Hotărârea nr. 349/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20053/04.12.2006 încheiat cu Asociaţia Patronatul Judeţean al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi pentru spaţiul situat în str. Başotă nr. 4, etaj 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 20053/04.12.2006

încheiat cu Asociația Patronatul Județean al întreprinderilor Mici și Mijlocii Iași pentru spațiul situat în str. Bașotă nr. 4, etaj 1

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 106484/21.10.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitarea nr. 58235/01.06.2016 formulată de către Patronatul Județean al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 427/27.11.2006 privind repartizarea unui spațiu către Patronatul Județean al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Iași;

Avand in vedere Contractul de închiriere nr. 20053/04.12.2006 încheiat între Municipiul Iași și Asociația Patronatul Județean al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Iași;

Avand in vedere amendamentul propus si adoptat in unanimitate in plenul sedintei prin care prelungirea duratei Contractului de inchiriere nr. 20053/04.12.2006 sa se faca pe o

perioada de patru ani, consemnat si in procesul - verbal;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 355/10.11.2015, Anexa 12 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea duratei Contractului de închiriere nr. 20053/04.12.2006 încheiat între Municipiul Iași și Asociația Patronatul Județean al Intreprinderilor Mici și Mijlocii Iași pentru spațiul situat în Iași, str. Bașotă nr. 4, etaj 1, pentru o perioadă de 4 ani.

Art.2 Contractul de închiriere se va modifica prin act adițional care va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, termenul prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre urmând a se derula începând cu 01.12.2016.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Asociatiei Patronatul Judetean al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 349 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 349 din 31 octombrie 2016