Hotărârea nr. 344/2016

HOTĂRÂRE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosinta gratuita catre Palatul Copiilor a unor spatii temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 106872/24.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 101033/06.10.2016 a Inspectoratului Scolar Judetean Iasi; Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016

privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă atribuirea in folosința gratuita catre Palatul Copiilor a spatiilor temporar disponibile, proprietatea Municipiului Iasi, situate in incinta unor unitati scolare, in vederea desfasurarii activitatii cercurilor de elevi, astfel:

•    in incinta Liceului Tehnologic Petru Poni

-    3 sali de clasa, situate la etajul I, suprafata totala 288 mp;

-    4 sali de clasa, situate la etajul II, suprafata totala 192 mp.

•    in incinta Scolii Gimnaziale Bogdan Petriceicu Hasdeu

-    1 sala de clasa, situata la parter, suprafata 70 mp;

-    4 sali de clasa, situate la etajul I, in suprafata totala de 130 mp.

(2) Palatul Copiilor va utiliza spatiile mentionate pana la finalizarea procesului de consolidare a imobilului - Corp B, din str. Saulescu nr. 10.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, Palatului Copiilor, Liceului Tehnologic „Petru Poni”, Scolii Gimnaziale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Palatul Copiilor, Liceul Tehnologic “Petru Poni” si Scoala Gimnaziala “Bogdan Petriceicu Hasdeu”.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 344 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

2/ 2 la H.C.L. nr. 344 din 31 octombrie 2016