Hotărârea nr. 33/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 alineatul ultim al Hotărârii Consiliului Local nr. 386/17.09.2008

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 alineatul ultim al Hotărârii Consiliului Local nr. 386/17.09.2008

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.02.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către Direcția

Juridică;

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1, precum si ale art. 121, 122 și 123 din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală;

Având în vedere prevederile Legii nr. 341/2004 - Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1412/2004, modificată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 341/2004, a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art.1 din H.C.L. nr. 386/17 septembrie 2006, alineatul ultim, în sensul asigurării Secretariatului Comisiei pentru analiza solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 341/2004 - a recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din decembrie 1989, de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Juridice; Centrului de Informații pentru Cetățeni și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 33 din 29 februarie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 33 din 29 februarie 2016