Hotărârea nr. 334/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016 referitoare la organizarea Comisiilor de

specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal

Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobata în plenul ședintei, consemnata si în procesul verbal al sedintei, prin care domnul Boca Adrian Florin -consilier local a fost inlocuit in Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism cu domnul Paul Corneliu Boisteanu - consilier local;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 106518/ 21.10.2016, întocmit de Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții;

Având in vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Iași cu nr.104510/17.10.2016 privind retragerea din comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliul Local Iași a domnului consilier Boca Adrian Florin;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 177/2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016 privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleșilor

Locali;

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 15 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177 din 24 iunie 2016, completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016, în sensul înlocuirii din Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Local Iași a domnului Boca Adrian Florin - consilier local din partea Partidului Social Democrat, cu domnul Paul Corneliu Boisteanu - consilier local din partea Partidului Social Democrat.

Art. 2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Local Iași se va actualiza in mod corespunzător si va face parte din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177/2016, completată prin H.C.L. nr. 178/2016.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor mentionate la art. 1 din prezenta Hotarare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boisteanu    SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 334 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 334 din 31 octombrie 2016