Hotărârea nr. 347/2016

HOTĂRÂRE privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz către Scoala Gimnaziala ‘’Ion Neculce’’, Colegiul Tehnic ‘’Ioan C. Stefanescu’’, Scoala Gimnaziala ‘’George Cosbuc’’ si Colegiul Tehnic ‘’Dimitrie Leonida’’

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea a 350 de scaune scoase din uz către Scoala Gimnaziala ‘'Ion

Neculce'', Colegiul Tehnic ‘'Ioan C. Stefanescu'', Scoala Gimnaziala ‘'George Cosbuc'' si Colegiul Tehnic ‘'Dimitrie Leonida''

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 107117/24.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 841/23.10.1995 modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Avand in vedere adresa nr. 97630/28.09.2016 a Scolii Gimnaziale “Ion Neculce”;

Avand in vedere adresa nr. 97615/28.09.2016 a Colegiului Tehnic ‘'Ioan C. Stefanescu'';

Avand in vedere adresa nr. 97345/28.09.2016 a Scolii Gimnaziale ‘'George Cosbuc'';

Avand in vedere adresa nr. 97155/27.09.2016 a Colegiului Tehnic ‘'Dimitrie Leonida'';

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

1/ 2 la H.C.L. nr. 347 din 31 octombrie 2016

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba transmiterea a 350 de scaune scoase din uz de la Stadionul “Emil Alexandrescu” către urmatoarele unitati de invatamant, astfel :

-    100 scaune Scolii Gimnaziale ‘'Ion Neculce'';

-    50 scaune Colegiului Tehnic ‘'Ioan C. Stefanescu'';

-    100 scaune Scolii Gimnaziale ‘'George Cosbuc'';

-    100 scaune Colegiului Tehnic ‘'Dimitrie Leonida'';

Art.2 Bunurile menționate la art. 1 din prezenta hotarare vor fi predate către unitatile de invatamant pe bază de proces - verbal.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investitii, unitatilor de invatamant mentionate la art. 1 din prezenta hotarare si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Investitii, unitatile de invatamant mentionate la art. 1 din prezenta hotarare

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 347 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 347 din 31 octombrie 2016