Hotărârea nr. 343/2016

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la aceeasi adresa, in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 1.478,29 mp, situata in strada Codrescu nr. 6 si a unui drept de servitute de trecere pentru suprafata de 728,71 mp situata la aceeasi adresa,

in favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.106605/22.10.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 42762 din 20.04.2016, prin care Zapodeanu Ioan si Dumitrita , solicită stabilirea unui drept de superficie asupra suprafetelor de teren aflate sub constructiile proprietate, precum si stabilirea unor servituti legale necesare exploatarii constructiilor situate in strada Codrescu nr. 6;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 92876/15.09.2016 al Comisiei constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Iasi nr. 1046/27.07.2016 de propunere a aprobarii constituirii dreptului de superficie si servitute pentru folosinta terenului situat in Iasi, strada Codrescu nr. 6;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 77569.1./27.08.2015, întocmit S.C. Diaconu

si Asociații S.R.L.;

Avand in vedere Referatul nr. 106522/21.10.2016 al Comisiei de stabilire a duratei superficiei si de negociere a valorii superficiei lunare pentru teren construit constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212 din 15.07.2016;

Avand in vedere Procesul verbal de negociere a solicitarilor de superficie si servitute pentru teren construit proprietatea municipiului Iasi nr.106517din 21.10.2016 constituita prin Hotararaea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 212 din 15.07.2016;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 (1) Se aprobă constituirea unui drept de superficie pentru terenul in suprafața de 1.478, 29 mp situat in Iași, Strada Codrescu nr.6, în favoarea domnului Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita titulari al dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

(2) Terenul pentru constituirea dreptului de superficie este compus din urmatoarele suprafete:

•    Suprafata cladire C1 - 840,00 mp

•    Suprafata cladire C2 - 342,00 mp

•    Suprafata cladire C3 - 258,00 mp

•    Suprafata cladire C4 - 38,29 mp, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotarare.

Art.2 (1) Se aprobă constituirea unui drept de servitute de trecere pentru terenul in suprafata de 728,71 mp situat in Iași, Strada Codrescu, nr.6, în favoarea domnului

Zapodeanu Ioan si a doamnei Zapodeanu Dumitrita titulari al dreptului de proprietate asupra

construcțiilor.

(2) Terenul pentru constituirea dreptului de servitute de trecere este compus din

urmatoarele suprafete :

•    Suprafata de 371 mp pentru cladirea C1

•    Suprafata de 181,71 mp pentru cladirea C2

•    Suprafata de 176 mp pentru cladirile C3 si C4, conform Anexei 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 (1) Valorile superficiei si a servitutii de trecere, urmare a negocierii directe conform Procesului verbal nr. 106517/21.10.2016, vor fi de:

•    1.500 euro/luna pentru dreptul de superficie asupra terenului in suprafata de

1.478,29 mp;

•    300 euro/luna pentru dreptul de servitute de trecere asupra terenului in suprafata de

728,71 mp.

(2)    Valorile plătibile în lei la cursul BNR din ziua plății.

(3)    Pe perioada derularii relatiilor contractuale valoarea superficiei nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data semnarii contractului.

Art.4 Dreptul de superficie si de servitute de trecere asupra terenului situat in lasi, strada Codrescu nr.6, se constituie pe durata existentei constructiilor.

Art.5 Se aprobă contractul de superficie si servitute de trecere conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărare.

Art.6 Încetarea contractului de superficie/servitute de trecere poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Iași.

Art.7 Contractul de superficie/servitute de trecere va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de superficie/servitute de trecere.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Zapodeanu Ioan si doamnei Zapodeanu Dumitrita (Iasi, str. Sararie nr. 222) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale, domnul Zapodeanu Ioan si doamna Zapodeanu Dumitrita.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 343 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4/ 4 la H.C.L. nr. 343 din 31 octombrie 2016