Hotărârea nr. 336/2016

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105525/19.10.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 99534/04.10.2016 a SC Apavital SA;

Având în vedere procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 52702/22.12.2015 - Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iași (colectoare principale);

Având în vedere adresa nr. 47164/20.10.2016 a SC Apavital SA privind motivarea solicitarii de casare a bunurilor;

Având în vedere Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat cu SC Apavital SA.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 112 din 31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA, astfel:

I.    contractul de delegare - se modifica în sensul că:

-    bunurile cuprinse in Anexa 1, trec din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, in vederea casarii si valorificarii materialelor rezultate conform prevederilor OUG 112/2000. Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

-    mijlocul fix cu numarul de inventar 204540 APV - ‘'conducta ceramica vitrificata DN400, 232, 10 ml, str. Toma Cozma'', va avea valoarea de inventar de 490.714,84 lei, ca urmare a receptionarii investitiilor realizate in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu.

II.    contractul de delegare - se completează cu mijloacele fixe cuprinse

in Anexa 2.

Art. 2. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr. 84/2016 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii; SC Apavital SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; SC Apavital SA; Directia Generala Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 336 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 336 din 31 octombrie 2016