Hotărârea nr. 348/2016

HOTĂRÂRE privind stabilirea destinaţiei spaţiului din Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 13-15, etaj 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea destinației spațiului din Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13-15, etaj 1

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.106068/20.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 101249/07.10.2016 înaintată de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă ca spațiul situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 13-15 (fost 47-49), etaj 1, având suprafața utilă de 258,69 mp, să fie utilizat de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale (DGEFPL), structură de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași, în vederea desfășurării activităților specifice instituției.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finantelor Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 348 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 348 din 31 octombrie 2016