Hotărârea nr. 351/2016

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 400 mp situat în Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209 şi concesionarea acestuia prin licitaţie publică

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016,

cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 400 mp situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209 și concesionarea acestuia prin licitație publică

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106592/21.10.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere cererea nr. 79656/03.08.2016 prin care SC Tvi Construct SRL, reprezentată prin Terciu Vasile, solicită concesionarea terenului situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209, în vederea realizarii investitiei „Construire Locuinte Colective, Spatii Comerciale si Servicii” pe teren proprietate si pe teren concesionat;

Având în vedere Certificatul de urbanism înregistrat cu nr. 3848/28.12.2015;

Având în vedere Procesul verbal nr. 92852/15.09.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași nr. 1046/27.07.2016;

Având în vedere Referatul nr. 106115/21.10.2016 al Comisiei de Negociere a

redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212/15.07.2016;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 98906/03.10.2016 întocmit S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza Contractului de servicii nr. 47877/05.05.2016;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozitiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 400 mp, situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209, identificat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 400 mp teren situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209.

Art.3 Se însușește raportul de evaluare nr. 98906/03.10.2016 întocmit pentru terenul situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209, în suprafață de 400 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 486,16 euro, respectiv 194.464 euro pentru toată suprafața de 400 mp, echivalentul a 865.812 lei.

Art.4 (1) Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației publice și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

(2) Valoarea de pornire la licitație este de 15.000 EURO/an.

2/ 4 la H.C.L. nr. 351 din 31 octombrie 2016

(3)    Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislației in domeniu, prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala.

(4)    Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.5 Durata concesionării va fi de 25 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.6 Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 400 mp, situat în Iași, str. Otilia Cazimir nr. 35, Tarla 6, parcela AG 209, cuprins în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă contractul cadru de concesiune conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.9 (1) Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune.

(2) În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din O.U.G. nr. 54/2006.

Art.11 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Comisiei de licitatie, SC Tvi Construct SRL (Iasi,str. Sararie nr. 60) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de licitatie si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 351 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 351 din 31 octombrie 2016