Hotărârea nr. 346/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 107057/24.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea unor spațiilor temporar disponibile nr. 72980/13.07.2016 si 77829/28.07.2016;

Avand in vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind

însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare.

(2)    Caietul de sarcini va fi vizat de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

(3)    Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu doi reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art.3 Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform al Ministrului Educației Nationale.

Art.4 Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art.5 Prețul minim de pornire la licitație va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, unitatilor de invatamant cuprinse in anexa 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si unitatile de invatamant mentionate in anexa.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 346 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA 1

la HCL nr. 346/31.10.2016

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

COLEGIUL TEHNIC

“GHE. ASACHI”

Str. Sarariei nr.

189

•    Corp A

-    hol demisol, suprafata 12 mp;

-    hol parter, suprafata 2 mp;

-    hol etaj I, suprafata 2 mp;

-    sala multimedia parter, suprafata 50.33 mp;

-    sala festivitati etaj

I (13-14-15, suprafata 177 mp

•    Corp B

-    hol parter, suprafata 12 mp;

-    sala de clasa etaj

I,    suprafata 49.59 mp;

-    sala de clasa etaj

II,    suprafata 49.59 mp

•    Corp D

-    hol parter, suprafata 12 mp

•    Camin elevi

-    hol parter, suprafata 12 mp;

-    sala de meditatii etaj I, suprafata 56.59 mp

•    Cabina poarta, suprafata 30.75 mp

•    Teren, suprafata 100 mp

-    comerț,

-    activitate de

invatamant/consultanta/secretariat/birouri.

-    organizare conferinte, sedinte, evenimente cultural educative

-    comert,

-    activitate de

invatamant/consultanta/secretariat/birouri

-    activitate de comert

-    activitate de comert

-    activitate de

invatamant/consultanta/secretariat/birouri

-    activitate de

invatamant/consultanta/secretariat/birouri

-    amplasare chiosc activitate comert

2.

SCOALA

GIMNAZIALA

‘'VERONICA

MICLE”

Sos. Bucium nr.

72

-    teren, suprafața

80 mp;

-    spatiu situat in cladire-magazie, suprafata 160 mp;

-    sala de sport, suprafata de 160 mp;

-    amplasare chiosc activitate comerț;

-    activitate de proiectare, atelier intretinere;

-    activitati cultural artistice, cluburi sportive

PRESEDINTE DE SEDINTA, Paul Corneliu Boisteanu

4/ 4 la H.C.L. nr. 346 din 31 octombrie 2016