Hotărârea nr. 329/2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 106 mp din Iaşi, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT IASI

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 106 mp din Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 înscris în cartea funciară 130169 UAT IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 89911/08.09.2016 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Adresa nr. 58815/11.04.2016 prin care SC Industrializarea Carnii KOSAROM SA, cu sediul in Pascani, strada Abator, nr. 65, solicită cumpărarea terenului situat în Iași, strada Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169, inscris in cartea funciara nr. 130169, în suprafată de 106 mp, pentru care au fost incheiat contractele de concesiune nr. 52341/2/26.04.2000 si nr. 35/24.05.2006;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 62675/14.06.2016 întocmit de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 45349/26.04.2016 al Comisiei de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 909/24.09.2015;

Având în vedere prevederile art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea terenului situat în Iași, str Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, (conform certificatului de atestare adresa nr. 77605/22.08.2016) având nr. cadastral 130169 inscris in cartea funciara nr. 130169 UAT IASI, în suprafată de 106 mp, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul aferent constructiei proprietate a S.C. Industrializarea Carnii KOSAROM S.A., face parte din domeniul privat al Municipiului Iasi, însușit prin HCL 83/2016.

Art. 2. Se însușește raportul de evaluare, efectuat de S.C. Diaconu și Asociații S.R.L., pentru terenul situat în Iași, str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 inscris in cartea funciara nr. 130169 , în suprafată de 106, care stabileste prețul de 133,86 euro/mp, respectiv de 14.189 euro pentru întreaga suprafață de 106 mp, care stabileste valoarea de piata a terenului la echivalentul a 63.885 lei.

Art. 3. Comisia de vanzare constituita potrivit HCL nr. 212 din 15 iulie 2016, va vinde prin negociere directa cu proprietarul constructiei, terenul in suprafața de 106 mp situat in str. Strapungere Silvestru, nr. 14, bl. CL 17, parter, având nr. cadastral 130169 inscris in cartea funciara nr. 130169 UAT IASI, la un pret ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, pct. (2), alin e) și g) din Legea 571/2003, privind codul fiscal.

Art. 4. Proprietarul constructiei edificate pe acest teren va beneficia de dreptul de preemțiune prevăzut de art. 123 al Legii 215/2001, republicată, a administratiei publice locale.

Art. 5. În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita prin HCL nr. 212 din 15 iulie 2016.

Art. 6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 45 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vanzare.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Generale Economice și Finante Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; SC Industrializarea Carnii KOSAROM SA, cu sediul in Pascani, str. Abator, nr. 65, jud. Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Generala Economică și Finante Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Paul Corneliu Boisteanu    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 329 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 329 din 31 octombrie 2016