Hotărârea nr. 353/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizare locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit în vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizare

locuinta existenta pe teren proprietate privată persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1735 din 16.06.2015;

Având în vedere cererea nr. 16890 din 17.02.2016 prin care domnul BABAN

ADRIAN ȘTEFAN și doamna BABAN IONELA CRISTINA solicită avizarea și ulterior aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 471 din 27.01.2016;

Având in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 77/PUZ/2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din sedinta din

27.05.2016;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 28 din 17.10.2016 ;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 106100/20.10.2016 întocmită de

Serviciul Urbanism;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355, întocmit in vederea consolidării, extinderii, refunctionalizarii si modernizarii locuintei existente pe teren proprietate privată persoane fizice.Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 244,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 750/25.03.2015. Indicatori urbanistici: UTR - CM2a: POT=50%, CUT=1,8 mp / ADCmp, Regim de înălțime: P+1E+M, H max.= 9,0 m (masurata de la CTN la cornisa).

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitar necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru interventie constructie existenta.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Consiliului Județean Iași, Oficiului de Cadastru si Publicitate

Imobiliară, domnului BABAN ADRIAN ȘTEFAN, IAȘI, STR. ION C. BRATIANU nr. 8A, et. 2, ap. 26 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 353 din 31 octombrie 2016

HCI nr. 353/2016

50%

1,80

3,0

9,0


1

2

3

4

1.    Procent de ocupare a terenului - P.O.T.maxim,

2.    Coeficient de utilizare a terenului - C.U.T.maxim,

3.    înălțimea minimă a construcțiilor (la streașină/ cornișă),

4.    înălțimea maximă a construcțiilor (la streașină/ cornișă) înălțimile sunt calculate de ia C.T.N..


Proprietate BABAN ADRIAN ȘTEFAN

SI BABAN IONELA CRISTINA . S= 244,0 mp (cu acte), Steren= 319,0 mp (măsurată).

Existent

—^>Propus

mp

%

mp

%

Suprafață construcții - locuință

127,4

52,04

122,0

50,0

Suprafață circulații - alei auto și pietonale, trotuare

101,6

W,82

85,40

35,00

Suprafață spații libere neamenajate 7 amenajate'2

15,00    1

\ w

36,60 2

15,00

Total suprafață P.U.Z.

344,0

244,0

100MUNICIPIUL IAȘ

instituția arhitectului sef

SERVICIUL URBANISMB-dul Ștefan cel Mare și Sfint nr. 11, lași, RO-700064 telefon: 0232-211215; fax: 0232-211200, Web: www.primaria-iasi.ro; e-mail: cabinet.primar@primaria-iasi.ro Cod Fiscal: 4541580

Aviz Plan urbanistic zonal    Arhntect-șef

Ca urmare a cererii adresate de BABAN ADRIAN ȘTEFAN și BABAN IONELA CRISTINA cu sediul in Iași, strada I. C. Bratianu nr. 8A, înregistrată la nr. 16890 din 17.02.2016,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 28 din 17.10.2016

pentru Planul urbanistic zonal pentru Consolidare, extindere, refunctionalizare si modernizare locuința existenta pe teren proprietate privată persoane fizice, generat de imobilul situat in Iași, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355;

Inițiator: BABAN ADRIAN ȘTEFAN și BABAN IONELA CRISTINA

Proiectant: B.I.A. Munteanu Ioan

Specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Munteanu Ioan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z. :Iasi, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 55, NUMĂR CADASTRAL 145355

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

•    UTR CM, zona cu funcțiuni mixte;

•    regim de construire: continuu;

© funcțiuni predominante: servicii publice, servicii de interes general, activitati productive mici si mijlocii nepoluante si locuințe ;

•    H max: conform PUZ cu recomandări P+3E (12,00m) pe străzi cu doua fire de circulație;

•    POT max : conform PUZ cu recomandări intre 45%-50%;;

•    CUT max : conform PUZ cu recomandări intre l,0-l,8mpADC/mp teren;

© retragerea minimă față de aliniament: conform PUZ ;

® retrageri minime față de limitele laterale: conform PUZ ;

© retrageri minime față de limitele posterioare : conform PUZ

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:- UTR: CM2a;

•    regim de construire: discontinuu;

•    funcțiuni predominante: locuințe;

H max = 9,5m masurat de la CTN la cornișa,„regim de inaltime P+1E+M;

POT max = 50%;    DOCUMENTAȚIE ANEÂA LA

hcl5^5 din rLoLh.

VIZAT SPRE NESCHIMB)

PAGINA    _____

o CUT max = l,8mpADC/mpteren;

•    retragerea minimă față de aliniament = 7,20m fata de strada Mitropolit Varlaam si 12,5 m fata de strada Cronicar Mustea;

o retrageri minime față de limitele laterale 0,90m (acord vecin adiacent);

•    retrageri minime față de limitele posterioare = 0,40 m (acord vecin adiacent);

•    circulații și accese: accesul se realizează din strada STRADA MITROPOLIT VARLAAM;

•    echipare tehnico-edilitară: zona este echipata cu toate utilitățile.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 17.10.2016 se avizează favorabil.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Iii g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1735 din 16.06.2015 (valabil pina la 16.01.2017)emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI.

DOCUMENTAȚIE AiN&ĂA LA

HCLJ£5.DI n /<ă.______

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

PAGINA__________

Semnătura

tkrhltec>

• aut. (V'v.


V<> 3 *


il


’ÎUT"-~-

£^/\ iVlunteanu loan - Birou individual de arhitectură

Autorizație O./\.R. nr.18 din 03.10.2002 C.I.F. 22887656. "Tel.m. 0744 687' 315.


S*

▼ Va «o

\    4, A

u PSS>


*6.i.


ULAM ZIMȚ I


NT

-U-2


LOCAL


Dl


CAPDTOLUL E -DBSPQZmD GEMERALI [ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal reprezintă documentația de bază în aplicarea prevederilor din P.U.Z., având caracter de reglementare și care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor de pe teritoriul localităților.

Prescripțiile cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor de pe întreaga suprafață de teren ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal.

Odată aprobat, împreună cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale.


2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic

Zonal, stau:

•    Regulamentul General de Urbanism (prescurtat în continuare R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/ 1996 cu modificările și comletările ulterioare,

•    Ghidul de elaborare și aprobare a Regulamentelor Locale de Urbanism - GM007/ 2000, aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 21/ N/ 2000,

•    Ghidul de elaborare a conținutului cadru al Planului Urbanistic Zonal - GM010/ 2000, aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. 176/ N/ 2000,

•    prevederile cu caracter de reglementare cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului lași.

3. DOMENIUL OE APLECARE

Elementele de regulament ale PLANULUI URBANISTIC ZONAL, se referă

exclusiv la terenul situat în intravilanul municipiului lași, (str. Mitropolit Varlam, nr. 55), beneficiar BABAN ADRIAN ȘTEFAN SI BABAN IONELA CRISTINA, și se aplică Unității Teritoriale de Referință delimitată cu linii + puncte roșii (de pe limitele de proprietate existente) din planșa de reglementări urbanistice U2.

CAPITOLUL DE - REGULB O EH BAZA [p R D D DSC O MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA DNTEGRETATDD WEBCULOE ȘD PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SE CONSTRUOT

Autorizarea executării construcțiilor și a amenjărilor pe terenurile construibile din intravilan este permisă pentru funcțiunile și în condițiile stabilite de lege și de prezentul Regulament.

Utilizarea funcțională a terenurilor s-a reprezentat grafic în P.U.Z. prin planșa de Reglementări urbanistice U2 .

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor care prin amplasament, funcțiune, volumetrie și aspect arhitectural, conformare și amplasare goluri, raport plin-

(documentatie anexa la "

hcl 5^5 din__]

VIZAT SPRE NESCHIMBARE ,

pagina_______________________ '


gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică depreciază valoarea peisajului este interzisă.

REGULI PENTRU ASIGURAREA PROTECȚIEI SANITARE A ZONEI

a.    Colectarea și îndepărtarea reziduurilor și protecția sanitară a solului se va face prin: îndepărtarea apelor uzate/ menajere prin rețeaua de canalizare a municipiului lași, interzicerea răspândirii neorganizate direct pe sol (incinte, străzi) a deșeurilor și apelor uzate,

precolectarea rezidurilor menajere și stradale în recipiente acoperite și menținute în bună stare, amplasate în condiții salubre, în spații amenajate, asigurându-se evacuarea lor periodică;


b.    Alimentarea cu apă potabilă a construcțiilor se va face prin:

rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului lași, existentă la str. Mi Varlam si str. Cronicar Mustea.

Rețelele de distribuție municipale sunt protejate prin :

-    instituirea zonelor de restricție conform reglementărilor în vigoare,

-    asigurarea unor cantități minime de apă potabilă pentru a satisface nevoile private

publice: 50 I / om / zi - instalații locale și 100 I / om / zi - instalații centrale,

-    asigurarea unui necesar minim de apă potabilă corespunzător unui consum de 12 ore, în caz de calamitate,

-    întreținerea și buna funcționare a instalațiilor locale de alimentare cu apă,

-    interzicerea racordării rețelei de apă potabilă cu rețele de apă destinate altor scopuri.

SALUBRITATE - GENERALITĂȚI

Atât în scopul protecției mediului natural și antropic cât și în scopul apărării interesului public se pune tot mai accentuat problema îmbunătățirii serviciului de salubritate. Colectarea deșeurilor menajere se va face în interiorul proprietății, în pubele PP, după o sortare prealabilă în saci din material plastic.

La poziționarea și dimensionarea punctului de colectare se vor avea în vedere normativele și legile în vigoare, precum și funcțiunea zonei. Măsurile de salubrizare ale localității nu vor afecta cadrul urbanistic, funcțional și compozițional.

Se vor evita de asemenea, depozitările întâmplătoare ale gunoiului, mai ales în zonele rezidențiale. Lipsa salubrizării poate creea probleme de sănătate, poluarea mediului sau degradarea imaginii civilizate a orașului.

S- REGULI CO PRIVIRE EUSIGURANȚA

COMSTRUCȚE0LOR SD ^ER^ER^REH2^ INTERESULUI PUBLEC

Autorizarea executării construcțiilor:

-    sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora este interzisă conform articolului 10 din R.G.U..

-    în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu apă potabilă, energie electrică, ale conductelor de gaze, canalizare, căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă. Asigurarea echipării tehnico- edilitare în localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U..

-    se va face cu condiția respectării indicilor maximi admisinili P.O.T.și C.U.T. stabiliți prin documentațiile de urbanism și precizați în Certificatul de urbanism (vezi art. 15 și anexa nr. 2 din R.G.U.)

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se va face în baza documentațiilor de urbanism aprobate și conforme cu art. 16 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism).    n^ME^ĂTÎE^Exala '

hcl1£$„din

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

, PAGINA___-___—

Semnătura


> #


DVD un imtu; toam - Birou individual de arhitectura

Autorizație O./X.Ft. nr.18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.

^y

©. <REGULI OCE ZA.GW0[RLASARE ȘO RETRAGERQ OVEI O G\B O DVD E OBLSGATORGE

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea condițiilor și a recomandărilor de orientare față de punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U..

Autorizarea executării construcțiilor în zona drumului public se poate face cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice pentru:

•    construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare,

•    construcții civile, anexe, parcaje și/ sau garaje, alte instalații private,

•    conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, rețele termice, electrice, de telecomunicații,

•    acolo unde este cazul.

în sensul prezentului Regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de sigurață și fâșiile de protecție.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de

aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilită prin Certificatul de urbanism, conform art. 23 din R.G.U.. Aliniamentul este limita dintre domebru^gbbîic si ceFprivat (limita de proprietate).    /a ClV

Față de aliniament construcțiile pot fi amplasate:

• retras de aliniament.


DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚA DE LIMITELE LATERAL    E LIMITA

POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform P.U.Z., cu asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (vezi art. 24 din R.G.U.) și respectarea condiției de însorire 1ora 30 minute/zi conform Ord.M.S. nr. 119/2014.

AMPLASAREA CONSTRUCȚIILOR PE ACEEAȘI PARCELĂ. DISTANTE MINIME OBLIGATORII

Distanțele între clădirile de pe aceeași parcelă trebuie să fie suficiente pentru a permite întreținerea acestora, accesul pompierilor, accesul mijloacelor de salvare și să nu rezulte inconveniente legate de iluminarea naturală, însorire, salubritate, securitate în caz de situații de urgență.

T. REGUELO CU ER1RBW0ERE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLEGATORBD

Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă numai

dacă:

există posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute, conform destinației construcției și cu permiterea accederii mijloacelor de stingere a incendiilor (vezi art. 25 din R.G.U.), se asigură accese pietonale corespunzătoare importanței și destinației construcției (vezi art. 26 din R.G.U.).

DOCUMENTAȚIE anexa la VIZAT SPRE NESCHIMBAR


pagina__

Semnătura

®nu


UWfl <u o tea mim Autorizație O.A.FR. nr.


loan - Birou individual de arhitectură

18 din 03.10.2002. C.I.R. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.

('*c.î.^Rețeaua de drumuri precum și retragerea construcțiilor față de drumurile publice se va face conform actelor normative care statuează direct sau indirect acest domeniu.

©. REGULI CO £P>FSOWDRE LA ECHOPAOEA

EDILITARĂ

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente în zonă.

Lucrările de modificare și/ sau racordare a rețelelor edilitate se vor realiza de către beneficiar, parțial (împreună cu alți proprietari din zonă și cu administrația locală -primăria) sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor încheiate cu autoritățile competente.

Rețelele tehnico- edilitare aflate în serviciul public și proprietate publică a orașului, dacă legea nu dispune altfel.

9.    OEOOLO CU PRQVDRE LA EOGRGVE D E EVB E G\S S G LB (NO E L E TEEENUEELOR PE CONSTRUCȚII

Se vor menține forma și dimensiunile existente ale tere


10.    REGULG CO EP FB O W O ER E LA AMPLASARE A DE SPAȚIB VERZD Ș0 BMPRELDVEODERD

•    Spații verzi

Autorizarea executării construcțiilor va dispune obligativitatea creării de spații înierbate și plantate în funcție de destinația și suprafețele construcților, conform anexei nr. 6 din R.G.U..

Se recomandă ca pe suprafețele neocupate cu clădiri si alte amenajări construite, să se asigure:

- amenajarea de spații înierbate și plantate pe ~ 15 % din suprafața de teren (plantarea a cel puțin unui arbore la fiecare 200,0 mp).

•    împrejmuiri

Se vor respecta următoarele reguli:

-    împrejmuirile se execută pe limita de proprietate,

-    pe latura de V si S a proprietății, spre str. Mitropolit Varlam si str. Cronicar Mustea, gardul va avea un soclu de 0,3 m și partea superioară de 1,5 m din panouri transparente, dublate sau nu, spre interior cu gard viu/ arbuști; accesul va fi rezolvat prin intermediul porților auto și pietonale.

-    gardurile dintre amplasament și proprietățile limitrofe (pe laturile N și E) vor avea un soclu de 0,3 m și partea superioară de 1,7 m din panouri opace .

CAPITOLUL BDD - ZONIFICARE FUNCȚCOENEALĂ

•    Unităti si subunități funcționale

7    7    7    7

Teritoriul studiat ce face obiectul P.U.Z.-ului are o suprafață de 319,00 mp din care 244,00 conform C.V.C si 57,00mp conform C.F.A. aflată în posesia lui BABAN ADRIAN ȘTEFAN SI BABAN IONELA CRISTINA. Aplasamentul este situat în partea de SE a municipiului lași, in intravilan. întrucât zona nu are diferențe de omogenitate (relief, funcțional, circulație, etc.) ea se constituie într-o singură Unitate Teritorială de Referință: CM2a - locuințe individuale si servicii.

------i

ȘViZAT SPRE NESCHIMBARE,

18

! pagina___________

' Semnătura    _________


Munteanu loan - Birou individual de arhitectura

Autorizație O.A.Ft. nr.18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Tel.m. 0744 687 315

c-i ? Reglementările zonei sunt cuprinse în planșele de reglementări urbanistice - U2 și cea de reglementări edilitare - U3. Pe baza acestui regulament se vor elibera autorizațiile de construire.

CAPGTOLOL [V - PREVEDERE    G\5 G EH EL O D_

unbtatilor so subunitĂtelor functoonale

I - UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Sunt admise următoarele utilizări:

-    locuințe individuale,

-    locuințe tip duplex,

-    locuințe înșiruite,

-    anexe gospodărești.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI Sunt admise cu condiționări următoarele utilizări:


-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale daca nu creaza discomfort (gene important și afecteza liniștea, securitatea și salubritatea zonei),

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE Sunt interzise următoarele utilizări:

-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale ce produc discomfort (generează trafic important și afecteza liniștea, securitatea și salubritatea zonei),

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicole mici /zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate,

-    construcții provizorii de orice natura,

-    depozitare en gros,

-    statii de întreținere auto,

-    curățătorii chimice,

-    depozitari de materiale refolosibile,

-    platforme de precolectare a desurilor urbane,

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantitati mari de substan]e inflamabile sau toxice,

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice,

-    lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente,

-    orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice .

II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE ’ PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

- se păstrează caracteristicile parcelei .

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRII FAȚĂ DE ALINIAMENT

-    aliniamentul stradal spre sud va fi de 2,4 m fata de limita de proprietate si 7,2 m fata de axul str. Mitropolit Varlam .

-    aliniamentul strada spre vest va fi de 6,0 m fata de limita de proprietate si 12,5 m fata

de axul str. Cronicar Mustea .    ____________n •- 7

ANF-XA la

VIZAT SPRE NESCHiMf .A . ț

PAGîNA__.

Semnătura


Munteanu loan - Birou individual de arhitectura

18 din 03.10.2002. C.I.F. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.

Autorizație O.A.Ft -*    '9,0


v *c.i ^Construcția propusa se poat retrage cu minim distanțele menționate mai sus, însă se pot amplasa și la distanțe superioare celor menționate în funcție de amenajările propuse și de necesitățile volumetrice și funcționale.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- regimul de aliniere propus va fi de 0,4 m fata de limita de proprietate posterioara nord -aliniament existent, aliniament de 0,9 m fata de limita laterala est aliniament existent.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

- distanțele minime dintre clădire de pe aceeași parcelă vor respectarea punctului 6 din prezentul Regulament (referitor la reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii).

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

-    circulațiile în interiorul și exteriorul amplasamentului se vor rezolva conform normativelor și legislației în vigoare,

-    parcela este construibilă dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 m lățime dintr-o circulație publică, în mod direct,

-    accesele (intrarea și ieșirea) pe proprietate se vor realiza prin porți auto și pietonale . ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICOLELOR

-    parcajele se vor amenaja în interiorul parcelei, in afara domeniului public, suprateran si/ sau subteran,

-    parcajele vor avea 2 locuri , calculul se face conform H.C.L. a P.M.I. nr astfel : pct. 13, locuința individuala, minim 2 locuri (numărul de locuri autorizare în funcție de Adc și funcțiunile propuse) .

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

-    înălțimea maximă a clădirilor - 9,0 m (la streașină/ cornișă calculat de la C

-    regimul de inaltime P+1E+M .

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    clădirea se va integra prin localizare, dimensionare și tratare arhitecturală în căracterul general al orașului,

-    se vor utiliza materiale de bună calitate, cu texturi și culori armonios studiate,

-    construcția va avea acoperiș tip terasă în funcție de necesitățile volumetrice și funcționale,

-    anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirile principale.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    se recomandă ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții,

-    se va asigura în mod special captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice, pe cât posibil, în rețeaua de canalizare,

-    pentru toate racordurile se va ține seama de condițiile și precauțiile impuse de structura geotehnică a terenului,

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri ce?pot diminua circulația publică și dispunerea vizibilă a rețelelor (acolo unde este posibil)!

SPRE neschimbare


| VIZAT

I PAGINA___

i Semnătura

A-rh/.

♦eanc/


BVBsjini ițeai no Boen - Birou ind Autorizație O.A.Ft. nr.18 din 03.10.2002. C I

vidual de arhitectură

F=. 22887656. Tel.m. 0744 687 315.


•oTp

«5


ARICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

-    terenul liber rămas după realizarea construcțiilor și a: aleilor auto și pietonale, trotuarelor, teraselor, platformelor, ochiurilor de apă, etc, se va amenaja cu spații înierbate și plantate (arbuști și se recomandă câte un arbore la fiecare 200,0 mp); cu respectarea punctului 10 din prezentul Regulament (referitor la reguli cu privire la amplasarea de spații verzi),

-    conform anexei nr. 6 din R.G.U. trebuie asigurate spații verzi (înierbate și plantate) în suprafață de minim 2,0 mp/ locuitor; prin acest P.U.Z. se propun minim 36,6 mp .

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    limitele de proprietate vor fi prevăzute cu gard, dublat sau nu cu gard viu având 1,7 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m (pe latura de S si V) și 2,0 m înălțime din care un soclu opac de 0,30 m (pe celelalte laturi) pentru asigurarea intimității locuințelor și descurajarea intruziunilor,

-    cu respectarea punctului 10 din prezentul Regulament (referitor la reguli cu privire la amplasarea de împrejmuiri).

III - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) - P.O.T. maxim = 50% .

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) - C.U.T. maxim = 1,80 .

ARTICOLUL 17 - MODIFICĂRI ALE P.U.Z.

Orice modificare a P.U.Z.- ului se face numai în cazuri bine justificate, prin actualizarea sa și numai prin avizarea noii teme de proiectare în Comisia de Urbanism a Primăriei Municipiului lași și parcurgerea etapelor de avizare legale .

IV - RECOMANDĂRI

ARTICOLUL 17 - RECOMANDĂRI SPECIALE PENTRU DEȚINĂTORII DE TERENURI SAU IMOBILE ÎN ZONA P.U.Z. - ului.

Se vor întocmi studii geotehnice pentru toate lucrările de construcție.

Distanțele între construcții și limita de proprietate, respectiv distanțele față de cele de pe proprietățile vecine; suprafețele, numărul și volumetria clădirilor; suprafețele amenajate; poziția: acceselor, amenajărilor, construcțiilor; numărul locurilor de parcare; pot varia la autorizare cu respectarea R.L.U. a P.U.Z. și a aprobat avizelor obținute.

în afara suprafeței edificabile conform R.L.U. al P.U.Z., pe limita de proprietate se va construi gard; iar terenul se poate amenaja cu: spații înierbate, plantații diverse; alei și rampe, pietonale și auto; platforme, terase, parcări, spațiu de joacă; instalații si construcții aferente lor; și altele asemenea; cu respectarea Codului Civil.

CAPITOLUL    - O NOTATE TERITORIALE OLE

REFERINȚA

Se propune o singură Unitate Teritorială de Referință (U.T.R.) - CM2a - locuințe individuale si servicii.