Hotărârea nr. 345/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 273/2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 273/2014

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 106636/24.10.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 106075/20.102016 a Bisericii Crestine dupa Evanghelie Filocalia;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 273/2014;

Avand in vedere planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de ing. Rusu

M. Catalin Vasile;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă completarea suprafeței de teren atribuita in folosința gratuita Bisericii Crestine dupa Evanghelie Filocalia, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 273/2014 cu suprafata de 231 mp, asa cum este identificata in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Suprafata totala atribuita Bisericii Creștine dupa Evanghelie Filocalia, este de 2875 mp situata pe Strada Smardan, nr. 13.

Art.3 Prevederile art. 1 din prezenta hotarare modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi.

Art.4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Bisericii Crestine dupa Evanghelie Filocalia (Iasi, str. Smardan nr. 13) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Biserica Crestina dupa Evanghelie Filocalia.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 345 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 345 din 31 octombrie 2016