Hotărârea nr. 338/2016

HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Fundaţia Hecuba a unor locuinţe proprietatea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de atribuire în folosință gratuită către Fundația Hecuba a unor locuințe proprietatea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași întrunit în ședința ordinară în data de 31 octombrie

2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico-financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 105261/19.10.2016 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Avand in vedere adresa nr. 94862/21.09.2016 si memoriul justificativ al Fundației Hecuba;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 204/2006 privind darea în folosință gratuită a unor locuințe proprietatea Municipiului Iași către Fundația Hecuba;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 79/28.03.2013 privind prelungirea cu 3 ani a perioadei de atribuire în folosintă gratuită către Fundatia Hecuba a unor locuinte proprietatea Municipiului Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 234/2005 privind realizarea unei convenții de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Iași și Fundația Hecuba pentru eficientizarea Centrului de servicii pentru mama și copil Hecuba;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică,

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a perioadei de atribuire în folosință gratuită către Fundația Hecuba a locuințelor proprietatea Municipiului Iași, situate în:

-str. Pompieri nr. 5, bl. 647, sc. B, ap. 3;

-str. Vitejilor nr. 2, bl. F12, ap. 13, în vederea desfășurării activității de protejare a mamelor singure.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Fundatiei Hecuba si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Fundatia Hecuba.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Paul Corneliu Boișteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 338 din 31 octombrie 2016

Total

consilieri

locali

27

Prezenti

9

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2/ 2 la H.C.L. nr. 338 din 31 octombrie 2016