Hotărârea nr. 335/2016

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 84/2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 105951/20.10.2016, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de Serviciul Gis

Cadastru;

Având în vedere planurile de amplasament intocmite de SC Grup Cinci

SRL;

Având în vedere adresele nr. 95098/26.10.2015 si nr. 51822/11.08.2016 ale Serviciului Gis Cadastru;

Având în vedere adresele nr. 65565/11.07.2016 si nr. 51822/26.05.2016 ale Serviciului Juridic - Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 84/2016 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea si modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 84/2016, astfel:

I.    se completeaza cu:

-    teren, str. Decebal nr. 2, suprafata totala 1163 mp, identificat cadastral in T37, parcelele CAT 798, C 793, 794, 795, 796, 797- Anexa A;

-    teren, str. Gradinari 8, suprafata totala de 538 mp (compus din S1=409 mp, S2=55 mp si S3=74 mp), identificat cadastral in T56, parcelele 3393, DP 3394, CR3395/1, CR 3395/2, CR 3395/3 - Anexa B;

-    teren, str. Taietoarei nr. 16A-20, suprafata 900 mp, identificat cadastral in T27, parcelele C933, DP 983/1, CC 982, C 982/1 - Anexa C;

-    teren, str. Orientului, suprafata 360 mp, identificat cadastral in T5, parcela CR 158 - Anexa D;

-    teren, str. G. Cosbuc nr. 14, suprafata 211.50 mp - Anexa

E;

-    teren aferent DE 4830 (str. Eugen Statescu), suprafata 2567 mp - Anexa F;

-    teren aferent DE 4827/1, suprafata 120 mp - Anexa F;

II.    se modifica, in sensul ca:

-    poz. 222 din Anexa 1.3, nr. de inventar 8003 - teren, str. Lascar Catargi nr. 14, suprafata 298 mp;

-    poz. 451 din Anexa 1.3, nr. de inventar 8345 - teren, str. Constantin Stere nr. 3, suprafata 314 mp;

-    poz. 199 din Anexa 1.3, nr. de inventar 8366 - teren, str. Hotin nr. 11, suprafata 136 mp.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei

Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Generale Tehnice si Investitii;

Serviciului Gis Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată

de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Serviciul Gis Cadastru.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 335 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 335 din 31 octombrie 2016