Hotărârea nr. 330/2016

HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita , nr. 5A , sector cadastral 37, parcela AG 1827 , precum si aprobarea vănzării prin licitaţie publică a acestei suprafeţe de teren

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al

Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 274 mp situat in Iași, Stradela Nicorita , nr. 5A , sector cadastral 37, parcela AG 1827 , precum si aprobarea vănzării prin licitație publică a acestei suprafețe de teren

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.101567/07.10.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa cu nr. 50048/11.05.2016 prin care ARNAUTU IOAN domiciliat in Iasi, stradela Nicorita, nr.5A, solicita cumpăraea terenului în suprafață 274 mp situat in Iasi, Stradela Nicorita , nr. 5A, numar cadastral 151289 , sector cadastral 37, parcela AG 1827;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 70738/07.07.2016, întocmit de SC Diaconu și Asociații SRL;

Având în vedere Procesul verbal nr. 78496/29.07.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea terenurilor proprietatea Municipiului Iasi constituită prin Dispoziția nr. 1048/2016 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea HCL nr. 83/2016, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 274 mp, situat în Iași, stradela Nicorita, nr. 5A (conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare), identificat in sector cadastral 37, parcela AG 1827.

Art. 2. Se aprobă vănzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 274 mp, situat în Iași, stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral 37, parcela AG 1827, identificat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, stradela Nicorita, nr. 5A, sector cadastral 37, parcela AG 1827,, care stabilește valoarea de piata de 18.022 euro, respectiv 80.223 lei si o valoare unitara de 65,77 euro/mp

Art. 4. Cheltuielile privind întocmirea in formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de vânzare; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Domnului ARNAUTU IOAN domiciliat in Iasi, stradela Nicorita, nr. 5A și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Comisia de vânzare; Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 330 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 330 din 31 octombrie 2016