistem de încălzire propriu de tip centrală termică alimentată de la rețeaua de gaze naturale a orașului.

Racordarea la rețeaua de gaze se va face prin latura estică, din str. Manta Roșie.

2.7. Probleme de mediu

• CLIMA

Teritoriul municipiului se încadrează într-un climat de tip temperat continental de nuanță excesivă.

J

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9-?102C, cu un maxim mediu în luna iulie de 20-?21QC și un minim mediu în ianuarie de -3 și -42C.

Amplitudinea termică anuală este de 242C, demonstrând caracterul excesiv al climatului. Minimele termice ca și maximele exercită influențe nefavorabile asupra solului, plantelor, instalațiilor hidroedilitare neprotejate, mai ales când persistența lor este mare.

Precipitațiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuală fiind de circa 500 mm/an. Regimul precipitațiilor nu este uniform, cele mai mari cantități înregistrându-se în luna iunie (70 - 75mm), iar cele mai mici în lunile de iarnă și începutul primăverii (20-25mm/lună). Neuniformitatea este evidențiată fie printr-o frecvență și abundență excesivă (ploi torențiale), fie printr-un deficit pluviometric. Ambele fenomene pot avea consecințe negative asupra terenurilor în pantă și descoperite, prin activarea proceselor erozionale, cât și asupra terenurilor din lunci prin creșterea excesului de umiditate; lipsa precipitațiilor influențează negativ culturile agricole. Neuniformitatea regimului pluviometric impune executarea de lucrări antierozionale, desecări, drenaje, irigații.

Vânturile care activează în mun. lași sunt determinate atât de circulația generală a atmosferei, cât și de condițiile reliefului local. Dinamica maselor de aer este mai activă pe văi și pe suprafețele descoperite ale înălțimilor cele mai mari și fără obstacole.

Din analiza datelor privind elementele de vânt, se constată că frecvența medie anuală cea mai mare o au masele de aer cu direcție nord-vest și vest, urmate de cele din sud-est.    _,______

JMSî1JTATII    LA

j VIZAT SPRE NESCHIMBARE’


'• PAGINA^..,. ' Semnătura

•    AER

Cea mai mare parte a noxelor și pulberilor provin din traficul auto, ce se desfășoară pe strada Manta Roșie cu un trafic foarte redus și de interes exclusiv rezidențial.

Densitatea spațiilor verzi plantate, contribuie la reducerea poluării aerului din zonă.

Astfel valorile medii zilnice, lunare sau anuale nu înregistrează frecvent depășiri ale concentrațiilor admisibile.

. APA

Apreciem că agresivitatea sulfatică și magneziană asupra betoanelor, respectiv a metalelor este slabă sau chiar absentă, deoarece pe amplasamente și în vecinătățile zonei nu sunt surse generatoare de reziduuri chimice.

•    SOL

în prezent, nu se înregistrează poluări ale solului. Nu au fost depistate depozitări necontrolate de deșeuri care să producă un impact negativ asupra factorilor de mediu (apa, aer și sol) datorită efectului lor conjugat ecologic și economic.

•    NIVEL FONIC

Ca și aerul, singurul poluator fonic din zonă este traficul auto, generat de traficul cvasiprezent pe strada Manta Roșie. Valorile înregistrate se înscriu în valorile admise (până la 60 dB).

Din cele prezentate rezultă că nivelul de poluare al aerului cu gaze și pulberi este redus în zona studiată, valorile medii zilnice, lunare sau anuale înregistrate nedepășind concentrațiile maxime admisibile.

După cum am arătat în capitolele de mai sus, zona studiată este puțin sistematizată iar zonele înconjurătoare sunt slab construite, neexistând planuri urbanistice suplimentare în afara Planului Urbanistic General care să reglementeze modalitățile de construire și de ocupare a terenurilor.

2.8. Opțiuni ale populației

Administrația publică locală a mun. lași cât și populația prezintă un viu interes pentru acest tip de investiții considerate a fi benefice pentru fondul locativ al orașului.

în ciuda condițiilor economice cu care ne confruntăm, nevoia de spații locative prezintă încă o problemă nerezolvată cu care se confruntă orașul. Chiar dacă puterea de cumpărare a populației a scăzut vizibil, interesul pentru astfel de investiții nu a scăzut proporțional. El există și astfel de oportunități aduc multe beneficii urbei:

•    valorificarea superioară a terenurilor;

•    crearea de noi locuri de muncă;

•    creșterea gradului de echipare tehnico-edilitară;

•    transformarea calitativă a rețelelor stradale și îmbunătățirea platformelor și a căilor de circulație;

•    intensificarea procesului de urbanizare.

Prin amplasarea într-o astfel de zonă se disting în primul rând necesitățile ce țin de dotările edilitare minime necesare unei astfel de zone ce se dorește a se dezvolta în viitor.3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANBSTDCÂ

3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare

Din studiile de fundamentare elaborate anterior și concomitent cu PUZ actual, se desprind următoarele concluzii:

® Pe terenul studiat se va putea construi în conformitate cu studiul geotehnic întocmit, pentru asigurarea stabilității;

•    Se vor găsi soluții pentru branșarea la rețelele existente în zona și se vor găsi soluții pentru a suplini lipsa celor inexistente;

•    Se vor păstra distanțele de protecție regulamentare față de rețelele edilitare -apă, gaz, electricitate și telefonie.

De asemenea, au fost constatate și o serie de disfuncționalități:

•    Existența la vedere a unor trasee aparținând echipării tehnico-edilitare rezultând disconfort vizual și funcțional;

•    Vecinătăți (locuințe și anexe gospodărești) ce deranjează estetic și compozițional.

3.2.    Prevederi ale PUG -ului

Zona supusă studiului se încadrează conform Planului Urbanistic General al Mun. lași în următoarea Unitate Teritorială de Referință:

„CM - Zona funcțiunilor mixte”

Așa cum am arătat în capitolele anterioare "implantarea" acestei funcțiuni în zona respectivă reprezintă o continuare firească a procesului de dezvoltare a municipiului.

3.3.    Valorificarea cadrului natural

Amplasamentul nu prezintă multe elemente atractive naturale ce pot concura la o arhitectură cu o integrare pozitivă în context. Pentru o mai bună însorire și compensare a deficitului termic, clădirea va trebui orientată pe cât posibil pe direcția NE-SV.

3.4.    Modernizarea circulației

Pentru a asigura o mai bună circulație a autovehiculelor și realizarea unui acces facil pe amplasament se propune asfaltarea și rebordurarea străzii Manta Roșie și amenajarea trotuarelor.

Toate acestea vor fi dimensionate și semnalizate cu marcaje și semne de circulație conform legilor în vigoare.

3.5.    Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Modul de organizare a teritoriului a avut în vedere:

® respectarea regimului juridic a terenului;

•    asigurarea unor circulații carosabile și pietonale care să asigure legături facile între parcelă și strada Manta Roșie;

•    se va asigura o sistematizare verticală a terenului care să favorizeze circulația pietonilor, a vehiculelor și a handicapaților locomotor, precum și scurgerea apelor pluviale spre canalizarea pluvială;

® pentru zonele de pantă se va asigura o terasare a terenului și o plantare corespunzătoare care să asigure stabilitatea locală și implicit generală, prin eliminarea unor factori negativi, care ar putea influența stabilitatea versanților;

•    spațiile plantate, vor asigura realizarea unei "perdele" verzi de protecție a

zonei studiate contra poluării sonore și a prafului.    HCL yT/

ViZAf SPRE NESCHJMBARE ! PAGINA___

; Semnătura

Zona supusă studiului se încadrează conform Planului Urbanistic General al Mun. lași în următoarea Unitate Teritorială de Referință:

„CM - Zona funcțiunilor mixte”

BILANȚ TERITORIAL

1

EXISTENT

PROPUS

Zone funcționale

- mp -

%

- mp -

%

Construcții

»

0

0

180,00

43,80

Circulații

Pietonale

0

0

80,80

19,66

Carosabile

0

0

38,00

9,24

Terenuri libere / sp. plantate

411,00

100

112,20

27,30

TOTAL

411,00

100

411,00

100

P.O.T maxim = 45%

Se admite de către administrația locală autorizarea de construcții noi cu depășirea POT-ului numai în cazuri justificate prin refacerea/reactualizarea prezentei documentații PUZ CP ce se va aviza de către Consiliul Local al Mun. lași și Consiliul Județean lași.

C.U.T. maxim = 1,5

Se admite de către administrația locală autorizarea de construcții noi cu depășirea CUT-ului numai în cazuri justificate prin refacerea/reactualizare prezentei documentații PUZ CP ce se va aviza de către Consiliul Local al Mun. lași și Consiliul Județean lași.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru asigurarea utilităților locuinței propuse echiparea edilitară a zonei studiate este acoperită de rețelele stradale: de alimentare cu apă și canalizare, de alimentare cu energie electrică și de distribuție a gazului metan de presiune redusă.

Clădirile propuse se vor branșa și racorda la aceste rețele.

DOOUM£NTATi£ AN? HOL


i A LA l

......- - i


VIZA

l pagina_____

ț Semnătura


3.7. Protecția mediului

Toate funcțiunile din zona studiată vor avea caracter nepoluant, luându-se toate măsurile pentru eliminarea poluării de tip apă - aer- sol.

Terenul pe care se va construi se va scoate din circuitul agricol pe măsura solicitărilor, de la factorii de avizare și numai pe suprafețele aprobate.

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condițiile de fundare din studiul geotehnic și se va acorda o atenție deosebită sistematizării verticale.

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor meteorice de pe acoperișuri și de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat de evacuare fără să afecteze proprietățile învecinate.

Deasemenea drumurile vor avea îmbrăcăminți și profiluri transversale corespunzătoare pentru o bună utilizare și pentru o bună scurgere a apelor meteorice.

Apele rezultate din activitățile menajere vor fi deversate în sistem centralizat de canalizare municipal.

Deșeurile menajere vor fi colectate în recipiente speciale și colectate prin serviciul de salubritate municipal.

Calitatea aerului trebuie menținută la cote superioare prin controlarea emisiilor de substanțe rezultate în urma arderii combustibililor folosiți pentru încălzire.

Prin funcțiunile propuse, în zonă nu vor exista surse de zgomot, vibrații și radiații de natură să constituie un factor de poluare.

Menținerea calității mediului între limite acceptabile, cu tendința de aducere la parametrii naturali, constituie o linie strategică esențială a unui program de management al mediului (reconstrucție ecologică, asigurarea dezvoltării sale durabile).

De aceea, orientarea strategiei de management al mediului trebuie să se facă către:

•    eliminarea tuturor surselor de poluare existente și viitoare;

•    eliminarea emisiilor necontrolate;

•    reducerea etapizată a emisiilor, în corelare cu progresul științific și tehnic în domeniu, în funcție de disponibilitățile financiare existente (studii cost-eficiență);

•    elaborarea și aplicarea unui sistem legislativ pentru protecția calității aerului, la nivel național și local;

•    implementarea unui sistem de monitorizare a calității mediului.

3.8. Obiective de utilitate publică

Amplasamentul studiat în suprafață totală de 411,00 mp este proprietatea privată a D-nei Huștea (Kalfon) Beatrice lulia. în zonă se mai întâlnesc următoarele tipuri de proprietăți:

•    La nord:

teren proprietate privată - Nan Titus;

•    La sud:

teren proprietate publică de interes local - strada Manta Roșie;

•    La est:


teren proprietate privată - Primăria lași;

• La vest:


teren proprietate privată - I. Cenușă.

Pentru a se asigura crearea unor incinte, parcaje, construcții, zone verzi și accese spre acestea pot avea loc schimburi de teren, vânzări și concesionări între deținători.


4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Avându-se în vedere poziția amplasamentului se impun o serie de măsuri pentru obținerea unei zone urbane unitare și bine structurate prin:

•    Tratarea unitară din punct de vedere funcțional și plastic;

o Tratarea cu cea mai mare atenție și rezolvarea corectă a circulației auto și pietonale în zonă;

•    Tratări urbane de asemenea manieră încât să se pună în valoare perspectivele favorabile ale cadrului natural și construit dinspre și către zona studiată;

•    Rezolvarea unitară a întregii zone studiate și articularea corectă la zonele înconjurătoare;

•    Analizarea atentă și conformarea la cote înalte calitative a spațiilor urbane create, atât a celor publice cât și a celor private;

•    Abordarea atentă a zonelor verzi, a zonelor plantate, cât și a elementelor de mobilier urban care vor contribui la realizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;

•    Folosirea de materiale de bună calitate, cu texturi și culori armonios studiate, în vederea integrării în dominanta arhitecturală a zonei.

I p    «5MViNTATIE Ar ' ’~A    |

!ViZAT SPRF NESCHIMBAREj j

i pagina..................- —

Ș Semnătura    ~ș