Hotărârea nr. 350/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 263 mp, situat în Iaşi, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 263 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UATIași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 106597/21.10.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 5960/2015, înaintată de Serviciul GIS Cadastru în data de 27.05.2015 si completata cu nr. 82645/12.08.2016, prin care doamna Avram Geanina solicită cumpărarea terenului în suprafață de 263 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iași;

Avand in vedere Încheierea de intabulare nr. 9496/27.01.2015 și extrasul de Carte Funciară;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 100683/2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 92848/15.09.2016 al Comisiei de analiză a

solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1047/27.07.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 263 mp, situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, inscris in cartea funciară 149339 UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași, teren identificat conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se însușește Raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Aleea Tudor Neculai f.n., având nr. cadastral 149339, carte funciară 149339 UAT Iași, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 196,34 euro, respectiv 51.638 euro pentru toată suprafața de 263 mp, echivalentul a 232.724 lei, la care se va adăuga T.V.A.

Art.3 Se aprobă caietul de sarcini conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art.5 (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare.

(2) Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisiei de vanzare, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, doamnei Avram Geanina (Iasi, sos. Nicolina nr. 6, bl. 980, sc. B, et. 2, ap. 12) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Comisia de vanzare si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 350 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 350 din 31 octombrie 2016