Hotărârea nr. 341/2016

HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi, în suprafaţă de 14,09 mp, situat în Iaşi, strada Ciric, bloc Q4, sc. B, parter, de pe SC Afora SRL pe Bulbuc Constantin

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 14,09 mp, situat în Iași, strada Ciric, bloc Q4, sc. B, parter, de pe SC Afora SRL pe Bulbuc Constantin

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 106322/21.10.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 83542/17.08.2016, prin care SC Afora SRL si Bulbuc Constantin, solicită transmiterea concesiunii terenului în suprafață de 14,09 mp situat în Iași, strada Ciric, bloc Q4, sc.B, parter;

Avand in vedere Contractul de concesiune cu nr. 135/19.10.2007 incheiat intre Municipiul Iasi si SC Afora SRL;

Avand in vedere Procesul verbal nr. 92852/15.09.2016 al Comisiei de analiza a solicitarilor de concesiune a unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, constituită prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1048/27.07.2016;

Avand in vedere Referatul Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in Contractul de concesiune nr. 106115/21.10.2016;

Avand in vedere Procesul verbal de negociere redevente nr. 106118/21.10.2016;

Avand in vedere Raportul de evaluare nr. 104999/18.10.2016, efectuat de S.C.

Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Ciric, bloc Q4, sc.B, parter, în suprafață de 14,09 mp, care stabileste prețul de 69,28 euro/mp, respectiv de 976 euro pentru întreaga suprafață de 14,09 mp, echivalentul a 4.401 lei;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Avand in vedere dispozitiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 14,09 mp, proprietate privată a Municipiului Iași, situat în Iași, strada Ciric, bloc Q4, sc.B, parter, cuprins in Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de pe SC Afora SRL pe Bulbuc Constantin.

Art.2 Durata concesiunii se stabilește, prin diminuarea duratei de concesiune initiala, de 10 de ani, stabilita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 317/31.08.2007, cu durata producerii efectului Contractului de concesiune nr. 135/19.10.2007, respectiv pana la data de 19.10.2017.

Art.3 Se însușește Raportul de evaluare nr. 104999/18.10.2016, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, strada Ciric, bloc Q4, sc. B, parter, în suprafată de 14,09 mp, care stabileste prețul de 69,28 euro/mp, respectiv de 976 euro pentru întreaga suprafață de 14,09 mp, echivalentul a 4.401 lei.

Art.4 Redevența valorică a concesiunii va fi de 455 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.5 Se aprobă contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.7 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Bulbuc Constantin (Iasi, str. Valea Adanca nr. 40A) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si domnul Bulbuc Constantin.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 341 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 341 din 31 octombrie 2016