Hotărârea nr. 35/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 19546/ 23.02.2016 elaborat de Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 380 din 26 octombrie 2011 si H.C.L. nr. 537 din 29 decembrie 2011 privind aprobarea incheierii Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi;

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile actuale ale Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Protocolului de Cooperare intre Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Municipiul Iasi aprobat prin HCL nr. 380 din 26.11.2011 si modificat prin HCL nr. 537 din 29.12.2011 dupa cum urmeaza:

Se completeaza art. 2, aliniatul 2.1., prin introducerea aliniatelor 2.1.2,

2.1.3. si 2.1.4. care vor avea urmatorul continut:

2.1.2.    Sa permita STS utilizarea cu titlu gratuit a unor fire din cablurile de fibra optica instalate de Primaria Municipiului Iasi, in limita disponibilitatii acestora, in cadrul diverselor proiecte derulate de acesta, pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicatii a STS, putandu-se astfel realiza interconectarea altor institutii publice de pe raza municipiului Iasi si conectarea acestora la retelele administrate de STS si la serviciile de comunicatii de date furnizate de STS beneficiarilor sai legali.

2.1.3.    Sa permita STS utilizarea cu titlu gratuit, in limita posibilitatilor existente, a monotuburilor instalate in cadrul diverselor proiecte ale Municipiului Iasi, altele decat cele pentu utilitati.

2.1.4.    Pune la dispozitie resursele tehnice cu prilejul diferitelor evenimente desfasurate pe raza Municipiului Iasi in vederea realizarii interconectarii de catre STS a institutiilor cu atributii in domeniul ordinii, sigurantei publice sau nationale, la solicitarea acestora.

Art. 2. Prezentul Act Aditional este parte integranta din protocol. Toate celelalte prevederi care nu sunt afectate de prevederile actului aditional sunt si raman valabile.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si de Investitii, Directiei de Programe si Servicii pentru Comunitate, Serviciului de Telecomunicatii Speciale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii, Directia de Programe si Servicii pentru Comunitate si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 35 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 35 din 29 februarie 2016