Hotărârea nr. 339/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Direcția de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie 2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 105814/20.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 105361/19.10.2016 a Directiei de Asistenta Comunitara Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 340/29.10.2015 privind atribuirea in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 50 mp, situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 11/27.01.2015 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 1 an a perioadei de atribuire în folosință gratuită catre Directia de Asistenta Comunitara a spatiului proprietatea Municipiului Iasi in suprafata de 50 mp situat la demisolul imobilului din sos. Nationala nr. 43, in vederea dezvoltarii unor servicii sociale.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei de Asistenta Comunitara Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Directia de Asistenta Comunitara

Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 339 din 31 octombrie 2016

Total consilieri locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 339 din 31 octombrie 2016