Hotărârea nr. 340/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr.9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei Contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr.9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.101161/07.10.2016, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere cererea de prelungire a contractului de concesiune, nr.59592/03.06.2016 depusa de Macovei Aurel;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 109926 din 13.12.2010 incheiat intre Macovei Aurel si Municipiul Iasi;

Având în vedere Contractul de concesiune cu nr. 98 din 11.12.2006 incheiat intre SC Seryon Fashion SRL si Municipiul Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 78495 din 29.07.2016 al Comisiei de analiza a solicitarilor de concesiune stabilita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1048 din

27.09.2016;

Având în vedere Referatul Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in contractele de concesiune nr. 106115/21.10.2016;

Având în vedere Procesul verbal de negociere redevente nr. 106119/21.10.2016 ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 375 din 30.10.2006 prin care s-a aprobat concesionarea directa a terenului, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr.9, bl. A4, scara B, parter, catre SC Seryon Fashion SRL, in vederea extinderii spatiului comercial existent;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 397 din 29.09.2010 prin care s-a transmis concesiunea terenului situat in Municipiul Iasi, strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, sc. B, de pe SC Seryon Fashion SRL pe Macovei Aurel;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 11/2015

privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozitiile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba prelungirea Contractului de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010 pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in Iasi, Strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, scara B, parter, incheiat intre Macovei Aurel si Municipiul Iasi pentru o perioada de 5 ani.

Art.2 (1) Se însușește Raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, Strada Nicolina, nr. 9, bl. A4, scara B, parter, având nr. cadastral 17843, inscris in cartea funciara nr. 131494, în suprafată de 30 mp, care stabileste prețul de 116,54 euro/mp, respectiv de 3.496 euro pentru întreaga suprafață de 30 mp, la echivalentul a 15.563 lei.

(2) Terenul este identificat conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Durata concesiunii se stabilește pentru o perioada de 5 ani, potrivit art. 2 alin. (2) din Contractul de concesiune nr. 109926 din 13.12.2010, respectiv pana la data de 11.12.2021.

Art.4 Redevența valorică a concesiunii va fi de 546 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății .

Art.5 Se aprobă Contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului .

Art.7 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară.

Art.8 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.9 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, domnului Macovei Aurel (sat Valea Adanca, comuna Miroslava, str. Ilias Voda nr. 8 jud. Iasi) si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.10 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale si domnul Macovei Aurel.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 340 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3/ 3 la H.C.L. nr. 340 din 31 octombrie 2016