Hotărârea nr. 333/2016

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 55 mp, situat în Iaşi, bld. Independenţei nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum şi aprobarea vânzării directe a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 83/2016, de insusire a inventarului domeniului privat

al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 55 mp, situat în Iași, bld. Independenței nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum și aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 89375/06.09.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 74994/2015, prin care dl Abu Nahleh Osama solicită cumpărarea terenului în suprafață de 55 mp, situat în Iași, bld. Independenței nr. 21;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 83/2016 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare 118042/14.12.2015 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 45349/26.04.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 909/24.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 55 mp, situat în Iași, bld. Independenței nr. 21, bl. B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1, identificat conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, bld. Independenței nr. 21, bl. B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 256,50 euro, respectiv 14.107 euro pentru toată suprafața de 55 mp, echivalentul a 63.114 lei.

Art. 3. Comisia de vanzare constituita potrivit HCL nr. 212 din 15 iulie 2016, va vinde prin negociere directa cu proprietarul constructiei, terenul in suprafața de 55 mp situat in bld. Independenței nr. 21, bl. B1-5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1, la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct.(2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art. 5. În situatia în care proprietarul constructiei nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita prin HCL nr. 212 din 15 iulie 2016 .

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vanzare.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de vânzare; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; dlui. Abu Nahleh Osama, domiciliat în Iași, bld. Independenței nr. 21 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 333 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 333 din 31 octombrie 2016