Hotărârea nr. 342/2016

HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 34 mp, situat în Iaşi, strada Dudescu, nr. 14, de pe Nemtanu Ioan si Nemtanu Elvira pe Benedek-Nemtanu Mariana

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 34 mp, situat în Iași, strada Dudescu, nr. 14, de pe Nemtanu Ioan si Nemtanu Elvira pe Benedek-Nemtanu Mariana

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 79427/03.08.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 20208/04.03.2015, prin care Benedek-Nemtanu Mariana, solicită transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 34 mp situat în Iași, strada Dudescu, nr. 14;

Avand in vedere Contractul de concesiune cu nr. 76/28.06.2004 incheiat intre Municipiul Iasi si Nemtanu Ioan si Nemtanu Elvira, ambii decedati;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 78495/29.07.2016 al Comisiei de analiza a solicitarilor de concesiune a unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, constituită prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1048/27.07.2016;

Avand in vedere Referatul Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in contractele de concesiune nr. 106115/21.10.2016;

Avand in vedere Procesul verbal de negociere redevente nr. 106118/21.10.2016;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 85372/03.09.2016 efectuat de S.C. Diaconu

și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada strada Dudescu, nr. 14, în suprafață de 34 mp, care stabileste prețul de 72, 05 euro/mp, respectiv de 2.450 euro pentru întreaga suprafață de 34 mp, echivalentul a 10.905 lei;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 34 mp, proprietate privată a Municipiului Iași, situat în Iași, strada Dudescu, nr. 14, cuprins in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de pe Nemtanu Ioan si Nemtanu Elvira, ambii decedati, pe Benedek-Nemtanu Mariana .

Art.2 Durata concesiunii se stabilește, prin diminuarea duratei de concesiune initiala, de 49 de ani, stabilita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 279/28.04.2004, cu durata producerii efectului Contractului de concesiune nr. 76/28.06.2004, respectiv pana la data de 28.06.2053.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 85372/03.09.2016, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada strada Dudescu, nr. 14, în suprafată de 34 mp, care stabileste prețul de 72,05 euro/mp, respectiv de 2.450 euro pentru întreaga suprafață de 34 mp, echivalentul a 10.905 lei.

Art.4 Redevența valorică a concesiunii va fi de 130 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.5 Se aprobă contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.7 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, doamnei Benedek-Nemtanu Mariana (Iasi, str. Dudescu nr. 14) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si doamna Benedek-Nemtanu Mariana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 342 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 342 din 31 octombrie 2016