Hotărârea nr. 34/2016

HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociatia Revistei „Timpul” - ART

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociatia Revistei „Timpul” - ART

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18689/ 22.02.2016, întocmit de Biroul Cooperare Economica si Turism din cadrul Serviciului Relatii Comunitare si Servicii Publice;

Având în vedere solicitarea 12528/04.02.2016, transmisă de către Asociatia Revistei „Timpul” - ART ;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 95/2006;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociatia Revistei „Timpul” - ART.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Serviciului Relații Comunitare si Servicii Publice; Biroului Cooperare Economica si Turism și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat si de Biroul Cooperare Economica si Turism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 34 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 34 din 29 februarie 2016