Hotărârea nr. 325/2016

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.10.2016;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 106114 /20.10.2016, întocmită

de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Planul de amplasament, intocmit de SC Grup Cinci SRL; Având în vedere Adresele nr.19011/03.10.2016 si nr. 20552/25.10.2016

transmise de Agentia Nationala pentru Locuinte;

Având în vedere Legea nr 152/1998 privind infiintarea ANL, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 84/2016 privind însușirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 309/11.10.2016;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.

24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația

publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 309/11.10.2016, astfel:

In continutul Hotararii Consiliului Local nr.309/11.10.2016 expresia ” transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 2400 mp, situat in Zona Gradinari Metalurgie, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, conform planului de amplasament ce face parte integranta din prezenta hotarare”, se va citi: ”transmiterea in folosinta gratuita, pe durata executiei investitiei, a terenului proprietatea Municipiului Iasi, in suprafata de 2400 mp (identificat prin cartea funciara nr.154974, nr. cadastral 154974), situat in bd. Chimiei nr.75-77-79-81, Zona Gradinari A - etapa I, catre Agenția Naționala pentru Locuinte, in vederea construirii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, specialisti din sanatate, conform planului de amplasament ce face parte integranta din prezenta hotarare”.

Art. 2. Se aproba modificarea articolului 2 din Hotararii Consiliului Local nr.309/11.10.2016, care va avea urmatorul continut: ”Se aproba Contractul cadru ce se va incheia intre Agentia Nationala pentru Locuinte, Unitatea administrativ - teritoriala MUNICIPIUL IASI, prin Consiliul Local al Municipiului Iasi si Directia de Sanatate Publica Iasi, prin care se stabilesc obligatiile partilor privind realizarea obiectivului de investitii Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, catre specialisti din sanatate”, cuprins in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 309/11.10.2016 raman neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si de Investitii; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Agentiei Nationale pentru Locuinte; Directiei de Sanatate Publica lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generala Tehnica si de Investiții; Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Agenția Nationala pentru Locuinte; Directia de Sanatate Publica Iasi;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Paul Corneliu Boisteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 325 din 31 octombrie 2016

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

Anexa Nr. 1 la HCL NR. 325/31.10.2016

AGENȚIA

PENTRU

BUCUREȘTI

NAȚIONALĂ

LOCUINȚE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI IASI

AL

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICA IASI

Nr.

Nr.

Nr.

CONTRACT

a) Între:

b) AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE, cu sediul în București, B-dul Unirii, nr.61, bloc F3, sector 3, 030828, telefon 021/320.44.60, 021/320.61.22 și fax 021/320.61.10, reprezentată prin Director General A.N.L. George Ciprian Stan,

si

Unitatea administrativ - teritoriala MUNICIPIUL IASI, prin CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI, in calitate de autoritati deliberative, cu sediul în B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, tel.0232/267582, reprezentat prin, Primar - Mihai Chirica;

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI, cu sediul în Iasi, Str. V.Conta nr. 2-4., telefon 0232/ 210 900, fax 0232/241963, reprezentata prin Director - Liviu Stafie,

Părțile au convenit ca, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) și ale art. 3 alin (1) și (5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să încheie prezentul contract.

c)    CAPITOLUL I

d)    OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea terenului, în suprafață de 2400 mp, situat in Bd. Chimiei nr.75-77-79-81 - Zona Gradinari A, Etapa I, Municipiul Iasi, Județul Iasi, identificat prin cartea funciara nr.154974, nr. cadastral 154974, în folosința gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata execuției investiției, defalcat astfel:

- 2.400,00 mp proprietatea publica a Municipiului Iasi si in administrarea Municipiului Iasi, pentru realizarea a 32 locuinte.

(2)    Pe terenul prevăzut la alin. (1) Agenția Națională pentru Locuințe realizează locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate.

(3)    Pe terenul prevăzut la alin. (1), Municipiul Iasi realizează lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilități și dotări tehnico-edilitare a construcțiilor de locuințe, potrivit planurilor de urbanism aprobate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 2.(1) Preluarea terenului prevăzut la art. 1, se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire între Municipiul Iasi și Agenția Națională pentru Locuințe, după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de construcție.

(2) Până la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire, terenul rămâne în administrarea Municipiului Iasi.

CAPITOLUL II

DOCUMENTELE ANEXATE CONTRACTULUI

Art. 3. (1) Identificarea terenului prevăzut la art. 1, se realizează pe baza documentelor anexate prezentului contract, care fac parte integrantă din acesta.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) cuprind:

a)    schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum și categoriile de folosință (anexa nr. 1 la contract);

b)    numărul de unități locative propuse a se realiza pe amplasamentul identificat (anexa nr. 2 la contract);

c)    Hotărârea Consiliului local nr............... de transmitere către Agenția Națională pentru

Locuințe, în folosința gratuită, a terenului pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, cu asigurarea din bugetul local a costului utilităților aferente construcțiilor și încheierea contractelor de execuție a lucrărilor cu societățile furnizoare de utilități (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi);

d)    documentațiile de urbanism (P.U.G, P.U.Z., P.U.D), aprobate conform legii;

e)    extrasul de Carte Funciară.

e) CAPITOLUL III

f)    DURATA CONTRACTULUI

Art. 4. Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor și încetează la semnarea protocolului de predare-primire între Agenția Națională pentru Locuințe și Municipiul Iasi.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

f    f

Art. 5. Unitatea administrativ - teritoriala Municipiul Iași se obligă:

a)    să transmită Agenției Naționale pentru Locuințe, în folosință gratuită, terenul pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, în suprafață de 2400 mp, situat în Bd. Chimiei nr.75-77-79-81 - Zona Gradinari A, Etapa I, Municipiul Iasi, Județul Iasi, identificat conform prevederilor art. 3, pe toată durata executării construcției;

b)    să pună la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe terenul liber de orice

sarcini;

c)    sa realizeze, pe cheltuiala proprie, evaluarea terenurilor si/sau a constructiilor existente, aflate in diverse stadii de executie ori finalizate si neexploatate, daca este cazul;

d)    să elaboreze documentațiile de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) și să suporte cheltuielile legate de acestea;

e)    să asigure din buget propriu resursele necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.) până la recepția la terminarea locuințelor;

f)    să obțină extras de carte funciară;

g)    să obțină toate avizele conform prevederilor certificatului de urbanism;

h)    să emită autorizație de construire a locuințelor, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare;

i)    să respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor și a utilităților, corelate cu graficele de execuție stabilite de Agenția Națională pentru Locuințe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor din motive independente de voința celor două părți) și să informeze în scris Agenția Națională pentru Locuințe cu privire la finalizarea utilităților;

j)    sa informeze, in scris, Agenția Naționala pentru Locuințe, cu privire la intentia de renuntare a lucrarilor de construire si scoatere a obiectivului de investitie din ” Programul privind constructia de locuinte pentru tineri destinate inchirierii”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenția Naționala pentru Locuințe;

k)    sa defalce suprafata de 2.400,00 mp, situata in Bd. Chimiei nr.75-77-79-81 -Zona Gradinari A, Etapa I, identificata prin cartea funciara nr.154974, nr. cadastral 154974, pe fiecare obiectiv receptionat, in vederea intocmirii de catre Agenția Naționala pentru Locuințe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investitie receptionat si a terenului aferent.

l)    la finalizarea lucrărilor de construire să preia terenul si constructiile de locuinte pe bază de protocol de predare-primire, odata cu receptia la terminarea lucrarilor de constructii, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției;

m)    să asigure, din surse proprii, paza și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept;

n)    să efectueze, pe cheltuiala sa, toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate către beneficiarii de drept, la care se constată deteriorări, după data preluării, ca urmare a neutilizării lor.

o)    să administreze imobilele preluate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare.

p)    să repartizeze locuințele realizate pentru tinerii specialiști din sănătate, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. Directia de Sănătate Publică Iasi se obligă:

a)    să susțină promovarea investiției în cadrul programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii (specialiști din sănătate);

b)    să colaboreze cu autoritățile publice locale în vederea repartizării locuințelor realizate pentru tinerii specialiști din sănătate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

Art. 7. Agenția Națională pentru Locuințe se obligă:

a)    să primească în folosință gratuită, pe durata executării construcțiilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate, terenul în suprafață totală de 2400 mp, situat în județul Iasi, municipiul Iasi, Bd. Chimiei nr.75-77-79-81 - Zona Gradinari A, Etapa I, identificat potrivit prevederilor art. 3, liber de orice sarcini;

b)    să elaboreze studiul de fezabilitate și studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;

c)    să asigure execuția construcției de locuințe, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru Programul guvernamental ,,Construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii”;

d)    să aducă, în scris, la cunoștință unitatii administrativ-teritoriale Municipiul Iasi termenele de finalizare a locuințelor în conformitate cu graficele de execuție;

e)    să aducă, în scris, la cunoștință Municipiului Iasi, locuințele recepționate, în conformitate cu procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

f)    să transmită Municipiului Iasi terenul și construcțiile de locuințe, dupa caz, pe bază de protocol de predare-primire, odată cu recepția la terminarea lucrărilor de construcție, indiferent de stadiul realizării lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției;

CAPITOLUL V.

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8. Nerespectarea obligațiilor contractuale de către una dintre părți dă dreptul părții prejudiciate de a pretinde daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat, conform normelor legale în vigoare.

CAPITOLUL VI.

FORȚA MAJORĂ

f

Art. 9. (1) Prin forță majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără legătură cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acționează aceasta.

(3)    Îndeplinirea contractului este suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(4)    Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, în 24 de ore și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor.

(5)    Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Prezentul contract încetează în una din următoarele situații:

a)    expirarea duratei contractului;

b)    înainte de termen, prin acordul ambelor părți.

Art. 11. Indiferent de cauza încetării înainte de termen a contractului, obligațiile părților se duc la îndeplinire până la data la care încetează contractul.

Art. 12. Încetarea contractului prin expirarea duratei contractului impune stingerea

obligațiilor părților.

Art. 13. Fiecare parte are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea contractului, într-unul din modurile prevăzute la art. 9, în termen de 5 zile lucrătoare, arătând și motivele acestei solicitări.

CAPITOLUL VIII. LITIGII

Art. 14. Litigiile apărute între părți în timpul derulării contractului se vor soluționa pe cale amiabilă.

Art. 15. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiile sunt soluționate de instanțele competente, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL IX.

DISPOZIȚII FINALE

r

Art. 16. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Art. 17. Completările sau modificările ce se aduc prezentului contract după semnarea lui se efectuează prin act adițional, semnat și ștampilat de cele două părți.

Art.18. Încheiat în 3( trei) exemplare, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte.

AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE

DIRECTOR GENERAL A.N.L.,

George Ciprian STAN


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI

PRIMAR,

Mihai CHIRICA


DIRECȚIA CONSTRUCȚII LOCUINȚE DIRECTOR,

Ioana Cristina SIMION


DIRECTOR DGEFPL

Maria Apetroaie


DIRECTIA JURIDICA SI CONTENCIOS DIRECTOR

Ruxandra Marcela MATEI


DIRECTOR DIRECTIA JURIDICA,

Cristina Daniela Oteleanu


Avizat,

DIRECTOR DAPPP

Letitia Palaga


Serviciul Juridic și Avizare Sef Serviciu

Diana ISCRU

DIRECTOR DGTI Dumitru TOMORUG

Serviciul Implementare Programe

Guvernamentale pentru Locuințe

Daniela GLIGOR

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ IASI

J

DIRECTOR EXECUTIV,

Liviu STAFIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT - ECONOMIC,

Presedinte de Sedinta Paul Corneliu Boisteanu

9 / 9 la H.C.L. nr. 325 din 31 octombrie 2016